456/1996

Given i Nådendal den 20 juni 1996

Förordning om trafiklärarutbildning

På föredragning av undervisningsministern stadgas med stöd av lagen den 20 juni 1996 om yrkespedagogisk lärarutbildning (452/96):

1 kap.

Allmänna stadganden

1 §
Trafiklärarutbildning

Trafiklärarutbildning för trafiklärarexamen ordnas vid den yrkespedagogiska lärarhögskola som finns i samband med yrkeshögskolan Hämeen ammattikorkeakoulu.

Svenskspråkig trafiklärarutbildning ordnas i samarbete med fakultaten för pedagogiska vetenskaper vid Åbo Akademi.

Om trafiklärarexamen beslutar trafikministeriet.

2 §
Förvaltning

För trafiklärarutbildningen finns en föreståndare och en ledningsgrupp.

Ledningsgruppen består av ordförande och högst fyra andra medlemmar. En av medlemmarna skall företräda trafikministeriet, en Trafikskyddet och en organisationerna inom trafikbranschen. Till ledningsgruppen hör dessutom föreståndaren för yrkespedagogiska lärarhögskolan och föreståndaren för trafiklärarutbildning. Ledningsgruppen jämte medlemmar och suppleanter tillsätts av yrkeshögskolan för fyra år i sänder.

Ledningsgruppen har till uppgift att bereda ärenden som gäller trafiklärarutbildningen för yrkeshögskolans styrelse.

3 §
Behörighet för trafiklärarutbildning

Om inträdeskrav samt grunderna för elevantagningen beslutar undervisningsministeriet efter att ha hört trafikministeriet.

2 kap.

Studier inom trafiklärarutbildningen

4 §
Studiernas uppbyggnad

Studierna inom trafiklärarutbildningen omfattar

1) pedagogiska grundstudier,

2) yrkesinriktade och yrkespedagogiska studier, samt

3) undervisningsövning.

5 §
Studiernas omfattning

Studierna inom trafiklärarutbildningen omfattar 65 studieveckor.

6 §
Trafiklärarutbildningsprogram

Studierna inom trafiklärarutbildningen ordnas i form av trafiklärarutbildningsprogram som fastställs av undervisningsministeriet.

3 kap.

Personalen inom trafiklärarutbildningen

7 §
Tjänster

För trafiklärarutbildningen kan det finnas en föreståndartjänst och lektorstjänster samt timlärare.

8 §
Behörighetsvillkor

Av föreståndaren fordras behörighet som lektor inom trafiklärarutbildningen och förtrogenhet med trafiklärarutbildning.

Av lektor (yrkesdidaktik) fordras för tjänsten lämplig högre högskoleexamen eller examen inom yrkesutbildning på högre nivå, behörighet som lektor vid yrkesläroanstalter i branschen och minst tre års lärarerfarenhet.

Av lektor (körundervisning) fordras behörighet som lektor vid yrkesläroanstalter i branschen, trafiklärarexamen och minst tre års lärarerfarenhet.

Av timlärare fordras i mån av möjlighet motsvarande behörighet som av tjänsteinnehavare.

4 kap.

Ikraftträdelsestadganden

9 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1996.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Nådendal den 20 juni 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Undervisningsminister
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.