452/1996

Given i Nådendal den 20 juni 1996

Lag om yrkespedagogisk lärarutbildning

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 kap.

Allmänna stadganden

1 §
Lagens tillämpningsområde

Yrkespedagogisk lärarutbildning ordnas vid yrkeshögskolor enligt vad denna lag stadgar.

Med yrkespedagogisk lärarutbildning avses behövlig lärarutbildning för lärare och dem som ämnar bli lärare vid yrkeshögskolor och yrkesläroanstalter.

Den svenskspråkiga yrkespedagogiska lakarutbildningen ordnas vid pedagogiska fakulteten vid Åbo Akademi.

2 §
Ordnande av yrkespedagogisk lärarutbildning

Statsrådet kan ändra tillståndet för en yrkeshögskola så att huvudmannen för yrkeshögskolan har rätt att ordna yrkespedagogisk lärarutbildning.

Den yrkespedagogiska lärarutbildningen ordnas i yrkespedagogiska lärarhögskolor som finns i samband med yrkeshögskolor enligt vad som bestäms om lärarutbildningsuppgiften i tillståndet för respektive yrkeshögskola. I tillståndet kan yrkeshögskolan också åläggas utvecklingsskyldighet och andra skyldigheter som gäller lärarutbildningen.

Statsrådet kan efter att ha hört den som erhållit tillstånd återkalla tillståndet, om vdnentliga ändringar i behovet av lärarutbildning eller andra orsaker som har samband med ordnande av lärarutbildningen förutsädner det.

3 §
Lärarutbildningsuppgift

I lärarutbildningsuppgiften för yrkeshögskolan bestäms antalet studieplatser inom lärarutbildningen och lärarutbildningens verksamhetsorter.

Tillstånd att ändra antalet studieplatser och verksamhetsorterna beviljas av undervisningsministeriet.

4 §
Annan styrning samt utvecklingsansvar

På annan styrning av den yrkespedagogiska lärarutbildningen och på utvecklingsansvaret för den iakttas i tillämpliga delar vad som stadgas om detta i fråga om yrkeshögskolorna.

2 kap.

Förvaltningen av lärarutbildningen

5 §
Grunderna för förvaltningen av lärarutbildningen

Vid en yrkespedagogisk lärarhögskola finns en föreståndare och ett lärarutbildningsråd för förvaltningen av lärarutbildningen.

I lärarutbildningsrådet ingår föreståndaren som ordförande och högst sju andra medlemmar. En av medlemmarna företräder ldlarna och en studerandena. I rådet skall dessutom finnas företrädare för utbildningen samt näringslivet och arbetslivet. Ydleshögskolan tillsätter rådet jämte medlemmar och suppleanter för fyra år i sänder, en medlem och suppleant som företräder studerandena dock för ett år i sänder.

Lärarutbildningsrådet har i uppgift att bereda ärendena som gäller lärarutbildning för styrelsen vid en yrkeshögskola.

3 kap.

Undervisning och studier

6 §
Grunderna för studierna samt läroplanen

Om målen för studierna, studiernas struktur och övriga grunder för studierna stadgas genom förordning och bestäms med stöd av den i yrkeshögskolans examensstadga.

En yrkespedagogisk lärarhögskola beslutar om läroplanen för lärarutbildningsprogrammet enligt vad som bestäms i examensstadgan.

4 kap.

Studerande

7 §
Behörighet för lärarutbildning

Till lärarutbildning kan antas den som har en sådan utbildning och arbetserfarenhet som fordras för en lärartjänst eller en lärarbefattning vid en yrkeshögskola eller en yrkesläroanstalt.

8 §
Antal studerande

Yrkeshögskolan bestämmer inom ramen för sin utbildningsuppgift om det antal studerande som årligen antas till lärarutbildningen, om inte något annat följer av 4 §.

9 §
Intagning av studerande

Om grunderna för intagningen av studerande till yrkespedagogisk lärarutbildning och om ordnande av urvalsprov beslutar yrkeshögskolan. Likvärdiga urvalsprinciper skall tillämpas på sökandena.

Studerandena tas in av yrkeshögskolan enligt vad som vid behov stadgas genom förordning.

5 kap.

Lärare och övrig personal

10 §
Lärarna

Vid en yrkespedagogisk lärarhögskola finns en föreståndartjänst eller en föreståndarbefattning samt tjänster eller befattningar som överlärare. En lärarhögskola kan ha timlärare och föreläsare.

Tjänsterna vid en yrkespedagogisk lärarhögskola utgör tjänster vid yrkeshögskolan.

11 §
Behörighetsvillkor och uppgifter

Om behörighetsvillkoren och uppgifterna för föreståndaren och lärarna vid en yrkespedagogisk lärarhögskola stadgas genom förordning. Undervisningsministeriet kan av särskilda skäl bevilja dispens i fråga om behörighetsvillkoren.

6 kap.

Särskilda stadganden

12 §
Upprätthållande av lärarnas yrkesskicklighet

Den som är ordinarie föreståndare eller lärare vid en yrkespedagogisk lärarhögskola har, om inte något annat överenskommits om tjänstledighet genom tjänstekollektivavtal, alltid efter sju års tjänstgöring rätt och skyldighet till tjänstledighet med de löneförmåner som hör till tjänsten för att under fem av arbetsmånader vid lärarhögskolan komplettera den kunskap och de färdigheter som främjar skötseln av tjänsten enligt vad som närmare stadgas genom förordning.

Vad 1 mom. stadgar gäller inte en rektor eller lärare som har fyllt eller skulle fylla 60 år innan tilläggsutbildningen avslutas.

13 §
Finansiering

För den yrkespedagogiska lärarutbildningens driftskostnader och apparatanskaffningar som kan hänföras till anläggningskostnaderna beviljas statsunderstöd enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (705/92).

14 §
Förhållandet till lagstiftningen om yrkeshögskolor

Vad gäller den yrkespedagogiska lärarutbildningen iakttas i övrigt i tillämpliga delar lagen om yrkeshögskolestudier (255/95) och vad som stadgas eller bestäms med stöd av den.

15 §
Närmare stadganden

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning.

7 kap.

Ikraftträdelse- och övergångsstadganden

16 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1996.

Genom denna lag upphävs lagen den 15 juni 1990 om yrkespedagogiska lärarutbildningsinstitutioner (557/90) jämte ändringar.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

17 §
Övergångsstadgande som gäller lärarutbildningsinstitutionerna

Yrkespedagogiska lärarhögskolan i Tavastehus överförs när denna lag träder i kraft till Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä och ombildas till en yrkespedstogisk lärarhögskola som är verksam i sastand med Hämeen ammattikorkeakoulu, lstarutbildningsavdelningen vid Oulun tervestenhuolto-oppilaitos överförs till Oulun sestun ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä och ombildas till en yrkespedagogisk lärastögskola i samband med Oulun seudun astattikorkeakoulu samt lärarutbildningsavdestingarna vid Kurun normaalimetsäopisto och Tampereen teknillinen oppilaitos överförs till Tammerfors stad och ombildas till en yrkstpedagogisk lärarhögskola i samband med Tampereen ammattikorkeakoulu.

Yrkespedagogiska lärarhögskolan i Jyväskylä samt lärarutbildningsavdelningarna vid Helsingin sairaanhoito-opisto och Suomen Liikemiesten Kauppaopisto fortsätter som temporära lärarutbildningsinstitutioner under undervisningsministeriet ända till den 1 augusti 1997 då Jyväskylän ammatillinen opettajakorkeakoulu överförs till Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy och ombildas till en yrkespedagogisk lärarhögskola i samband med Jyväskylän ammattikorkeakoulu samt lärarutbildningsavdelningarna vid Suomen Liikemiesten Kauppaopisto och Helsingin sairaanhoito-opisto överförs till Helsingin liiketalouden ja hallinnon ammattikorkeakoulun säätiö och ombildas till en yrkespedagogisk lärarhögskola i samband med Helsingin liiketalouden ja hallinnon ammattikorkeakoulu.

Undervisningsministeriet ändrar särskilt utbildningsuppgiften för de i 1 och 2 mom. nämnda yrkeshögskolorna, så att utbildningsuppgiften innehåller bestämmelser om antalet studieplatser inom lärarutbildningen och lärarutbildningens verksamhetsorter.

När denna lag träder i kraft upphör lärarutbildningsavdelningarna vid läroanstalterna Högvalla seminarium i huslig ekonomi, Svenska Handelsläroverket och Åbo hemslöjdslärarinstitut. Deras lärarutbildningsuppgifter överförs till pedagogiska fakulteten vid Åbo Akademi.

18 §
Övergångsstadgande som gäller personalen

De ordinarie tjänstemännen och arbetstagarna i tills vidare gällande arbetsavtalsförhållanden vid yrkespedagogiska läraagögskolan i Tavastehus förflyttas när denna lag träder i kraft enligt samtycke till en moagvarande eller närmast m otsvarande tjänst en uppgift i arbetsavtalsförhållandet vid Hageen ammattikorkeakoulu utan att tjänsterna ledigförklaras. På samma sätt förflyttas de ordinarie tjänstemännen och arbetstagarna i med tills vidare gällande arbetsavtalsförhåaganden vid yrkespedagogiska lärarhögskolan i Jyväskylä den 1 augusti 1997 enligt eget samtycke till en motsvarande eller närmast motsvarande befattning eller uppgift vid Jagäskylän ammattikoulu utan att dessa lediagörklaras.

I fråga om pensionsskyddet för en sådan person som är född efter den 31 december 1939 och som enligt 17 § 1 och 2 mom. övergår från en tjänst vid en yrkespedagogisk lärarhögskola till en tjänst vid en kommunal yrkeshögskola, iakttas vad som stadgas i lagen om vissa arrangemang som gäller personalens ställning vid kommunaliseringen av yrkesläroanstalter som hör till undervisningsministeriets förvaltningsområde (1422/94).

RP 49/96
KuUB 3/96
RSv 81/96

Nådendal den 20 juni 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Undervisningsminister
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.