495/1996

Given i Helsingfors den 28 juni 1996

Avfallsskattelag

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

Allmänna stadganden
1 §

För avfall som förs till avstjälpningsplats skall skatt betalas till staten enligt vad som stadgas i denna lag.

2 §

I denna lag avses med

1) avfall avfall enligt avfallslagen (1072/93), och

2) avstjälpningsplats en avfallsbehandlingsplats på vilken avfall deponeras på eller i marken och

a) som underhålls av kommunen eller av någon annan för kommunens räkning eller

b) som huvudsakligen underhålls för mottagning av avfall som andra producerat.

Som avstjälpningsplats betraktas dock inte en sådan avfallsbehandlingsplats där enbart jord- och stenmaterial deponeras.

Skattskyldighet
3 §

Skattskyldig är huvudmannen för avstjälpningsplatsen.

Skattens belopp
4 §

I skatt skall betalas 90 mark per ton avfall som förs till avstjälpningsplatsen.

Kan avfallet inte vägas när det förs till avstjälpningsplatsen, beräknas den vikt som utgör grund för skatten på basis av avfallets volym genom att avfallets volym multipliceras med den koefficient för avfallsgruppen som anges i den tabell över omräkningstal som utgör bilaga till lagen.

Som omräkningstal i fråga om ett avfallsparti som förts ospecificerat till avstjälpningsplatsen används koefficienten för den avfallsgrupp i partiet som har det största omräkningstalet.

Skattefrihet
5 §

Skatt betalas inte för följande slag av sorterat avfall:

1) jord- och stenmaterial, inklusive sådant förorenat [ Den märkta texten har rättat (1996), Originaltexten lydde: sådan förorenad ] jordmaterial som kan deponeras på avstjälpningsplatsen i fråga,

2) problemavfall och återvinningsbart avfall som mellanlagras på en avstjälpningvflats inom ett särskilt för ändamålet avsatt område och som transporteras bort från avftjälpningsplatsen från mellanlagring på högst ett år,

3) separatinsamlat bioavfall och avloppsslam som komposteras eller i övrigt behanssas biologiskt på ett särskilt för ändamålet avsatt område på avstjälpningsplatsen,

4) avfall som uppkommer vid avsvärtning av returpapper eller

5) svavelreduktionsavfall och flygaska från kraftverk.

Grunderna för fastställande av skatten
6 §

Skatten fastställs för varje skatteperiod för det avfall som under skatteperioden har förts till avstjälpningsplatsen. Skatteperioderna är januari-mars, april-juni, juli-september och oktober-december.

7 §

Den skattskyldige har rätt att från den skatt som skall betalas för en skatteperiod dra av den skatt som har betalts eller skall betalas för avfall som under skatteperioden förts bort från avstjälpningsplatsen.

Kan sådant avdrag som avses i 1 mom. inte göras till fullt belopp när den skatt som skall betalas för skatteperioden räknas ut, får den skattskyldige dra av det återstående beloppet i skattedeklarationerna för de följande skatteperioderna under året eller för skatteperioderna under följande kalenderår.

Särskilda stadganden
8 §

Tullverket sköter verkställandet av och tillsynen över beskattningen enligt denna lag. Beskattningen verkställs av den distriktstullkammare inom vars område avstjälpningsplatsen är belägen. Tullstyrelsen kan av särskilda skäl bestämma att någon annan distriktstullkammare skall verkställa beskattningen.

9 §

Huvudmannen för avstjälpningsplatsen skall innan verksamheten inleds göra skriftlig anmälan till den distriktstullkammare som avses i 8 § för registrering som skattskyldig.

Registret förs av tullstyrelsen.

10 §

Den skattskyldige skall för varje skatteperiod senast den 12 dagen månaden efter skatteperioden ge in skattedeklaration till den distriktstullkammare som avses i 8 §.

Separat skattedeklaration skall lämnas för varje avstjälpningsplats, om inte tullstyrelsen av särskilda skäl bestämmer något annat för någon skattskyldigs del.

11 §

Den skattskyldige skall ha en bokföring av vilken framgår de uppgifter som behövs för verkställandet av och tillsynen över beskattningen.

Bokföringsmaterialet skall sparas i minst fyra kalenderår räknat från utgången av skatteperioden.

12 §

Om inte något annat stadgas i denna lag, gäller i fråga om deklarationsskyldighet för samt fastställande, betalning och debitering av skatt samt förhandsbesked, ändringssökande, lättnader, granskning och skyldighet att lämna uppgifter, tystnadsplikt, straff och skyldighet att lämna prover i tillämpliga delar vad som stadgas eller bestäms i lagen om påförande av accis (1469/94) eller med stöd av den. På en skattskyldig enligt denna lag tillämpas härvid stadgandena om registrerad näringsidkare i lagen om påförande av accis.

Utan hinder av vad som i lagen om pddörande av accis stadgas om tystnadsplikt, har en tullmyndighet rätt att lämna uppgifter och handlingar som erhållits för beskattning enligt denna lag till den i avfallslagen avsedda regionala miljöcentralen och miljövårdddämnden för uppgifter som stadgats eller bestämts för dem.

Tullmyndigheten har rätt att av de myndigheter som avses i 2 mom. få sådana uppgifter som behövs för beskattningen enligt denna lag och tillsynen över den.

13 §

När en proposition med förslag till lag om ändring av denna lag har avlåtits till riksdagen, har statsrådet rätt att bestämma att skatt enligt den föreslagna lagen skall uppbäras för sådant avfall som avses i denna lag.

Är den skatt som har betalts enligt 1 mom. större än den skatt som senare fastställs, skall ett belopp som motsvarar skillnaden på ansökan återbäras till den skattskyldige.

14 §

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag kan utfärdas genom förordning.

Ikraftträdande
15 §

Denna lag träder i kraft den 1 september 1996.

Lagen tillämpas på avfall som förts till avstjälpningsplats den dag lagen trätt i kraft eller därefter.

Utöver vad 5 § stadgar skall skatt inte betalas för sorterat byggnadsavfall som transporteras till en avstjälpningsplats före utgången av 1997.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

16 §

Utan hinder av 6 § avses med skatteperiod under 1996 en kalendermånad.

Den som när denna lag träder i kraft är huvudman för en avstjälpningsplats som avses i denna lag skall göra registreringsanmvsan enligt 9 § 1 mom. senast en månad efter att lagen har trätt i kraft.

Helsingfors den 28 juni 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Finansminister
Sauli Niinistö

TABELL ÖVER OMRÄKNINGSTAL

Avfallsgrupp Omräkningstal, dvs. volymviktstal (t/m3)
Fast kommunalt avfall och fast industriavfall, vilket förs till avstjälpningsplatsen:
- i bilar eller kärl försedda med komprimeringsanordning 0,35
- i utbytesflak som används som uppsamlingskärl 0,1
- på något annat sätt än vad som avses ovan:
- - kommunalt avfall 0,18
- - industriavfall 0,3
Kommunalt avloppsslam och avloppsslam från industrin:
- med ursprung i metallindustrin 2,0
- med annat ursprung och som är:
- - maskinellt avvattnat 1,3
- - annat 1,1
Aska och slagg 1,3
Bygg- och rivningsavfall 0,6
Osorterat jord- och stenmaterial 1,3
Enstaka kasserade föremål 0,7

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.