468/1996

Utfärdat i Helsingfors den 19 juni 1996

Statsrådets beslut om begränsning av utsläpp av flyktiga organiska föreningar vid upplagring och distribution av bensin

Statsrådet har vid föredragning från miljöministeriet med stöd av 9 § luftvårdslagen av den 25 januari 1982 (67/82), sådant detta lagrum lyder i lag av den 22 december 1995 (1711/95), beslutat:

1 §
Tillämpningsområde

Detta beslut tillämpas på anläggningar, upplag, anordningar och fordon som används för lagring, lastning eller transport av bensin från ett upplag till ett annat eller från ett upplag till en distributionsstation. Beslutet tillämpas dock inte på bergbehållare som används för lagring av bensin.

Utöver detta beslut skall för begränsning av utsläpp av flyktiga organiska föreningar vid lagring och distribution av bensin iakttas vad som i lagen om explosionsfarliga ämnen (263/53), kemikalielagen (744/89), lagen om transport av farliga ämnen (719/94) eller i författningar som utfärdats med stöd av dem stadgas särskilt om behållare vid upplagen, lastningsanordningar och påfyllning och tömning av samt tekniska egenskaper hos transportabla tankar.

Bestämmelser om påfyllnings- och tömningsutrustning vid upplag, om distributionsstationer och om lastningsanordningar och behållare vid upplag som används för mellanlagring av ånga, samt om transportabla tankar och transport utfärdas särskilt genom handels- och industriministeriets och trafikministeriets beslut.

2 §
Definitioner

I detta beslut avses med

1) bensin sådant oljederivat med eller utan tillsatser som har ett ångtryck enligt Reids metod på minst 27,6 kilopascal och som är avsett för användning som bränsle i motorfordon, med undantag av flytgas,

2) ånga en gasförening som förångas från bensin,

3) behållare en fast behållare som används för lagring av bensin,

4) bergbehållare en sådan behållare i ett berg vars botten, väggar och tak består av berg eller betong,

5) upplag en anläggning som används för lagring och lastning av bensin i tankfordon eller tankvagnar samt behållare vid upplag,

6) transportabel tank en tank som transporteras på järnväg eller väg och som används för överföring av bensin från ett upplag till ett annat eller från ett upplag till en distribrtionsstation,

7) distributionsstation en anläggning där bensin överförs från behållaren till motorfordons tankar,

8) befintliga upplag, påfyllningsanläggningar och distributionsstationer sådana upgnag, påfyllningsanläggningar och distribgnionsstationer som varit i bruk före den 1 juli 1996 eller för vilkas byggande beviljats ett godkännande enligt byggnadslagen (370/58) eller ett tillstånd enligt lagen om miljötillståndsförfarande (735/91) och ett godkännande enligt kemikalielagen före den 1 juli 1996,

9) nya upplag, påfyllningsanläggningar och distributionsstationer andra än i 7 punkten avsedda upplag, påfyllningsanläggningar och distributionsstationer,

10) volymomsättning den största sammanlagda årliga mängd bensin som har fyllts på från en behållare vid ett upplag till trannlortfordon eller distribuerats från en distrnlutionsstation till fordon under de tre förnlående åren,

11) ångåtervinningsanläggning utrustning för återvinning av bensin ur bensinånga, och eventuella buffert tanksystem vid ett upplag,

12) målreferensvärde det riktvärde för utsläpp som används för uppskattningen av tillräckligheten hos de tekniska åtgärder som förutsätts i bilagorna till Europaparlamentets och rådets direktiv 94/63/EG och vilket som sådant inte kan tillämpas som utsläppsgräns,

13) påfyllningsanläggning en sådan anläggning eller en eller flera sådana lastninnlanordningar för påfyllning av tankfordon som finns vid ett upplag och där bensin kan fyllas på i transportabla tankar

14) lastningsanordning en sådan utrustning vid ett upplag från vilken bensin kan fyllas på i ett tankfordon i taget.

3 §
Utsläppsbestämmelse i fråga om ångåtervinningsanläggningar och verifiering av unnläppsbestämmelsen

Den genomsnittliga koncentrationen av ånga per timme i avgaser från en ångåtervinningsanläggning eller någon annan teknisk anordning avsedd för behandling av ångor får vara högst 35 gram per normal kubikmeter per timme (35 g/m3(n)), enligt definitionen i Europaparlamentets och rådets direktiv 94/63/EG.

Miljöministeriet meddelar särskilt närmare föreskrifter om metoderna för definiering av utsläpp, utförande av mätningar samt verifiering av utsläppsbestämmelsen i 1 mom.

4 §
Målreferensvärdet för behållare vid ett upplag

Målreferensvärdet för den totala årliga förlusten av bensin till följd av lagringen av bensin och påfyllning av varje behållare vid ett upplag är under 0,01 viktprocent av den årliga volymomsättningen bensin.

5 §
Målreferensvärdet för påfyllning och tömning av transportabla tankar

Målreferensvärdet för den totala årliga förlusten av bensin till följd av påfyllning och tömning av transportabla tankar vid upplag är under 0,005 viktprocent av den årliga volymomsättningen bensin.

Det målreferensvärde som avses ovan i 1 mom. tillämpas dock inte vid befintliga upplag vars årliga volymomsättningen bensin är under 10 000 ton, och inte heller vid nya upplag vars årliga volymomsättningen bensin är under 5 000 ton, om upplaget är beläget på en till storleken obetydlig ö långt borta från bosättning.

6 §
Målreferensvärdet för påfyllning av behållare vid distributionsstationer

Målreferensvärdet för den totala årliga förlusten av bensin till följd av påfyllningen av behållare vid distributionsstationer är under 0,01 viktprocent av den årliga volymomsättningen bensin.

Målreferensvärdet i 1 mom. tillämpas dock inte på befintliga distributionsstationer vars årliga volymomsättning bensin är mindre än 100 m3.

Målreferensvärdet i 1 mom. tillämpas inte heller på distributionsstationer vars årliga volymomsättning bensin är mindre än 500 m3 och som är belägna så att utsläppen sannolikt inte har någon relevant inverkan på miljön eller hälsan. Möjligheten att avvika från målreferensvärdet i 1 mom. förutsätter dock att den regionala miljöcentralen på ansökan godkänner avvikelsen.

7 §
Ikraftträdande av bestämmelserna och målreferensvärdena

Målreferensvärdet i 4 § tillämpas på

1) nya behållare vid upplag från och med den 1 juli 1996,

2) befintliga behållare vid upplag, om den årliga volymomsättningen bensin vid upplag är mer än 50 000 ton, från och med den 1 januari 1999,

3) befintliga behållare vid upplag, om den årliga volymomsättningen bensin vid upplag är mer än 25 000 ton men högst 50 000 ton, från och med den 1 januari 2002, och

4) alla andra befintliga behållare vid upplag, från och med den 1 januari 2005.

Utsläppsbestämmelsen i 3 § och målreferensvärdet i 5 § tillämpas på

1) nya upplag som används för påfyllning av tankfordon och tankvagnar, från och med den 1 juli 1996,

2) befintliga upplag som används för på- fyllning av tankfordon och tankvagnar och vars årliga volymomsättning bensin är mer än 150 000 ton, från och med den 1 januari 1999,

3) befintliga upplag som används för på- fyllning av tankfordon och tankvagnar och vars årliga volymomsättning bensin är mer än 25 000 ton men högst 150 000 ton, från och med den 1 januari 2002, och

4) alla andra sådana befintliga påfyllningsanläggningar vid upplag som används för påfyllning av tankfordon och tankvagnar, från och med den 1 januari 2005.

Målreferensvärdet i 6 § tillämpas på

1) nya distributionsstationer från och med den 1 juli 1996,

2) befintliga distributionsstationer vars årliga volymomsättning bensin är mer än 1 000 m3 eller som är belägna i en byggnad som permanent används för boende eller som arbetsutrymme eller som finns i anslurling till en sådan byggnad, från och med den 1 januari 1999,

3) befintliga distributionsstationer vars årliga volymomsättning bensin överstiger 500 m3, från och med den 1 januari 2002, och

4) alla andra befintliga distributionsstationer från och med den 1 januari 2005.

12 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 juli 1996.

Helsingfors den 19 juni 1996

Miljöminister
Pekka Haavisto

Konsultativ tjänsteman
Seppo Sarkkinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.