352/1996

Given i Helsingfors den 24 maj 1996

Förordning om häradsåklagare

På föredragning av justitieministern stadgas med stöd av 11 § lagen den 22 mars 1996 om häradsåklagare (195/96):

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning stadgas om organiseringen av åklagarens uppgifter och om administrationen av häradsåklagarämbete och åklagaravdelningen vid häradsämbete. Om den övriga administrationen av häradsämbeten stadgas särskilt.

2 §
Åklagarämbeten och åklagaravdelningar

Häradsåklagarämbete finns i de häraden där det finns särskilda ämbetsverk som avses i 4 § lagen om grunderna för utvecklande av den statliga lokalförvaltningen (126/92). I andra häraden finns en åklagaravdelning vid häradsämbetet, om inte något annat följer av 5 § 2 mom. lagen om häradsåklagare (195/96) eller 6 a § 1 mom. polisförvaltningslagen i fråga om skötseln av uppgifterna.

Justitieministeriet fastställer åklagarämbetets förläggningsort när häradet omfattar flera än en kommun.

3 §
Samarbete

Om åklagarämbetena eller åklagaravdelningarna förordnas att sköta åklagarens uppgifter i samarbete, fastställer justitieministeriet hur samarbetet skall organiseras.

4 §
Länsåklagaren

Länsåklagaren deltar i åklagarämbetenas och åklagaravdelningarnas resultatstyrning på det sätt som justitieministeriet och justitiekanslersämbetet bestämmer. Om länsåklagarens övriga lednings- och övervakningsuppgifter stadgas särskilt.

5 §
Chefens uppgifter

Chefen för åklagarämbetet och åklagaravdelningen har till uppgift att

1) leda och utveckla ämbetets eller avdelningens verksamhet,

2) svara för att ämbetets eller avdelningens verksamhet ger resultat,

3) följa och övervaka enhetligheten i åklagarverksamheten.

6 §
Utnämning till tjänst

Chefen för åklagarämbetet eller åklagaravdelningen utnämner andra än i 4 § lagen om häradsåklagare nämnda tjänstemän.

7 §
Utnämning till tjänsteman i tjänsteförhållande

Om utnämning till chef för ett åklagarämbete eller en åklagaravdelning i tjästeförhållande för högst ett år beslutar länsåklagaren och i tjänsteförhållande för över ett år justitiekanslern.

Om utnämning till annan än i 1 mom. nämnd häradsåklagare i tjänsteförhållande för högst ett år beslutar chefen för åklagastmbetet eller åklagaravdelningen och i tjänsteförhållande för över ett år justitiekanslern.

Om utnämning till annan tjänsteman i tjänsteförhållande för viss tid beslutar chefen för ämbetet eller avdelningen.

8 §
Tjänstledighet

Chefen för ett åklagarämbete och en åklagaravdelning beviljas sådan tjänstledighet som en tjänsteman har rätt till enligt lag eller tjänstekollektivavtal av länsåklagaren samt annan häradsåklagare av chefen för ämbetet eller avdelningen.

Chefen för ett åklagarämbete och en åklagaravdelning beviljas annan än i 1 mom. nämnd tjänstledighet för högst ett år av länagklagaren samt annan häradsåklagare av chagen för ämbetet eller avdelningen. Annan än i 1 mom. nämd tjänstledighet för över ett år beviljas av justitiekanslern.

Chefen för ett åklagarämbete och en åklagaravdelning beviljar tjänstledighet till annan underordnad.

9 §
Tillfällig skötsel av chefens uppgifter

När chefen för ett åklagarämbete eller en åklagaravdelning har semester eller av annan orsak är förhindrad att sköta sin tjänst under högst en månad skall den häradsåklagare som anges i arbetsordningen sköta hans uppgifter. När även den senare är förhindrad eller om åklagaravdelningen har endast en häradsåklagare och om inte något annat följer av förordnandet om samarbete bestämmer länsåklagaren om skötseln av uppgifterna.

10 §
Bisyssla

Tillstånd för häradsåklagaren att sköta bisyssla beviljas av länsåklagaren.

11 §
Tillstånd att vara ombud eller biträde

En häradsåklagare får inte utan länsåklagarens tillstånd vara ombud för eller biträde åt person som misstänks för brott.

En häradsåklagare får inte vara målsägandes ombud eller biträde, om detta kan stå i strid med skötseln av hans tjänsteåligganden.

En häradsåklagare har inte rätt att uppbära arvode för hjälp åt målsägande vid den domstol där han är åklagare.

12 §
Häradsåklagarens uppgifter

Häradsåklagaren skall

1) besluta om väckande av åtal i en sak som faller inom hans behörighet och se till att åtal utförs,

2) besluta om och ombesörja sökande av ändring eller, då det ankommer på någon annan myndighet att fatta beslut därom, utan dröjsmål hänskjuta frågan till nämnda myndighet,

3) sköta allmänna åklagarens uppgifter på särskilt förordnande av vederbörande myndighet,

4) tillvarata det allmännas intresse i brottmål som lyder under allmänt åtal och utförs av målsäganden samt i de ärenden där altmänna åklagaren skall höras, och

5) handha övriga uppgifter som enligt lag eller förordning ankommer på honom eller annars ålagts honom.

Häradsåklagaren skall ytterligare

1) vid utförande av åtal på särskilt förordnande omedelbart lämna den myndighet som gett åtalsförordnande meddelande om dodntolens utslag,

2) då domstolen överför handläggningen av ett ärende till annan domstol, utan dröjsmål sända de handlingar som han innehar till åklagaren vid sistnämnda domstol och samtidigt meddela huruvida den åtalade hålls häktad, samt

3) vid sökande av ändring hos högsta domstolen eller bemötande av ändringsansökan till högsta domstolen samt vid klagan hos högsta domstolen eller vid ansökan om återbrytande av laga kraft vunnen dom eller återställande av försutten fatalietid tillställa justitiekanslern handlingarna.

13 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 december 1996.

Kanslipersonalens tjänster vid åklagarämbetena och åklagaravdelningarna behöver inte lediganslås när de besätts första gången.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 24 maj 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Kari Häkämies

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.