79/1996

Given i Helsingfors den 12 februari 1996

Förordning om undersökning av olyckor

På föredragning av justitieministern stadgas med stöd av lagen den 3 maj 1985 om undersökning av olyckor (373/85):

1 kap.

Centralen för undersökning av olyckor

1 §
Organisation

Vid centralen för undersökning av olyckor finns en direktör samt andra tjänstemän och vid behov personal i arbetsavtalsförhållande.

2 §
Behörighetsvillkor för tjänsterna

Behörighetsvillkor för direktören för centralen för undersökning av olyckor är för tjänsten lämplig högre högskoleexamen samt god förtrogenhet med de uppgifter som hör till tjänsten.

Behörighetsvillkor för andra tjänster vid centralen för undersökning av olyckor är sådan skicklighet och förmåga som krävs för att tjänsten skall kunna skötas med framgång.

3 §
Besättande av tjänster och antagande av övrig personal

Statsrådet utnämner direktören för centralen för undersökning av olyckor.

Direktören utnämner övriga tjänstemän och antar övrig personal vid centralen för undersökning av olyckor. Direktören bestämmer även om tjänstledighet för tjänstemän vid centralen för undersökning av olyckor.

4 §
Behandling och avgörande av ärenden

Ärenden som hör till centralen för undersökning av olyckor avgörs av direktören eller någon annan tjänsteman som i arbetsordningen har beviljats avgöranderätt.

5 §
Arbetsordning

Närmare bestämmelser om organisationen av centralen för undersökning av olyckor, personalens uppgifter och behandlingen och avgörandet av ärenden utfärdas i arbetsordningen, som fastställs av direktören.

I arbetsordningen kan dessutom bestämmas om de ärenden som avgörs utan föredragning.

6 §
Uppgifter som hör till centralen för undersökning av olyckor

Utöver vad som stadgas i lagen om undersökning av olyckor (373/85) och på annat ställe i denna förordning skall centralen för undersökning av olyckor

1) upprätthålla beredskap för att snabbt inleda en undersökning,

2) föra en förteckning över pågående och avslutade undersökningar av olyckor,

3) utbilda lämpliga personer för undersökningskommissionerna,

4) meddela allmänna anvisningar om utförandet av en undersökning och uppgörandet av en undersökningsrapport,

5) övervaka användningen av medel vid undersökningar,

6) se till att undersökningsrapporterna trycks och distribueras, samt

7) sköta det internationella samarbetet.

2 kap.

Delegationen för undersökning av olyckor

7 §
Sammansättning och tillsättande

I anslutning till centralen för undersökning av olyckor verkar delegationen för undersökning av olyckor, som statsrådet tillsätter för tre år åt gången på framställning av justitieministeriet.

Medlemmar i delegationen är utöver direktören för centralen för undersökning av olyckor högst femton sakkunniga som är förtrogna med undersökning av olyckor. Varje sakkunnig har en personlig suppleant. Av medlemmarna förordnas en till ordförande och två till vice ordförande.

I delegationen skall kännedom om åtminstone sjöfarten, luftfarten, spårtrafiken, rättsmedicin, polisväsendet, brand- och räddningsväsendet, försvarsmakten, gränsbevakningsväsendet, den tekniska forsknings- och kontrollverksamheten, kärnsäkerhetsområdet, information och rättsliga frågor vara företrädd.

8 §
Delegationens uppgifter

Delegationen för undersökning av olyckor har till uppgift att tillsammans med centralen för undersökning av olyckor

1) följa med hur förebyggandet och undersökningen av olyckor utvecklas,

2) ta initiativ och göra framställningar samt avge utlåtanden och göra upp planer för utvecklandet av undersökningen av olyckor.

3 kap.

Samarbete mellan myndigheter

9 §
Anmälningsskyldighet

När en myndighet eller inrättning som tar emot alarm har fått kännedom om en händelse som kan bli föremål för undersökning enligt lagen om undersökning av olyckor, skall den omedelbart anmäla händelsen till centralen för undersökning av olyckor.

Vad som stadgas i 1 mom. gäller också andra myndigheter inom deras eget verksamhetsområde.

Centralen för undersökning av olyckor skall meddela de berörda myndigheterna när undersökningen inleds och avslutas.

10 §
Upptäckt av olyckstillbud

Om undersökningskommissionen eller centralen för undersökning av olyckor upptäcker ett fel eller en brist som skyndsamt bör rättas till eller avhjälpas för att en ny olycka eller ett nytt olyckstillbud skall kunna förhindras, skall den omedelbart underrätta den behöriga myndigheten eller inrättningen därom.

11 §
Annat undersökningssamarbete

Myndigheten skall ställa det undersökningsmaterial den har samlat till undersökningskommissionens förfogande när denna har inlett sin verksamhet.

Centralen för undersökning av olyckor kan avtala om samarbete inom olycksundersökningen med myndigheter, statliga inrättningar, internationella organisationer samt myndigheter för undersökning av olyckor i andra länder.

4 kap.

Undersökning av olyckor

12 §
Inledande av undersökning

Centralen för undersökning av olyckor fattar beslut om inledande av undersökning.

13 §
Undersökning av olyckstillbud som kunde ha lett till en storolycka

Ett olyckstillbud som kunde ha lett till en storolycka kan undersökas så som i lagen om undersökning av olyckor och denna förordning stadgas, om undersökningen väntas ge viktig information som gör det möjligt att förbättra den allmänna säkerheten och förebygga olyckor.

14 §
Tillsättande av en undersökningskommission

Centralen för undersökning av olyckor gör en framställning till justitieministeriet om att en undersökningskommission skall tillsättas, om kommissionens sammansättning samt vid behov om ändring av sammansättningen.

15 §
Undersökningskommissionens sammansättning

I undersökningskommissionens finns en ordförande samt vid behov en vice ordförande och behövligt antal medlemmar.

Vid förordnandet av ordförande, vice ordförande eller medlemmar skall särskild uppmärksamhet fästas vid den sakkunskap som den som utses till uppgiften skall inneha samt vid hans opartiskhet.

16 §
Sakkunniga som anlitas av undersökningskommissionen

Centralen för undersökning av olyckor kan på förslag av undersökningskommissionen kalla en eller flera permanenta sakkunniga att delta i undersökningen.

Undersökningskommissionen kan kalla en sakkunnig att utföra en viss undersökningsuppgift eller avge utlåtande om en viss fråga.

17 §
Tjänstemannaundersökning

Om ingen undersökningskommission tillsätts, bestämmer centralen för undersökning av olyckor på vilket sätt och i vilken omfattning undersökningen utförs.

18 §
Avslutande av undersökning

Undersökningen avslutas när undersökningsrapporten avges. Avslutandet av undersökningen hindrar inte att en ny undersökning av saken utförs.

19 §
Utlämnande av uppgifter om undersökningen

En undersökningskommission skall i mån av möjlighet medan undersökningen pågår ge skadelidande, nära släktingar till omkomna och, om olyckan inträffat under omständigheter i anslutning till arbetet, representanterna för de behöriga arbetsmarknadsorganisationerna samt dem som olyckans verkningar i övrigt kan omfatta uppgifter om hur undersökningen framskrider och tillfälle att framföra sin uppfattning om sådana omständigheter som möjligen inverkar på undersökningen.

5 kap.

Undersökning av luftfartsolyckor och olyckstillbud inom luftfart

20 §
Utförande av undersökning

Luftfartsolyckor och olyckstillbud inom luftfart skall undersökas enligt bestämmelserna i rådets direktiv av den 21 november 1994 om grundläggande principer för utredning av flyghaverier och tillbud inom civil luftfart (94/56/EG).

Utöver vad som stadgas i 1 mom. skall undersökningen utföras så som fastställts i konventionen angående internationell civil luftfart (FördrS 11/49) och i bilaga 13 till konventionen. Centralen för undersökning av olyckor ger uppgifter om bilagan på finska och svenska.

21 §
Internationell undersökning

Har ett finländskt luftfartyg råkar ut för en luftfartsolycka eller ett olyckstillbud på en främmande stats territorium, skall centralen för undersökning av olyckor vidta nödvändiga åtgärder för att en representant för Finland skall kunna delta i undersökningen.

Om rätten för en främmande stats representant att delta i undersökningen av en luftfartsolycka eller ett olyckstillbud som inträffar inom luftfart i Finland gäller vad som bestäms i bilaga 13 till konventionen angående civil luftfart.

6 kap.

Undersökning av spårtrafikolyckor

22 §
Utförande av undersökning

Undersökning enligt lagen om undersökning av olyckor verkställs i fråga om spårtrafikolyckor vid

1) olyckor som har inträffat i tågtrafik,

2) olyckor i samband med rangerarbete vid vilka någon har förolyckats eller skadats allvarligt,

3) olyckor eller skador som har inträffat i järnvägstrafik i samband med transport av farliga ämnen, samt

4) metro- och spårvägsolyckor vid vilka flera personer har förolyckats eller skadats eller vid vilka det annars är motiverat att undersöka olyckan för att förbättra säkerheten och förebygga nya olyckor.

23 §
Undersökning av olyckstillbud i spårtrafik

Ett olyckstillbud i spårtrafiken som kunde ha lett till en storolycka eller ett olyckstillbud enligt 22 § kan undersökas så som i lagen om undersökning av olyckor och denna förordning stadgas, om undersökningen kan väntas ge viktig information som gör det möjligt att förbättra den allmänna säkerheten och förebygga olyckor.

7 kap.

Undersökningsrapport

24 §
Utlåtanden

Den behöriga myndigheten eller inrättningen skall innan undersökningsrapporten avges ges minst 30 dagar tid att avge utlåtande om den rekommendation som intas i undersökningsrapporten.

Utlåtandena eller sammandrag av dem skall inbegripas i undersökningsrapporten eller publiceras som en bilaga till den.

25 §
Undertecknande av undersökningsrapporten och avvikande åsikter

Undersökningsrapporten skall undertecknas av undersökningskommissionens ordförande, vice ordförande och medlemmar.

I undersökningsrapporten skall eventuella avvikande åsikter intas.

26 §
Avgivande av svar

På begäran av centralen för undersökning av olyckor skall myndigheten eller inrättningen inom utsatt tid meddela vilka åtgärder den har vidtagit med anledning av rekommendationen i undersökningsrapporten.

8 kap.

Särskilda stadganden

27 §
Hörande av vittne

Om undersökningskommissionen eller centralen för undersökning av olyckor anser att det är nödvändigt att ett vittne eller en sakkunnig hörs i domstol, skall kommissionens ordförande eller direktören för centralen för undersökning av olyckor underrätta den behöriga domstolen om detta. Av underrättelsen skall framgå alla för förhöret nödvändiga uppgifter om den som skall höras och om ärendet.

En representant för undersökningskommissionen eller centralen för undersökning av olyckor skall vid behov vara närvarande vid förhöret enligt 1 mom.

28 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1996.

Genom denna förordning upphävs förordningen den 13 september 1985 om undersökning av storolyckor (759/85).

29 §
Övergångsstadganden

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

En undersökning som har inletts innan denna förordning har trätt i kraft utförs enligt de stadganden som gäller när förordningen träder i kraft.

Undersökningsmyndigheterna kan utan hinder av 1 mom. särskilt i varje enskilt fall komma överens om att undersökningen i stället skall utföras enligt denna förordning.

Den planeringskommission för undersökning av storolyckor som tillsattes innan denna förordning trädde i kraft fortsätter som delegation för undersökning av olyckor till slutet av sin mandatperiod.

Tjänsterna vid centralen för undersökning av olyckor besätts första gången utan att förklaras lediga.

Helsingfors den 12 februari 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Kari Häkämies

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.