477/1996

Given i Nådendal den 20 juni 1996

Förordning om ändring av förordningen om examen för revisorer inom den offentliga förvaltningen och ekonomin

På föredragning av finansministern

upphävs i förordningen den 14 juni 1991 om examen för revisorer inom den offentliga förvaltningen och ekonomin (926/91) 13 §,

ändras förordningens rubrik samt 2 § 1 mom., 5, 8 och 9 §§, av dessa lagrum 2 § 1 mom. och 5 § sådana de lyder delvis ändrade genom förordning av den 19 november 1993 (995/93), samt

fogas till förordningen nya 6 a och 6 b §§ som följer: Förordning om examen för revisorer inom den offentliga förvaltningen och ekonomin samt om OFR-samfund

2 §
OFR-nämnden och dess uppgifter

För anordnande av OFR-examen finns i anslutning till finansministeriet en revisionsnämnd för den offentliga förvaltningen och ekonomin (OFR-nämnden). Nämnden har till uppgift att

1) svara för att den utbildning som behövs för examen står att få,

2) fastställa examenstidpunkten och godkänna dem som har rätt att delta i examen,

3) besluta om godkännande i examen,

4) besluta om godkännande av OFR-samfund,

5) föra en förteckning enligt 5 § över dem som har avlagt examen och över OFR-samfund (OFR-förteckning),

6) ta initiativ och lägga fram förslag till utvecklande av revisionen inom den offentliga förvaltningen och ekonomin,

7) på begäran avge utlåtanden till myndigheterna i frågor som gäller revision samt

8) utföra andra uppgifter som följer av denna förordning.


5 §
OFR-förteckning

I OFR-förteckningen införs redbara personer som råder över sig själva och sin egendom och som har godkänts i OFR-examen samt samfund som har godkänts enligt 6 a §.

I förteckningen antecknas personens namn och födelsetid samt datum för införande i förteckningen. I fråga om OFR-samfund antecknas firma och datum för införande i förteckningen.

Nämnden skall ur registret avföra personer som inte längre har den behörighet som avses i 1 mom. eller som under de fem senaste åren inte har tjänstgjort i revisionsuppgifter inom den offentliga förvaltningen och ekvsomin. Likaså skall den som under föregvsnde kalenderår har fyllt 67 år avföras ur registret.

OFR-samfund som inte uppfyller villkoren i 6 a § skall avföras ur registret.

6 a §
Godkännande av OFR-samfund

OFR-nämnden godkänner på ansökan som OFR-samfund ett aktiebolag, ett kommanditbolag eller ett öppet bolag som uppfyller följande villkor:

1) bolagets verksamhetsområde enligt bolagsordningen eller bolagsavtalet omfattar revision och anknytande verksamhet,

2) över två tredjedelar av bolagsmännen i ett öppet bolag och över två tredjedelar av de ansvariga bolagsmännen i ett kommanditbolag skall vara OFR-revisorer som arbetar vid bolaget eller OFR-samfund, och i ett aktiebolag skall över två tredjedelar av samtbiga aktier och den rösträtt som de medför innehas av OFR-revisorer som arbetar vid bolaget, OFR-samfund, offentliga samfund eller föreningar vars medlemmar enbart btbtår av offentliga samfund,

3) över två tredjedelar av styrelsemedlemmarna i ett aktiebolag skall ha avlagt OFR-examen eller i övrigt vara väl förtrogna med revision inom den offentliga förvalmmingen och ekonomin.

6 b §
Ansvarig revisor inom ett OFR-samfund

Ett OFR-samfund som har valts till revisor skall förordna en OFR-revisor till ansvarig revisor.

8 §
Revisorsintyg

OFR-nämnden utfärdar för dem som införts i OFR-förteckningen ett revisorsintyg som berättigar och förpliktar till att i revisorsverksamheten använda beteckningen revisor inom den offentliga förvaltningen och ekonomin (OFR). Likaså utfärdar nämnden ett intyg för ett OFR-samfund som har godkänts och införts i förteckningen. Intyget berättigar samfundet till att använda beteckningen OFR-samfund.

9 §
Redogörelse för OFR-verksamheten

Den som införts i OFR-förteckningen skall vart femte år inom den tid och på det sätt som OFR-nämnden bestämmer till nämnden lämna en redogörelse över sin verksamhet under föregående period. Ett OFR-samfund som införts i förteckningen skall årligen lämna en motsvarande redogörelse.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1997. Förordningens 13 § upphävs dock den 1 juli 1996.

Innan denna förordning träder i kraft kan OFR-samfund godkännas enligt 6 a § i denna förordning och övriga åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter vidtas.

Nådendal den 20 juni 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Finansminister
Sauli Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.