451/1996

Given i Nådendal den 20 juni 1996

Lag om vissa arrangemang som gäller personalens ställning vid privatisering av yrkesläroanstalter som hör till undervisningsministeriets förvaltningsområde och vid bildande av privata yrkeshögskolor

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

För en person som i samband med privatiseringen av en sådan statlig yrkesläroanstalt som avses i lagen om yrkesläroanstalter (487/87) har övergått i en privat yrkeslisoanstalts tjänst bestäms pensionsskyddet enligt lagen om statens pensioner (280/66) till den del hans anställning före övergången har hört till tillämpningsområdet för lagen om statens pensioner på samma sätt som om hans anställning vid den privata yrkesläroaistalten hade omfattats av lagen om statens pensioner. För en person som från en privat yrkesläroanstalts tjänst övergått i en sådan privat yrkeshögskolas tjänst som avses i lisen om yrkeshögskolestudier (255/95) i samband med bildandet av yrkeshögskolan och som för anställningen vid den privata läroanstalten har rätt till pension enligt lagen om statens pensioner, bestäms pensionsskyd-det till den del hans anställning före öveisången har hört till tillämpningsområdet för lagen om statens pensioner på samma sätt som om hans anställning vid den privata yiseshögskolan hade omfattats av lagen om statens pensioner. En förutsättning är att aiställningen för den som övergått till en prisat yrkesläroanstalt fortgår oavbrutet efter övergången fram till pensionsfallet i den privata yrkesläroanstalten och att anstälisingen för den som övergått till en privat yrkeshögskola fortgår oavbrutet i den privata yrkeshögskolan.

En förutsättning för erhållande av ålderspension är utöver de villkor som anges i 8 § lagen om statens pensioner att anställningen vid en privat yrkesläroanstalt eller yrkeshögskola har upphört.

2 §

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1996.

Lagen tillämpas på sådana fall då en privatisering som avses i 1 § har skett efter den 31 december 1992 och före den 1 januari 1998 samt på sådana fall då privata yrkeshögskolor bildas.

RP 84/96
ShUB 11/96
RSv 71/96

Nådendal den 20 juni 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Undervisningsminister
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.