1503/1995

Given i Helsingfors den 18 december 1995

Lag om ändring av lagen om rehabiliteringspenning

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 27 mars 1991 om rehabiliteringspenning (611/91) 9 § 2 mom. och 17 § 2 mom.,

ändras 8 § 2 mom., 14 § 2 mom., 15 § och dess rubrik, i 17 § rubriken och 1 mom., 18 § 1 mom., 25 § 3 mom. samt 31 §,

av dessa lagrum 8 § 2 mom. och 15 § sådana de lyder i lag av den 28 november 1994 (1065/94), samt

fogas till 14 § ett nytt 3 mom. som följer:

8 §
Betalningstid

Rehabiliteringspenning kan betalas också för tiden från rehabiliteringsbeslutet till rehabiliteringens början samt för tiden mellan rehabiliteringsperioder. Rehabiliteringspenning betalas likväl i dessa fall minskad med 20 procent och för högst tre månader per kalenderår, med beaktande av vardera beräkningsgrunden särskilt för sig, om det inte för tryggande av rehabiliteringens fortskridande är motiverat att betala rehabiliteringspenning för en längre tid. Folkpensionsanstalten meddelar närmare föreskrifter om grunderna för betalningen.

14 §
Rehabiliteringspenningens belopp

Rehabiliteringspenning som bestäms enligt denna paragraf betalas inte, om de arbetsinkomster som utgör grund för bestämmande av dagpenning som avses i 1 mom. underskrider 5 000 mark.

Till vederbörande kan betalas rehabiliteringspenning, vars storlek bestäms enligt 18 b § sjukförsäkringslagen.

15 §
Rehabiliteringspenningens belopp för den som fått arbetslöshetsdagpenning, arbetsmarknadsstöd eller studiepenning

Om en rehabiliteringsklient under månaden innan rehabiliteringspenningen började löpa fick arbetslöshetsdagpenning, arbetsmarknadsstöd, studiepenning eller vuxenstudiepenning, skall när rehabiliteringen börjar i rehabiliteringspenning betalas minst det belopp som avses i 18 a § sjukförsäkringslagen, ökat med 10 procent.

17 §
Rehabiliteringspenningens belopp i samband med yrkesutbildning

För att trygga genomförandet av rehabiliteringen och utan hinder av 14 och 15 §§ utgör rehabiliteringspenningen för den som genomgår yrkesutbildning och bor i eget hushåll eller är försörjningspliktig en tjugofemtedel av den studiepenning som avses i 11 § 1 mom. 3 punkten lagen om studiestöd (65/94), om han inte enligt nämnda stadganden har rätt till en större rehabiliteringspenning.

18 §
Samordning

Får rehabiliteringsklienten ersättning för inkomstbortfall med stöd av någon annan lag, skall annan rehabiliteringspenning än sådan som bestäms enligt 16 § betalas för samma tid endast till den del den överstiger den andra förmånen.


25 §
Ansökan om förmåner

Rehabiliteringspenning skall sökas inom fyra månader från den dag från och med vilken rehabiliteringspenningen önskas. Förmånen eller en del av den kan beviljas även om den inte har sökts inom den fastställda tiden på fyra månader, om det skulle vara oskäligt att avslå ansökan på grund av förseningen.

31 §
Indexjustering

En rehabiliteringspenning som bestäms enligt 14 eller 15 § skall årligen indexjusteras med iakttagande av 9 § 2 mom. första meningen lagen om pension för arbetstagare.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996. Lagen tillämpas på rehabiliteringspenningar som sökanden med stöd av det beslut som gäller rehabiliteringspenningen har fått rätt till under lagens giltighetstid.

RP 124/95
ShUB 25/95
RSv 137/95

Helsingfors den 18 december 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.