377/1996

Utfärdat i Helsingfors den 30 maj 1996

Statsrådets beslut om ändring av statsrådets beslut om nordligt stöd till idkare av jordbruk och trädgårdsodling

Statsrådet har vid föredragning från jord- och skogsbruksministeriet

ändrat 13 a § statsrådets beslut av den 23 mars 1995 om nordligt stöd till idkare av jordbruk och trädgårdsodling (413/95) sådant detta lagrum lyder i statsrådets beslut av den 10 augusti 1995 (1006/95), som följer:

13 a §
Stöd till renägare

Till renägare på områdena C3 och C4 kan för renskötselåret 1996/1997 betalas ett stöd för enskilda hushåll om högst 140 mark för ett renskötselår per varje livren som avses i 5 § renskötsellagen (848/90). En förutsättning för att stöd skall betalas är att det största tillåtna antalet renar enligt renskötsellagen minskas med 4 000 livrenar. Jord- och skogsbruksministeriet bestämmer särskilt med stöd av en betesundersökning hur den ovan nämnda minskningen av antalet renar skall inriktas.

Renskötselåret börjar den 1 juni och upphör den 31 maj följande år.

Till ett hushåll anses höra äkta makar samt personer som under förhållanden av äktenskapsliknande natur utan att äktenskap ingås fortgående lever i gemensamt hushåll och som tidigare har varit gifta med varandra eller som har eller har haft ett gemensamt barn. Till hushållet hör vidare ovan nämnda makars gemensamma barn eller adoptivbarn som bor i samma hushåll och som inte har fyllt 18 år före ingången av det kalenderår för vilket stödet söks. Som hushåll betraktas också ett oskiftat dödsbo.

En förutsättning för att stöd skall betalas är att de personer som hör till hushållet eller de personer som äger renarna för vilka struet söks inte före ingången av det kalenderår för vilket stödet söks har fyllt 65 år. En förutsättning för erhållande av stöd är vidare att personerna vid renskötselårets utgång enligt renlängderna äger minst 25 livrenar. Jord- och skogsbruksministeriet meddelar årligen närmare föreskrifter om hur de djur som är berättigade till stöd skall bestämmas och om stödnivån.

Stödet söks hos landsbygdsnäringsdistriktet som också fattar beslut om beviljande. Stö- det kan betalas även om villkoren enligt 4 § 3 mom. inte uppfylls.

I fråga om renägare skall i tillämpliga delar iakttas vad som annars stadgas om odlare i detta beslut.


Detta beslut träder i kraft den 5 juni 1996.

Helsingfors den 30 maj 1996

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Lagstiftningsråd
Ritva Torvinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.