489/1996

Given i Helsingfors den 28 juni 1996

Lag om ändring av lagen om Steiner-skola

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 27 maj 1977 om Steiner-skola (417/77) 1 § 3 mom., 3 § 2 mom. och 5 §,

av dessa lagrum 5 § sådan den lyder i lag av den 18 december 1995 (1454/95), samt

fogas till lagen nya 5 a och 5 b §§ som följer:

1 §

Till skolan kan höra en fristående verksamhetsenhet, vid vilken ges undervisning endast i klasserna 10-13. Skolan kan vara uppdelad på en finskspråkig och en svenskspråkig avdelning.

3 §

En förutsättning för beviljande av tillstånd att inrätta en skola är att skolan behövs för utvecklandet av landets allmänna fostrings- och undervisningsväsen.

5 §

För sina driftskostnader får en Steiner-skola statsbidrag, vilket utgör 57 procent av det belopp som fås när det per elev bestämda priset per enhet i grundskolan i den kommun där skolan finns multipliceras med skolans elevantal.

5 a §

Den kommun som enligt lagen om hemkommun (201/94) är hemkommun för en elev i en Steiner-skola, är skyldig att betala huvudmannen för Steiner-skolan en betalningsandel som är 43 procent av det pris per enhet som avses i 5 §, om inte kommunen och skolans huvudman har avtalat om någon annan grund för kostnadsfördelningen.

5 b §

Om beviljande av statsbidrag, elevens hemkommun, betalning av statsbidrag och av betalningsandelen för elevens hemkommun, beräkning av elevantalen, tillämpning av dagen för beräkning av elevantalen, meddelande om elevantal och lämnande av upplysningar gäller i tillämpliga delar vad i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (705/92) och med stöd av den genom förordning stadgas om en skola som motsvarar grundskolan.

Om statsbidrag gäller dessutom vad 45 § 1 mom. lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet stadgar om betalning av utebliven förmån, om återbetalning av grundlös förmån, om när betalningsskyldighet förfaller samt om vite.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 1996.

På finansieringen av driftskostnader som uppstått innan denna lag träder i kraft tillämpas de stadganden som gäller när denna lag träder i kraft.

Ett tillstånd att inrätta en skola som beviljats innan denna lag träder i kraft förenas enligt vad som stadgas genom förordning med villkor för hur många elever som skall tas in i skolan efter att denna lag har trätt i kraft.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 26/96
KuUB 7/96
RSv 102/96

Helsingfors den 28 juni 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Ole Norrback

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.