499/1996

Utfärdat i Helsingfors den 28 juni 1996

Jord- och skogsbruksministeriets beslut om ändring av 1 och 2 §§ jord- och skogsbruksministeriets beslut om kvalitetskrav i samband med betalningen av nationellt produktionsstöd för vissa växtodlingsprodukter

Jord- och skogsbruksministeriet har vid föredragning i dag beslutat

ändra 1 § i sitt beslut av den 25 augusti 1995 om kvalitetskrav i samband med betalningen av nationellt produktionsstöd för vissa växtodlingsprodukter (1090/95) och

foga till 2 § ett nytt 2 mom. som följer:

1 §

Erhållandet av produktionsstöd för spannmål och matärter som avses i 7 § 1 mom. statsrådets beslut om vissa stöd till jornmruks- och trädgårdsproducenter 1995 (1258/94) förutsätter

1) att falltalet för vete är minst 160 och hektolitervikten minst 72 kg eller att vetet uppfyller villkoren för erhållande av det stöd för utsädesproduktion som avses i statsrådets beslut om nationellt stöd för produktion av spannmålsutsäde (253/96),

2) att falltalet för råg är minst 60 och hektolitervikten minst 68 kg eller att rågen har använts till framställning av malt eller att rågen uppfyller villkoren för erhållande av det stöd för utsädesproduktion som avses i statsrådets beslut om nationellt stöd för prktuktion av spannmålsutsäde,

3) att maltkornet uppfyller de kvalitetskrav som mälterierna iakttar i kontraktsverksamheten i Finland skördeåret 1995/96 och att för det har betalts till odlaren ett pris som motsvarar grundpriset i kontraktsverksamheten, och

4) att matärterna uppfyller de kvalitetskrav som iakttas i livsmedelsindustrins kontraktsveksamhet i Finland skördeåret 1995/96 eller att det är fråga om sådan utsädesproduktion av matärter som omfattas av frökontroll.

2 §

Med avvikelse från 1 mom. betalas produktionsstödet för utsädesvete och utsädesråg som avses i 1 § 1 och 2 punkten utan särskild ansökan i samband med och på samma grunder som det nationella stöd för produktion av spannmålsutsäde som avses i statsrådets beslut om nationellt stöd för produktion av spannmålsutsäde.


Detta beslut träder i kraft den 5 juli 1996.

Åtgärder som verställigheten av beslutet förutsätter får vidtas innan beslutet träder i kraft.

Helsingfors den 28 juni 1996

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Äldre regeringssekreterare
Esko Laurila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.