1462/1995

Given i Helsingfors den 18 december 1995

Lag om ändring av lagen om statsandelar och -understöd åt kommunerna för kostnaderna för brand- och räddningsväsendet

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 4 juli 1975 om statsandelar och -understöd åt kommunerna för kostnaderna för brand- och räddningsväsendet (560/75) 3 § 2 mom., sådant det lyder i lag av den 29 december 1988 (1275/88),

ändras 1 §, sådan den lyder i sistnämnda lag, samt

fogas till lagen en ny 4 § i stället för den 4 § som upphävts genom sistnämnda lag, som följer:

1 §

Till kommunen betalas i statsandel för anläggningskostnaderna för kretsalarmeringscentraler som avses i 6 § lagen om brand- och räddningsväsendet 25-50 procent av de godtagbara kostnaderna för projektet.

Till kommunen betalas, inom de gränser som beslutats i statsbudgeten, statsandel för betydande kostnader för anskaffande av materiel som behövs för skötseln av kretsalarmeringscentralen och kommunens övriga brand- och räddningsväsende inom de gränser som stadgas i 1 mom.

Den i 1 och 2 mom. nämnda statsandelen bestäms på basis av den enligt 9 § lagen om statsandelar till kommunerna per invånare i kommunen beräknade utjämnade kalkylerade skatteinkomsten (utjämnad skatteinkomst). Kommunen får i statsandel 50 procent, om dess utjämnade skatteinkomst ligger på utjämningsgränsen. Om den utjämnade skatteinkomsten överstiger utjämningsgränsen, bestäms statsandelen så att varje från utjämningsgränsen beräknad tillväxt av den utjämnade skatteinkomsten med minst en procent minskar statsandelen med en procentenhet till dess statsandelen är 25 procent. Statsandelsprocenten bestäms på basis av den för det år då anläggningsprojektet beviljas bestämda utjämnade skatteinkomsten.

När det är fråga om två eller flera kommuners gemensamma eller en samkommuns anläggningsprojekt eller anskaffning, bestäms statsandelen för varje kommuns andel enligt denna kommuns statsandelsprocent.

4 §

En kommun som inte nöjer sig med ett beslut enligt 1 §, har rätt att inom tre mmsader efter delgivningen av beslutet framställa ett skriftligt rättelseyrkande hos den statsbidragsmyndighet som har fattat beslmset. Till beslutet skall fogas en anvisning om rättelseyrkande.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

För projekt som har fastställts före ikraftträdandet betalas statsandel enligt de stattanden som gällde när denna lag träder i kraft.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 110/95
FvUB 8/95
RSv 133/95

Helsingfors den 18 december 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Jouni Backman

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.