156/1996

Given i Helsingfors den 15 mars 1996

Lag om ändring av polisförvaltningslagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i polisförvaltningslagen av den 14 februari 1992 (110/92) 7 § 2 mom. och 14 §,

ändras 1 § 2 och 3 mom., 3 § 1 mom., 6, 8 och 15 §§ samt

fogas till lagen en ny 6 a § som följer:

1 §
Polisförvaltningen

Länsstyrelsen underställd lokal förvaltningsmyndighet för polisen är polisinrättningen, som är en avdelning vid häradsämbetet eller ett fristående ämbetsverk i häradet.

Riksomfattande polisenheter under inrikesministeriet är centralkriminalpolisen, skyddspolisen, rörliga polisen, polisinstitutet, polisskolan och polisens teknikcentral.


3 §
Delegationer

I samband med inrikesministeriet och polisinrättningarna finns delegationer. Länsstyrelsen kan dock besluta att det inom ett samarbetsområde som har bildats av polisinrättningar finns en gemensam delegation. Inrikesministeriet fattar beslut om en gemensam delegation i fall som avses i 8 § 3 mom.


6 §
Den lokala polisen

Det lokala polisväsendet organiseras här-

adsvis. I varje härad skall finnas en polischef för häradet som leder den lokala polisinrättningen, om inte något annat följer av 6 a §.

Behörighetsvillkor för tjänsten som häradets polischef är juris kandidatexamen och erfarenhet av uppgiftsområdet.

6 a §
Länsman

Statsrådets allmänna sammanträde kan av särskilda skäl och med hänsyn till gles bosättning, långa avstånd, besvärliga trafikförbindelser och språkförhållandena i ett härad eller på andra jämförliga grunder besluta att det vid ett häradsämbete inrättas en länsmanstjänst för skötseln av polis- och exekutionsavdelningarnas chefsuppgifter. Länsmannen kan också förordnas att sköta åklagaravdelningens chefsuppgifter.

Länsstyrelsen utnämner en länsman som avses i 1 mom. Behörighetsvillkoren för tjänsten är juris kandidatexamen, erfarenhet av uppgiftsområdet och sådan skicklighet som uppgiften kräver.

8 §
Samarbete

Inrikesministeriet kan, efter att ha hört länsstyrelsen, de berörda häradsämbetena och polisinrättningarna samt områdets kommuner, för en ändamålsenlig skötsel av det lokala polisväsendet fatta beslut om bildande av samarbetsområden. I beslutet kan bestämmas att polisinrättningar sköter uppgifter i samarbete eller att en polisinrättning sköter uppgifter även inom ett annat härad.

Genom beslut av länsstyrelsen bestäms de uppgifter som skall skötas i samarbete, chefen för samarbetet samt övriga ledningsförhållanden inom samarbetsområdet.

Vid bildandet av ett samarbetsområde som omfattar härad som hör till olika län bestämmer inrikesministeriet också de uppgifter som skall skötas i samarbete, chefen för samarbetet och övriga ledningsförhållanden inom samarbetsområdet.

15 §
Polisens tjänster

Om tjänsterna vid polisen och behörighetsvillkoren för dem stadgas genom förordning, om inte något annat följer av denna lag.


Denna lag träder i kraft den 1 december 1996.

I polisförvaltningslagen ändras dock 1 § 3 mom. och upphävs 14 § redan den 1 april 1996.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Vid beslut om bildandet av samarbetsområden som inleder samarbete den 1 decemrer 1996 behöver inrikesministeriet, med avvikelse från vad 8 § 1 mom. stadgar emrast höra länsstyrelsen och områdets komruner.

Ärenden som enligt någon annan lag eller förordning skall avgöras av chefen för polisdistriktet övergår till chefen för polisinrätsdingen när denna lag träder i kraft.

Ärenden som enligt någon annan lag eller förordning skall behandlas av polisdistriktet övergår till polisinrättningen när denna lag träder i kraft.

RP 86/95
FvUB 13/95
RSv 2/96

Helsingfors den 15 mars 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Inrikesminister
Jan-Erik Enestam

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.