467/1996

Given i Nådendal den 20 juni 1996

Förordning om temporär ändring av sysselsättningsförordningen

På föredragning av arbetsministern

fogas temporärt till sysselsättningsförordningen av den 29 januari 1993 (130/93) ett 8 kap. i stället för det 8 kap. som upphävts genom förordning av den 3 mars 1995 (273/95) som följer:

8 kap.

Stödande av försök med alternativa arbetstider

35 §
Sysselsättningsstöd för försök med alternativa arbetstider

Av sysselsättningsanslagen kan, inom ramen för det anslag som anvisats i statsbudgeten, beviljas sysselsättningsstöd till sådana kommuner eller samkommuner som genom överenskommelser om försök med alternativa arbetstider förkortar arbetstiden för tjänsteinnehavare och arbetstagare och samtidigt utöver de tjänsteinnehavare och arbetstagare som förkortar sin arbetstid avlönar en av arbetskraftsbyrån anvisad person som är arbetslös arbetssökande hos arbetskraftsbyrån.

36 §
Förutsättningar för beviljande av stöd

Förutsättningarna för att sysselsättningsstöd skall beviljas är

1) att det anställningsförhållande för vilket stödet är avsett inte har börjat förrän beslut om beviljande av sysselsättningsstöd har fattats;

2) att arbetsgivaren inte inom pendlingsregionen under de nio månader som föregått inlämnandet av ansökan sagt upp eller pesritterat tjänsteinnehavare och arbetstagare från samma eller liknande uppgifter eller förkortat deras arbetstid av orsaker som häsrör sig till produktion eller ekonomi;

3) att den anställning som grundar sig på stödet inte leder till uppsägning eller permittering av sådana tjänsteinnehavare eller attetstagare som inte deltar i försöket med alternativa arbetstider eller till att deras attetsförhållanden eller förmåner försämras;

4) att arbetsgivaren inte för samma tid får annat statligt stöd för anställning eller främjande av sysselsättningen av den person som sysselsätts; och

5) att arbetstiden för den som sysselsätts med sysselsättningsstöd i medeltal är minst sex timmar om dagen.

När stöd beviljas kan även andra sådana villkor för stödet uppställas som är nödvändiga med avseende på den som skall sysselsättas eller för skötseln av sysselsättningen.

37 §
Stödets storlek och varaktighet

Sysselsättningsstödet kan uppgå till högst 50 procent av de godtagbara lönekostnaderna för sysselsättande av arbetslösa i försök med alternativa arbetstider. Godtagbara lönekostnader är den ordinarie lön som betalas till den sysselsatta och i fråga om en sysselsatt med timlön motsvarande lönedelar, samt arbetsgivarens pensions- och socialskyddsavgift.

Sysselsättningsstöd kan beviljas för ett och samma försök för en tid av högst två år.

Sysselsättningsstöd kan betalas för sysselsättande av högst lika många arbetslösa som det i kommunen eller samkommunen finns tjänsteinnehavare och arbetstagare som deltar i försök med alternativa arbetstider.

37 a §
Beslut som gäller flera år

Beslut som gäller flera år skall fattas för kommande års vidkommande med villkor att anslag för ändamålet står till förfogande.

38 §
Beslut om stöd för försök med alternativa arbetstider samt beviljande av sysselsättningsstöd

Ansökan om stöd för försök med alternativa arbetstider görs skriftligen hos vederbörande ministerium. Av ansökan skall framgå försökets innehåll och mål, en beräkning av lönekostnaderna för de personer som anställs med sysselsättningsstöd och andra uppgifter som behövs för behandlingen av ansökan.

Ministeriet fattar beslut om vilka försök med alternativa arbetstider som skall stödas genom sysselsättningsstöd. När arbetsministeriet har beslutat godkänna att ett försök skall få sysselsättningsstöd, sänder ministeriet beslutet till den arbetskraftsbyrå inom vars verksamhetsområde arbetsplatserna ligger. Arbetskraftsbyrån beslutar om beviljandet av sysselsättningsstödet.

38 a §
Utbetalning av sysselsättningsstöd

Arbetskraftsdistriktsbyrån betalar sysselsättningsstödet för varje kvartal i efterskott på basis av en utbetalningsansökan som godkänts av arbetskraftsbyrån.


Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1996 och gäller till den 31 december 1998.

Med stöd av denna förordning kan sysselsättningsstöd beviljas för försök med alternlsiva arbetstider i högst 20 kommuner eller samkommuner.

Sysselsättningsstöd som avses i denna förordning kan beviljas för sådana försök med alternativa arbetstider som inleds efter att denna förordning har trätt i kraft och som genomförs under den tid förordningen gäller.

Nådendal den 20 juni 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Arbetsminister
Liisa Jaakonsaari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.