372/1996

Given i Helsingfors den 31 maj 1996

Förordning om ändring av förordningen om sjöfartsverket

På föredragning av trafikministern

upphävs förordningen den 19 januari 1990 om sjöfartsverket (53/90) 1 § samt

ändras 2 och 3 §§, 7 § 6 punkten, 9 § 1 mom, 18 § 2 mom. och 24 § 2 mom.,

av dessa lagrum 7 § 6 punkten och 18 § 2 mom. sådana de lyder i förordning av den 28 maj 1993 (470/93), som följer:

2 §

Sjöfartsstyrelsen har till uppgift att styra och utveckla sjöfartsverkets verksamhet samt att svara för verkets enhetlighet, allmänna administration och sjöfartsförvaltning.

3 §

Sjöfartsstyrelsen är indelad i avdelningar. Om avdelningarna, deras uppgifter och indelningen av avdelningarna i enheter bestäms i sjöfartsverkets arbetsordning. I arbetsordningen kan också ingå bestämmelser om enheter som inte hör till någon avdelning.

7 §

Direktionens uppgift är att


6) avgöra de utnämningsärenden som avses i 18 § 3 mom. samt avge utlåtande om utnämning av generaldirektören och det sjvsartsråd som är chef för den avdelning som svarar för sjöfartens säkerhet,


9 §

Chef för sjöfartsverket är en generaldirektör. Chefer för avdelningarna är en överdirektör samt sjöfartsråd.


18 §

Det sjöfartsråd som är chef för den avdelning som svarar för sjöfartens säkerhet utnämns av trafikministeriet.


24 §

Sjöfartsverkets överdirektör har rätt att själv eller genom ett av honom befullmäktigat ombud bevaka statens rätt och fördel i domstolar och hos andra myndigheter samt vid skiljemannaförfarande och förrättningar och därvid företräda sjöfartsverket.Denna förordning träder i kraft den 5 juni 1996.

Helsingfors den 31 maj 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Anneli Taina

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.