119/1996

Given i Helsingfors den 26 februari 1996

Förordning om ändring av förordningen om nyttighetsmodellrätt

På föredragning av handels- och industriministern

ändras i förordningen den 5 december 1991 om nyttighetsmodellrätt (1419/91) 1 § 2 mom., 7 § 2 mom. 9 punkten och 17 § 2 mom. 5 punkten, av dessa lagrum 1 § 2 mom. och 7 § 2 mom. 9 punkten sådana de lyder i förordning av den 22 december 1995 (1701/95) och 17 § 2 mom. 5 punkten sådan den lyder delvis ändrad genom sistnämnda förordning, samt

fogas till förordningen en ny 5 a § och till 7 § 2 mom., sådant det lyder delvis ändrat genom nämnda förordning av den 22 december 1995, en ny 10 a punkt som följer:

1 §

De stadganden i denna förordning som gäller modellansökan tillämpas, om inte nå- got annat stadgas, endast

1) på finsk modellansökan,

2) på internationell ansökan som har fullföljts för Finlands del enligt 45 d § lagen om nyttighetsmodellrätt eller som handlagts enligt 38 § patentlagen (550/67), och

3) på europeisk patentansökan som har omvandlats till en nationell modellansökan.

5 a §

När europeisk patentansökan omvandlas till en nationell modellansökan enligt 8 a § lagen om nyttighetsmodellrätt iakttas i tillämpliga delar vad som stadgas i 52 r och 52 s §§ patentförordningen. I fråga om ansökningsavgift iakttas i tillämpliga delar 7 § 2 mom. lagen om nyttighetsmodellrätt.

7 §

I diariet antecknas för varje ansökan


9) uppgift om huruvida ansökan är en finsk ansökan, en internationell ansökan eller en europeisk patentansökan som har omlandlats till en modellansökan,


10 a) om ansökan har omvandlats från europeisk patentansökan till en nationell ansökan, den dag då ansökan enligt den europeiska patentkonventionen ingavs samt den dag då ansökan inkom till patentverket för omvandling samt den europeiska patentansökans ansökningsnummer,


17 §

I registret antecknas


5) följande datum:

a) den dag då ansökningen gjordes,

b) om modellansökningen har uppkommit genom ändring av en patentansökan enligt 8 § lagen om nyttighetsmodellrätt, den dag då patentansökningen gjordes,

c) om ansökan är en internationell ansökan om nyttighetsmodell, den internationella ingivningsdagen samt den dag då ansökan enligt 45 d § lagen om nyttighetsmodellrätt har fullföljts eller ansökan enligt 38 § patentlagen har gjorts samt det internationella ansökningsnumret,

d) om ansökan har omvandlats från europeisk patentansökan till en nationell ansökan, den dag då ansökan enligt den europeiska patentkonventionen ingavs och den dag då ansökan inkom till patentverket för omvandling samt den europeiska patentansökans ansökningsnummer,

e) den dag då ansökningshandlingarna blev offentliga,

f) den dag då nyttighetsmodellen registrerades,Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1996.

Denna förordning tillämpas på ansökningar som görs efter att den har trätt i kraft.

Helsingfors den 26 februari 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Ole Norrback

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.