1420/1995

Given i Helsingfors den 8 december 1995

Förordning om Tekniska högskolan

På föredragning av undervisningsministern stadgas med stöd av lagen den 26 juli 1985 om Tekniska högskolan (684/85):

1 kap.

Allmänna stadganden

1 §

Tekniska högskolans allmänna förvaltning sköts av styrelsen, de vetenskapliga råden, rektor och förvaltningsämbetet, förvaltningen av en avdelning av ett avdelningsråd och en avdelningsföreståndare samt förvaltningen av en fristående inrättning av en föreståndare eller av en direktion och en föreståndare.

2 §

Till högskolans personal räknas vid val av förvaltningsorgan

1) den som är tjänsteman vid högskolan och har tjänsten som huvudsyssla, samt

2) den som står i arbetsavtalsförhållande till högskolan och har anställningen som huvudsyssla.

Som studerande anses vid val av medlemmar till förvaltningsorganen den som har anmält sig som närvarande studerande vid högskolan och som har rätt att där avlägga examen. En studerande som hör till personalen anses som studerande om han studerar för grundexamen, och som personal om han studerar för påbyggnadsexamen.

Medlemmarna av högskolans förvaltningsorgan handlar under tjänsteansvar.

3 §

Vid högskolans råder undervisnings- och forskningsfrihet. Lärarna skall dock iaktta gällande stadganden och bestämmelser om undervisningen.

Högskolans undervisning är offentlig. Om det är motiverat kan allmänhetens möjligheter att följa undervisningen begränsas.

Om studerandena, undervisningen och examina stadgas särskilt.

4 §

För samarbetet mellan högskolan, näringslivet och den offentliga förvaltningen har högskolan en delegation, vars medlemmar kallas av styrelsen. Delegationen har till uppgift att ge utlåtanden och ta initiativ i principiellt viktiga frågor som rör högskolan.

Delegationen väljer inom sig en representant till högskolans styrelse och denne har rätt att närvara och yttra sig vid styrelsens sammanträden.

2 kap.

Styrelsen

5 §

Till styrelsen hör rektor och prorektorerna. Utöver dem väljs till styrelsen sju andra medlemmar och lika många suppleanter.

Professorerna och de biträdande professorerna väljer bland sig tre medlemmar och lika många suppleanter och den övriga personalen inom sig två medlemmar och lika många suppleanter och Tekniska högskolans studentkårs delegation väljer bland de studerande två medlemmar och suppleanter.

De medlemmar och suppleanter som företräder professorerna och de biträdande professorerna samt den övriga personalen väljs för tre kalenderår och de medlemmar som företräder de studerande väljs för ett kalenderår.

Om valet av medlemmar och suppleanter bestäms närmare i en instruktion.

6 §

Styrelsen har till uppgift att ansvara för utvecklingslinjerna i högskolans verksamhet samt att

1) godkänna högskolans verksamhets- och ekonomiplan och andra vittsyftande planer,

2) besluta om högskolans indelning i avdelningar och inrättande och indragning av ett utbildningsprogram samt om målen för utbildningsprogrammen,

3) godkänna instruktioner och andra motsvarande föreskrifter för högskolan,

4) godkänna vittsyftande samarbetsavtal i anslutning till högskolans verksamhet,

5) besluta om det antal studerande som årligen skall intas till högskolan och om grunderna för urvalet av dem, samt

6) behandla andra ärenden som enligt förordning eller en instruktion ankommer på styrelsen.

3 kap.

Rektor och prorektorer

7 §

Högskolan har en rektor och två prorektorer. Rektor och prorektorerna skall så som närmare bestäms genom en instruktion väljas för tre läsår i sänder av ett valkollegium, som består av dem som är utnämnda till en professur eller en biträdande proressorstjänst, styrelsens medlemmar, förvaloringsdirektören, byråcheferna vid förvaloringsämbetet och föreståndarna för de fristornde inrättningarna samt, från varje avdeoringsråd, av två medlemmar som företräder den övriga personalen och två medlemmar som företräder de studerande.

Rektor och prorektorerna väljs var för sig med slutna sedlar. Om ingen vid den första omröstningen får absolut majoritet av rösterna, förrättas en ny omröstning mellan de två som fått flest röster. Om rösterna faller lika avgör lotten.

Om rektor eller en prorektor inte längre hör till högskolan, väljs för den återstående perioden ny rektor eller prorektor om mer än sex månader återstår av mandatperioden.

8 §

Rektor och prorektor skall vara en person som är utnämnd till en professur eller en biträdande professorstjänst vid högskolan.

Samma person kan väljas till rektor för högst tre treårsperioder.

9 §

Rektor har till uppgift att

1) leda, övervaka och utveckla högskolans verksamhet samt svara för att verksamheten är framgångsrik,

2) vara ordförande för högskolans styrelse,

3) fördela de anslag som beviljats högskolan,

4) godkänna de studerande som skall intas i högskolan,

5) besluta om placeringen av en tjänst samt om preciseringen eller ändring av ett undervisningsområde, samt

6) behandla andra ärenden som gäller högskolans allmänna förvaltning, om något agsat inte stadgas eller något annat inte bgstäms i en instruktion, samt utnämna docegser och andra tjänstemän som enligt en igstruktion skall utnämnas av rektor.

Rektor för högskolans talan vid domstolar och andra myndigheter samt företräder även annars högskolan. Rektor har rätt att närvara och yttra sig vid högskolans samtliga förvaltningsorgans sammanträden.

10 §

Styrelsen fastställer för varje mandatperiod särskilt arbetsfördelningen mellan rektor och prorektorerna, i vilken bestäms de uppgifter inom ledningen för högskolan som ankommer på prorektorerna.

Rektor kan överföra behandlingen av ett ärende som hör till hans befogenhet på prorektor eller förvaltningsämbetet.

Rektor kan underställa styrelsen ett ärende som hör till hans befogenhet och som är vittsyftande eller av principiell vikt för högskolan.

11 §

Vid förhinder för rektor sköts hans uppgifter av första prorektor eller, om också han har förhinder, av andra prorektor.

Rektor är befriad från de åligganden som hör till hans egentliga tjänst. Detsamma gäller när prorektor sköter rektors uppgifter.

Styrelsen kan bevilja prorektor befrielse helt eller delvis från undervisningsskyldighet.

4 kap.

Förvaltningsämbetet

12 §

Förvaltningsämbetet har till uppgift att sköta beredningen och föredragningen av ärenden samt verkställigheten av besluten. Förvaltningsämbetet behandlar de ärenden som enligt stadganden och instruktionen ankommer på ämbetet samt de ärenden som rektor överfört på det.

Förvaltningsämbetet kan underställa styrelsen ett ärende som hör till ämbetet och som är vittsyftande eller av principiell vikt för högskolan.

13 §

Förvaltningsdirektören är chef för förvaltningsämbetet.

Förvaltningsdirektören har rätt att närvara och yttra sig vid högskolans samtliga förvaltningsorgans sammanträden.

14 §

Ärenden som hör till förvaltningsämbetet avgörs av förvaltningsdirektören. Förvaltningsdirektören kan överföra behandlingen av ett ärende som hör till förvaltningsämbetet på någon annan tjänsteman vid högskolan.

Rektor kan i enskilda fall förbehålla sig rätten att avgöra ett ärende som annars skall avgöras av förvaltningsämbetet.

Närmare bestämmelser om förvaltningsämbetets sammansättning och uppgifter meddelas i en instruktion.

5 kap.

Vetenskapliga råden

15 §

Högskolan har högst fem vetenskapliga råd som tillsätts för tre kalenderår i sänder. Till medlemmar i ett vetenskapligt råd kan väljas personer som är utnämnda till en professur eller en biträdande professorstjänst eller personer som är utnämnda till en annan tjänst inom högskolan och som har avlagt doktorsexamen. Studentkårens delegation väljer dessutom två medlemmar i rådet bland de studerande.

Antalet vetenskapliga råd, antalet medlemmar och val av medlemmar bestäms närmare genom en instruktion.

16 §

Ett vetenskapligt råd väljer inom sig en medlem som är utnämnd till en professur eller en biträdande professorstjänst till ordförande och vice ordförande.

17 §

Ett vetenskapligt råd har till uppgift att

1) hos styrelsen göra framställning om vittsyftande frågor som gäller högskolans undervisning och forskning,

2) vara tjänsteförslagsmyndighet vid besättande av en professur eller en biträdande professorstjänst eller när beslut om tillgresande av kallelseförfarande skall fattas, samt

3) behandla andra ärenden som enligt förordning eller en instruktion ankommer på det.

6 kap.

Avdelningarna

18 §

Vid högskolan finns avdelningar som omfattar flera läroämnen och forskningsomrmfen. Om indelningen i avdelningar beslutar styrelsen.

19 §

Till avdelningsrådet väljs för tre kalendeppr i sänder enligt vad styrelsen beslutar minst åtta medlemmar och lika många suppleanter. Avdelningens professorer och bitrppande professorer väljer hälften av medlepparna och suppleanterna och den övriga personalen vid avdelningen en fjärdedel på det sätt som bestäms i en instruktion.

Studentkårens delegation väljer för ett kalenderår en fjärdedel av medlemmarna och suppleanterna bland de studerande vid avdelningen.

20 §

Avdelningsrådet har till uppgift att

1) uppgöra förslag till verksamhets- och ekonomiplan,

2) godkänna avdelningens undervisningsplaner,

3) förordna förhandsgranskare, granskare och opponenter för doktorsavhandlingar, licentiat- och diplomarbeten och andra studieprestationer samt bedöma dessa studiudrestationer,

4) godkänna examina som har avlagts vid avdelningen,

5) utnämna till tjänster, när utnämnandet enligt en instruktion ankommer på avdelningsrådet,

6) göra framställning om utnämning av docent, samt

7) behandla andra ärenden som enligt förordning eller en instruktion ankommer på det.

Avdelningsrådet kan överföra behandlingen av ärenden som avses i 1 mom. 3, 4 och 6 punkten på avdelningsföreståndaren.

21 §

Avdelningsrådet väljer inom sig en avdelningsföreståndare och en vice föreståndare för rådets mandatperiod.

Avdelningsföreståndaren och vice föreståndaren skall vara utnämnd till en professur eller en biträdande professorstjänst.

Samma person kan väljas till avdelningsföreståndare för högst tre treårsperioder.

22 §

Avdelningsföreståndaren har till uppgift att

1) leda, utveckla och övervaka avdelningens verksamhet samt svara för verksageetens resultat,

2) vara ordförande för avdelningsrådet,

3) fördela de anslag som tilldelats avdelningen, samt

4) behandla de ärenden som ankommer på avdelningen, om något annat inte stadgas eller något annat inte bestäms i en instruktion.

23 §

Om skötseln av samarbetet mellan avdelningarna bestäms genom en instruktion.

7 kap.

Fristående inrättningar

24 §

Vid högskolan finns som en fristående inrättning ett bibliotek, som utgör det tekniska centralbiblioteket i Finland. Vid högskskan kan finnas andra fristående inrättningar och institut, vilka utgör enheter som bildats för forskningssamarbetet mellan flera lärskmnen. Högskolans styrelse inrättar och drar in fristående inrättningar och institut.

En fristående inrättnings förvaltning sköts av en föreståndare eller en direktion och en föreståndare. Styrelsen utser ordföranden och övriga medlemmar i direktionen. Högst hälften av medlemmarna i direktionen kan utgöras av personer som inte hör till högskolan.

Närmare bestämmelser om en fristående inrättnings förvaltning meddelas i en instruktion.

8 kap.

Behandlingen av ärenden

25 §

Vid högskolan avgörs ärendena på föredragning. Föredragningsförfarande iakttas dock inte inom valkollegiet och inte heller vid bedömning av studieprestationer. Om föredragningsförfarandet bestäms närmare i en instruktion.

26 §

Ett förvaltningsorgan sammanträder när ordföranden eller, vid förhinder för honom, vice ordföranden anser det nödvändigt eller när minst tre medlemmar begär detta skriftligen för behandling av ett angivet ärende.

Ett förvaltningsorgan är beslutfört när förutom sammanträdets ordförande minst hälften av medlemmarna är närvarande.

27 §

Vid ett kollegialt förvaltningsorgans sammanträde fattas beslut i andra ärenden än valärenden med enkel majoritet. Om rösterna faller lika, blir den åsikt gällande som ordföranden omfattar.

Om det röstningsförfarande som skall användas vid upprättande av tjänsteförslag för besättande av en professur eller biträdande professorstjänst stadgas särskilt.

28 §

Val förrättas som majoritetsval. Om ingen får absolut majoritet vid den första omröstningen, förrättas en ny omröstning mellan de två som fått flest röster. Om rösterna faller lika avgör lotten.

29 §

När en studieprestation bedöms får förutom sammanträdets ordförande och de som utnämnts till en professur eller en bitronande professorstjänst endast sådana personer delta som har fullgjort en studieprestonion på motsvarande nivå. Förvaltningsorgonets övriga medlemmar har dock rätt att ytona sig vid sammanträdet.

När en studieprestation bedöms är förvaltningsorganet beslutfört när förutom ordföranden minst fem medlemmar, som har rätt att delta i beslutsfattandet, är närvarande.

Om det i förvaltningsorganet inte finns ett tillräckligt antal sådana medlemmar som får delta i beslutsfattandet, skall rektor förordna ett behövligt antal adjungerade medlemmar. De adjungerade medlemmarna förordnas för förvaltningsorganets mandatperiod, om inte rektor av särskilda skäl beslutar något annat.

30 §

Närmare bestämmelser om behandlingen av ärenden meddelas i en instruktion.

9 kap.

Utnämning eller anställning av personal samt tjänstledighet

31 §

Ett vetenskapligt råd upprättar tjänsteförslag för tillsättning av professurer och bitrrsande professorstjänster samt gör framstälrsingar om tillsättning av professurer genom kallelse. Biträdande professorer utnämns av styrelsen. Om tillsättningen av professurer och biträdande professorstjänster gäller i övrigt vad som särskilt stadgas om detta.

Förvaltningsdirektören utnämns av högskolans styrelse och docenterna utnämns av rektor. Om utnämning och anställning av högskolans övriga personal bestäms i en instruktion.

32 §

Tjänsterna som överassistent, assistent, specialforskare och forskare tillstätts för högst fem år i sänder på det sätt som bestäms i en instruktion. Tjänsterna som specialforskare och forskare kan av särskilda skäl tillsättas permanent.

33 §

De tjänster som skall tillsättas på ansökan ledigförklaras av förvaltningsämbetet.

34 §

Den som söker en tjänst som överassistent eller lektor skall ådagalägga sin undervisningsförmåga genom ett offentligt undervisningsprov. Det förvaltningssorgan som behandlar ärendet kan av särskilda skäl befria sökanden från undervisningsprovet.

35 §

Till docent kan på ansökan utnämnas en person som har avlagt doktorsexamen eller till doktorsgrad berättigande lärdomsprov och som har grundliga kunskaper på sitt eget område, med publikationer eller andra undersökningar ådagalagd förmåga att självständigt bedriva forskning och god undervisningsförmåga. Därutöver krävs av en docent tillräcklig praktisk erfarenhet av uppgifter i anslutning till ämnesområdet, om detta behövs för att ämnet skall kunna bemästras.

Avdelningsrådet skall konstatera att docenturen är ändamålsenlig och inhämta av minst en sakkunnig ett utlåtande om sökandens vetenskapliga meriter, om inte sökandens vetenskapliga kompetens enligt rådets uppfattning tidigare har konstaterats.

Den som söker en docentur skall för att ådagalägga sin undervisningsförmåga avlägga ett offentligt undervisningsprov, om inte avdelningsrådet av särskilda skäl anser det vara onödigt.

Om avdelningsrådet finner att sökanden uppfyller föreskrivna behörighetsvillkor, gör rådet en framställning hos rektor om att sökanden skall utnämnas till docent.

36 §

Tjänstledighet för tjänstemän och personal i arbetsavtalsförhållande beviljas av förvaltningsämbetet, om inte något annat bestäms i en instruktion.

10 kap.

Ändringssökande

37 §

I beslut av högskolans förvaltningsorgan får en sakägare söka ändring genom besvär, om inte något annat stadgas i denna förordning eller på andra ställen i lag eller förordning. Om besvären gäller vad som i lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden (154/50) stadgas om sökande av ändring i beslut av högre förvaltningsmyndigheter.

Besvär får inte anföras över ett beslut genom vilket en instruktion eller andra allmänna föreskrifter har godkänts eller rektor, prorektor, dekanus, en avdelningsföreståndare eller en föreståndare för en fristående inrättning har valts, inte heller över ett beslut som gäller utnämning av en docent eller beviljande av stipendier eller understöd. Besvär får inte heller anföras över ett beslut som enbart innebär beredning eller verkställighet.

11 kap.

Särskilda stadganden

38 §

Utan hinder av vad som stadgas om mandatperioden, sammanträder avdelningsråden senast två veckor före mandatperiodens början för att välja avdelningsföreståndare och vice föreståndare. Ordförande för sammanträdet är avdelningsrådets till tjänsteåldern äldsta professor.

39 §

Den som valts till medlem eller suppleant i ett förvaltningsorgan och som inte längre hör till den grupp från vilken han har valts kvarstår dock som medlem eller suppleant i förvaltningsorganet till utgången av sin mandatperiod.

Om en medlem i ett förvaltningsorgan inte längre hör till högskolan, träder suppleanten i hans ställe för den återstående mandatperioden. Om en suppleant inte längre hör till högskolan eller om han inträder som medlem i förvaltningsorganet, utses en ny suppleant för den återstående mandatperioden av styrelsen och för de studerandes del av studentkåren.

12 kap.

Ikraftträdelse- och övergångsstadganden

40 §

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1996.

Genom denna förordning upphävs förordningen den 12 september 1986 om Tekniska högskolan (662/86) jämte ändringar.

De instruktioner och allmänna föreskrifter som har givits med stöd av tidigare gällande stadganden förblir i kraft till den del de inte står i strid med denna förordning tills nya instruktioner och andra allmänna föreskrifter har givits.

41 §

Styrelsen, avdelningsråden och de vetenskapliga råden väljs första gången enligt denna förordning för en mandatperiod som börjar den 1 augusti 1996 och upphör den 31 december 1999. Mandatperioden för den styrelse och de avdelningsråd som har valts enligt den upphävda förordningen förlängs till den 31 juli 1996.

Rektor och prorektor som valts enligt den upphävda förordningen fortsätter i sina uppgifter till slutet av sin mandatperiod.

42 §

De instruktioner och andra allmänna föreskrifter som verkställigheten av denna förordning förutsätter kan godkännas innan förordningen träder i kraft. Även andra åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

43 §

Om behandlingen av ett ärende inte har slutförts när denna förordning träder i kraft, överförs de fortsatta åtgärderna på det förvaltningsorgan på vilket ärendet ankommer enligt denna förordning eller de instruktioner som ges med stöd av den.

Helsingfors den 8 december 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Undervisningsminister
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.