1701/1995

Given i Helsingfors den 22 december 1995

Förordning om ändring av förordningen om nyttighetsmodellrätt

På föredragning av handels- och industriministern

ändras i förordningen den 5 december 1991 om nyttighetsmodellrätt (1419/91) 2 § 5 och 6 punkten, 3 och 5 §§, 7 § 2 mom. 2, 9 och 10 punkten, 13 § 2 mom., 17 § 2 mom. 1 punkten, i 5 punkten underpunkt c, 6 och 7 punkten samt 18 §, samt

fogas till 1 § ett nytt 2 mom., till 2 § nya 7-9 punkter, till 7 § 2 mom. nya 11-16 punkter, till 13 § nya 3-5 mom., varvid det nuvarande 3 mom. blir 6 mom., till 14 § ett nytt 2 mom., till 16 § ett nytt 2 och 3 mom., till 17 § 2 mom. 5 punkten nya underpunkter d och e samt till momentet nya 8-10 punkter samt till förordningen nya 24 a och 24 b §§ samt före vardera paragrafen en ny mellanrubrik som följer:

1 §

De stadganden i denna förordning som gäller ansökan om nyttighetsmodell tillämpas, om inte något annat stadgas, endast

1) på finsk ansökan om nyttighetsmodell och

2) på internationell ansökan om nyttighetsmodell som har fullföljts för Finlands del enligt 45 d § lagen om nyttighetsmodellrätt eller som handlagts enligt 38 § patentlagen (550/67).

2 §

Ansökningshandlingen skall vara undertecknad av sökanden eller hans ombud och innehålla


5) om registrering av nyttighetsmodell söks av flera gemensamt, uppgift om huruvida någon av dem har rätt att för alla ta emot meddelanden från registreringsmyndigheten,

6) uppgift om huruvida sökanden ber om en granskning enligt 12 § lagen om nyttighetsmodellrätt,

7) uppgift om huruvida sökanden i enlighet med 18 § lagen om nyttighetsmodellrätt ber om uppskov med registreringen av nyttighetsmodellen,

8) en sådan uppgift om deponerad kultur av mikroorganism som motsvarar en uppgift enligt 17 b § patentförordningen (669/80), och

9) uppgift om ansökningshandlingens bilagor.

3 §

Till ansökningshandlingen skall fogas

1) en beskrivning av uppfinningen och behövliga bilder för tydliggörande av uppfinningen samt ett eller flera skyddskrav,

2) om sökanden företräds av ett ombud, fullmakt för ombudet,

3) om uppfinningen har gjorts av någon annan än sökanden, en handling som styrker sökandens rätt,

4) intyg över att registreringsavgiften har betalts, samt

5) om granskning enligt 12 § lagen om nyttighetsmodellrätt har begärts, ett intyg över att granskningsavgiften har betalts.

5 §

Görs modellansökan genom ändring av en patentansökan, skall i samband med ansökan uppges när den patentansökan som ansökan grundar sig på har eller anses ha gjorts och dess ansökningsnummer. Till en modellansökan som gjorts genom ändring av en patentansökan fogas på tjänstens vägnar kopior av behövliga handlingar från patentansökningen, med undantag för kopior på beskrivning, skyddskrav eller bilder.

Uppskov med registreringen enligt 18 § lagen om nyttighetsmodellrätt skall begäras när ansökan om nyttighetsmodell görs. Begäran som läggs fram senare godkänns inte.

7 §

I diariet antecknas för varje ansökan


2) de klasser enligt den internationella patentklassificeringen till vilka ansökan har hänförts,


9) huruvida ansökan är en finsk eller en internationell ansökan om nyttighetsmodell,

10) om ansökan är en internationell ansökan, den internationella ingivningsdagen samt den dag då ansökan i enlighet med 45 d § lagen om nyttighetsmodellrätt har fullföljts eller ansökan enligt 38 § patentlagen har gjorts samt det internationella ansökningsnumret,

11) om ansökan har gjorts genom delning, den ursprungliga ansökans diarienummer och ansökningsdag,

12) om genom delning av ansökan har uppkommit en ny ansökan, diarienumret för den nya ansökan,

13) om ansökningshandlingarna i enlighet med 18 § lagen om nyttighetsmodellrätt har blivit offentliga, dagen för offentligblivandet,

14) huruvida en begäran om granskning enligt 12 § lagen om nyttighetsmodellrätt har lagts fram i fråga om ansökan,

15) skrivelser som har kommit in och avgifter som har betalts, samt

16) beslut som har fattats i ärendet.

13 §

En ansökan om nyttighetsmodell kan omfatta flera skyddskrav. Om flera skyddskrav förekommer i en ansökan, skall de framföras i en följd och numreras löpande.

Varje patentkrav får avse endast en uppfinning.

Om en ansökan om nyttighetsmodell omfattar flera uppfinningar, skall dessa vara beroende av varandra. Härvid skall det föreligga ett tekniskt samband mellan samtliga uppfinningar genom att ett eller flera likadana eller motsvarande tekniska särdrag är gemensamma för dem. Med uttrycket tekniska särdrag avses sådana tekniska egenskaper som varje uppfinning bidrar med och som innebär en ändring av den tekniska nivån, då uppfinningen granskas som helhet.

Frågan om huruvida det föreligger ett tekniskt samband mellan uppfinningarna skall avgöras utan hänsyn till om de är angivna i separata skyddskrav eller som alternativ i ett skyddskrav.


14 §

Om uppfinningen gäller ett alster som åstadkommits med ett mikrobiologiskt förfarande och en kultur av mikroorganismen skall deponeras enligt 6 § 2 mom. lagen om nyttighetsmodellrätt, skall sökanden i sina ansökningshandlingar ange alla de uppgifter om kännetecknen för organismen som är väsentliga och som sökanden känner till. Registreringsmyndigheten skall underrättas om depositionen. Det som i 17 a §, 17 b § 3 och 4 mom., 17 c § samt 25 a, 25 c och 25 d §§ patentförordningen stadgas om deponerade kulturer av mikroorganism gäller i tillämpliga delar deponering av kulturer av mikroorganism som är föremål för ansökan om nyttighetsmodell.

16 §

Om flera uppfinningar har presenterats i de ursprungliga ansökningshandlingarna, kan sökanden dela ansökan i flera ansökningar. Den nya ansökan som uppkommit genom delning får inte omfatta något som inte framgår av den ursprungliga ansökan.

Delas ansökan av den anledningen att den omfattar flera än en av varandra beroende uppfinningar och det inte föreligger något tekniskt samband mellan uppfinningarna, anses den nya ansökan vara gjord samtidigt som den ursprungliga endast om den nya ansökan har gjorts senast två månader efter att den ursprungliga ansökan hade inskränkts.

17 §

I registret antecknas

1) diarienumret för modellansökningen samt nyttighetsmodellens registernummer och klasser enligt den internationella patentklassificeringen,


5) följande datum:


c) om ansökan är en internationell ansökan om nyttighetsmodell, den internationella ingivningsdagen samt den dag då ansökan enligt 45 d § lagen om nyttighetsmodellrätt har fullföljts eller ansökan enligt 38 § patentlagen har gjorts samt det internationella ansökningsnumret,

d) den dag då ansökningshandlingarna blev offentliga,

e) den dag då nyttighetsmodellen registrerades,

6) begärd prioritet med uppgift om var den ansökan som ligger till grund för begäran om prioritet har ingetts, den dag då denna ansökan gjordes samt dess nummer,

7) om ansökan har gjorts genom delning, den ursprungliga ansökans nummer,

8) huruvida ansökan har granskats enligt 12 § lagen om nyttighetsmodellrätt,

9) om uppfinningen gäller ett alster som åstadkommits med ett mikrobiologiskt förfarande, uppgift om huruvida en kultur av mikroorganismen deponerats, samt

10) benämningen på och en bild av uppfinningen.

18 §

En kungörelse enligt 17 § lagen om nyttighetsmodellrätt om registrering av nyttighetsmodell skall innehålla uppgifter om nyttighetsmodellens registernummer och klasser enligt den internationella patentklassificeringen, benämningen på och behövliga bilder av uppfinningen, namnet på innehavaren av nyttighetsmodellrätten samt ansökans diarienummer och en uppgift om huruvida ansökan har granskats enligt 12 § i nämnda lag.

Registreringsmyndighetens granskning
24 a §

Registreringsmyndigheten skall beakta alla faktorer som kommer till dess kännedom när den granskar en uppfinning i enlighet med 12 § 3 mom. lagen om nyttighetsmodellrätt. Registreringsmyndighetens granskning sker på grundval av finska offentliga ansökningar om nyttighetsmodeller och mönsterrätt samt patentskrifter och utläggningsskrifter från patentverken i Finland, Norge, Sverige, Danmark, Förenta Staterna, Storbritannien, Frankrike, Tyskland och från det europeiska patentverket samt publicerade internationella patentansökningar. Dessutom kan också andra tillgängliga publikationer utnyttjas vid granskningen, ifall detta anses motiverat. Registreringsmyndigheten informerar om granskningsresultatet och ger ett utlåtande om detta ifall ett utlåtande särskilt inbegärts.

Mottagande myndighet för internationella ansökningar
24 b §

Patent- och registerstyrelsen är den myndighet som tar emot internationella ansökningar om nyttighetsmodell, då sökanden eller någon av sökandena är finsk medborgare, en fysisk person med hemort i Finland, en juridisk person som har bildats enligt finsk lag eller någon som driver rörelse i Finland.

I fråga om mottagande av internationella ansökningar om nyttighetsmodell hos myndigheterna iakttas i tillämpliga delar vad som stadgas i 46-51 och 51 a §§ patentförordningen och i fråga om fullföljning av en internationell nyttighetsmodellansökan som omfattar Finland i tillämpliga delar vad som stadgas i 52 och 52 a-52 c §§ patentförordningen.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1996.

Denna förordning tillämpas på ansökningar som görs efter att den har trätt i kraft.

Helsingfors den 22 december 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Handels- och industriminister
Antti Kalliomäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.