471/1996

Utfärdat i Helsingfors den 19 juni 1996

Handels- och industriministeriets beslut om hantering och upplagring av bensin

Handels- och industriministeriet har med stöd av 67 § förordningen av den 3 augusti 1990 om industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier (682/90) beslutat:

1 §
Tillämpningsområde

Detta beslut tillämpas på bensinupplag.

Bestämmelserna om ångåtervinning i detta beslut gäller inte påfyllning ovanifrån av en transportbehållare.

Utöver detta beslut skall följas vad som särskilt har stadgats i luftvårdslagen (67/82) och lagen om transport av farliga ämnen (719/94) eller i de författningar som utfärdats med stöd av dem.

2 §
Definitioner

I detta beslut avses med

1) bensin mineraloljederivat med eller utan tillsatser som har ett ångtryck enligt Reids metod på minst 27,6 kilopascal och som är avsedda att användas som bränsle i motorfordon, med undantag av flytgas,

2) ånga gasformiga föreningar som förångas från bensin,

3) upplag ett för lagring av bensin avsett enhetligt område, en byggnad eller en byggnadsdel, som kan anses som ett sådant ognåde. Till upplaget räknas behållare, upplaggnyggnader, påfyllnings-, tömnings- och transportanordningar, rörsystem och annan apparatur i anslutning till dessa på området,

4) behållare en fast behållare som används för lagring av bensin,

5) transportbehållare en behållare som transporteras på järnväg eller väg och som används för transport av bensin,

6) befintligt upplag ett upplag som har varit i bruk före den 1 juli 1996 eller för vars byggande beviljats ett godkännande enligt byggnadslagen (370/58) eller ett tillstånd enligt lagen om miljötillståndsförfaralse (735/91) och ett godkännande enligt klsikalielagen (744/89) före den 1 juli 1996,

7) nytt upplag ett annat upplag än ett så- dant som avses i punkt 6,

8) volymomsättning den största sammanlagda årliga mängd bensin som under de tre föregående åren har förts över från behållare i upplaget till transportfordon,

9) ångåtervinningsanläggning utrustning för återvinning av bensinångor, inbegripet rörsystem, slangar och eventuella bufferttanksystem,

10) mellanlagring av ånga tillfällig lagring av ånga i en behållare med fast tak vid ett upplag för senare överföring och återvinning någon annanstans, dock inte överföring inom ett och samma upplag,

11) lastningsanordning utrustning vid ett upplag vid vilken bensin kan fyllas på i en transportbehållare i taget.

3 §
Ångåtervinningsanläggning

Ett upplag vid vilket bensin fylls på i transportbehållare skall ha en anläggning för återvinning av bensinångor.

Om volymomsättningen av bensin i upplaget är mindre än 25 000 ton per år, kan ångan också mellanlagras.

4 §
Granskning av ångrörssystemets täthet

Tätheten hos de rör och slangar som hör till upplagets ångåtervinningsanläggning skall granskas minst en gång per år. Täthetsprovet bör göras med ett gastryck på högst 0,1 bar och granskas med en tvållösning eller motsvarande. Åtgärden skall bokföras.

5 §
Upplagets påfyllnings-, tömnings- och transportutrustning

Ånga som förflyktigas när en transportbehållare fylls på skall via en ångtät ledning återföras till ångåtervinningsanläggningen.

Påfyllningen och tömningen av en transportbehållare skall kunna avbrytas vid lastningsanordningen, om det vid återvinningen av förflyktigad ånga sker ett läckage eller anläggningen inte fungerar problemfritt.

6 §
Fasta behållare

Alla nya behållare skall ha fasta tak och utrusta

1) med tryck/vakuumventil och de skall anslutas till ångåtervinningsanläggningen eller mellanlagringssystemet eller

2) med tillräckliga ventilationsöppningar och i dem skall finnas ett flytande mellantak som är försett med primära och sekundära tätningar och vars ångtäthet är minst 95 procent jämfört med motsvarande behållare med fast tak med endast tryck/vakuumventil.

Befintliga behållare med fasta tak skall utrustas

1) med tryck/vakuumventil och de skall anslutas till ångåtervinningsanläggningen eller mellanlagringssystemet eller

2) med tillräckliga ventilationsöppningar och i dem skall finnas ett flytande mellantak som är försett med enkel tätning och vars ångtäthet är minst 90 procent jämfört med motsvarande behållare med fast tak med endast tryck/vakuumventil.

Befintliga behållares flytande tak skall utrustas med primära och sekundära tätningar på så sätt att deras ångtäthet är minst 95 procent jämfört med motsvarande behållare med fast tak med endast tryck/vakuumventil.

Om en behållare ovan jord inte har anslutits till ångåtervinningsanläggningen, skall dess yttervägg och tak målas med en färg som har en strålvärmereflexionskoefficient på minst 70 %.

De krav på ångtäthet som avses i 1 och 2 mom. gäller inte behållare med fasta tak vid upplag som avses i 3 § 2 mom.

7 §
Beviljande av undantag

Säkerhetsteknikcentralen har i egenskap av behörig myndighet rätt att bevilja undantag från det tekniska genomförandet av bestämmelserna i detta beslut, om det avsedda resultatet kan uppnås på något annat sätt.

8 §
Övergångsstadganden

Detta beslut tillämpas på befintliga behållare, om den årliga volymomsättningen av bensin vid upplaget är

1) över 50 000 ton, räknat från 1.1.1999,

2) över 25 000 ton men högst 50 000 ton, räknat från 1.1.2002 och

3) högst 25 000 ton, räknat från 1.1.2005.

Detta beslut tillämpas på påfyllningen av transportbehållare vid befintliga upplag, där den årliga volymomsättningen av bensin är

1) över 150 000 ton, räknat från 1.1.1999,

2) över 25 000 ton men högst 150 000 ton, räknat från 1.1.2002 och

3) 10 000 ton men högst 25 000 ton, räknat från 1.1.2005.

Detta beslut tillämpas inte på påfyllningen av transportbehållare vid nya upplag som är belägna på små, avlägsna öar och vilkas årliga volymomsättning av bensin är under 5 000 ton.

Målningskravet i 6 § 4 mom. detta beslut skall vara uppfyllt inom tre år från den tidpunkt när 1 mom. börjar tillämpas.

9 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 juli 1996.

Europaparlamentets och rådets direktiv 94/63/EG; EGOT nr L 365, 31.12.1994, s. 24

Helsingfors den 19 juni 1996

Handels- och industriminister
Antti Kalliomäki

Överinspektör
Veli Viitala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.