1396/1995

Given i Helsingfors den 8 december 1995

Lag om ändring av lagen om nyttighetsmodellrätt

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 10 maj 1991 om nyttighetsmodellrätt (800/91) 1 § 2 och 3 mom., 6 § 1 och 2 mom., 8, 9 och 18 §§, 19 § 1 mom., 21 § 1 mom., 25 § och 26 § 1 mom. samt

fogas till 1 § ett nytt 4 mom., till 2 § ett nytt 3 mom., varvid det nuvarande 3 mom. blir 4 mom., till 3 §, sådan den lyder delvis ändrad genom lag av den 18 december 1992 (1410/92), ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 mom. blir 3 mom., till 12 § ett nytt 3 mom., till lagen ett nytt 8 a kap. och till 48 § ett nytt 2 mom. som följer:

1 §

Med uppfinning avses i denna lag en teknisk lösning som kan användas industriellt.

Som uppfinning anses inte enbart

1) en upptäckt, vetenskaplig teori eller matematisk metod,

2) en konstnärlig skapelse,

3) en plan, en regel eller en metod för intellektuell verksamhet, för spel eller för affärsverksamhet eller ett datorprogram, och inte heller

4) framläggande av information.

Nyttighetsmodellrätt kan inte fås för

1) en uppfinning vars utnyttjande skulle strida mot god sed eller allmän ordning,

2) växtsorter eller djurraser och inte heller

3) förfaranden.

2 §

En ansökan som avses i 8 a kap., har enligt vad som stadgas i 45 b och 45 f §§, vid tillämpningen av 2 mom. samma rättsverkan som en ansökan om nyttighetsmodellrätt som har gjorts här i landet. (8.12.1995/1396)


3 §

Ensamrätten innebär även att ingen annan än innehavaren av nyttighetsmodellrätten utan dennes lov får utnyttja uppfinningen genom att erbjuda eller tillhandahålla någon som inte har rätt att utnyttja uppfinningen ett sådant medel för utövande av uppfinningen här i landet som hänför sig till något väsentligt i uppfinningen, om den som erbjuder eller tillhandahåller medlet vet eller med hänsyn till omständigheterna borde ha vetat att medlet är lämpat och avsett att användas vid utövande av uppfinningen. Är medlet en vara som allmänt förekommer i handeln, gäller vad som nu sagts endast om den som erbjuder eller tillhandahåller medlet försöker påverka mottagaren till en handling som kränker den ensamrätt som nämns i 1 mom. Vid tillämpning av stadgandena i detta moment skall den som utnyttjar uppfinningen så som avses i 3 mom. 1 eller 3 punkten inte anses såsom berättigad att utnyttja uppfinningen.


6 §

Ansökan om nyttighetsmodellrätt, nedan modellansökan, görs skriftligen hos patent- och registerstyrelsen, som är registreringsmyndighet. Ansökan kan i det fall som avses i 8 a kap. också göras hos patentmyndigheten i ett annat land eller hos en internationell organisation.

Ansökan skall innehålla en beskrivning och behövliga bilder av uppfinningen samt exakta uppgifter om vad som söks bli skyddat (skyddskrav). Genom förordning utfärdas närmare stadganden om de bilder som skall fogas till ansökan. Beskrivningen skall vara så tydlig att en fackman med ledning av den kan använda uppfinningen. Om uppfinningen gäller ett alster som åstadkommits med ett mikrobiologiskt förfarande, tillämpas 8 a § och 22 § 6 och 8 mom. patentlagen i tillämpliga delar.


8 §

Modellansökan kan också göras genom att en patentansökan som är anhängig och som avser samma uppfinning ändras till en ansökan om nyttighetsmodellrätt, varvid denna anses gjord samma dag som patentansökan. Ändringen kan dock inte längre göras sedan tio år har förflutit från den dag då patentansökan anses ha gjorts. Då en sådan modellansökan görs skall i övrigt iakttas vad som stadgas om sökande av nyttighetsmodell.

En patentansökan förblir anhängig fastän den ändras till modellansökan, om sökanden inte särskilt återkallar patentansökan.

9 §

En modellansökan får inte gälla nyttighetsmodellrätt till två eller flera av varandra oberoende uppfinningar.

En modellansökan kan delas på begäran av sökanden, varvid den nya ansökan anses vara gjord samtidigt som den ursprungliga.

12 §

Sökanden, eller vem som helst när nyttighetsmodellen har registrerats eller blivit offentlig enligt 18 §, kan skriftligen be registreringsmyndigheten om en granskning för att bedöma om den uppfinning som är föremål för nyttighetsmodellen eller modellansökan uppfyller förutsättningarna i 2 § 1 mom. För granskningen skall fastställd avgift betalas.

18 §

Ansökningshandlingarna är offentliga från och med registreringsdagen eller senast när 15 månader har förflutit från den dag då ansökan har gjorts eller skall anses ha gjorts, eller om prioritet har begärts, från prioritetsdagen.

På begäran av sökanden kan registreringen skjutas upp med högst 15 månader från den dag då ansökan har gjorts eller skall anses ha gjorts, eller om prioritet har begärts, från prioritetsdagen. Om ansökan har avskrivits eller förkastats, blir handlingarna offentliga endast om sökanden ber att ansökan skall tas upp till ny behandling eller ansöker om ändring av det beslut genom vilket ansökan har förkastats. För uppskov med registreringen skall fastställd avgift betalas.

På begäran av sökanden kan handlingarna bli offentliga även tidigare än vad som stadgas i 1 mom.

19 §

Motsvarar den uppfinning som en nyttighetsmodellrätt gäller eller en ansökan om nyttighetsmodellrätt inte kraven i 1 § 2-4 mom., 2 §, 6 § 2 mom., 8 eller 11 §, kan vem som helst yrka att registreringen av nyttighetsmodellen skall förklaras helt eller delvis ogiltig.


21 §

Konstaterar registreringsmyndigheten med anledning av yrkandet att den uppfinning som nyttighetsmodellrätten gäller eller ansökningen om nyttighetsmodellrätt inte motsvarar kraven i 1 § 2-4 mom., 2 §, 6 § 2 mom., 8 eller 11 §, skall registreringen förklaras helt eller delvis ogiltig.


25 §

Registreringen av nyttighetsmodellen är i kraft fyra år från den dag då ansökan om registrering lämnades in och kan på ansökan förnyas två gånger, först för fyra år och sedan för två år.

26 §

Förnyelse av registrering skall sökas skriftligen hos registreringsmyndigheten tidigast ett år före utgången av registreringsperioden och senast inom sex månader efter denna tidpunkt. Inom samma tid skall en fastställd förnyelseavgift betalas. Efter utgången av löpande registreringsperiod skall förnyelseavgiften betalas jämte fastställda förhöjningar.


8 a kap.

Internationell ansökan

45 a §

Med internationell ansökan avses en ansökan om nyttighetsmodell som gjorts enligt konventionen om patentsamarbete (FördrS 58/80).

En internationell ansökan görs hos en registreringsmyndighet eller en internationell organisation som enligt konventionen om patentsamarbete och tillämpningsföreskrifterna till den är behörig att ta emot en sådan ansökan (mottagande myndighet). Mottagande myndighet i Finland är patent- och registerstyrelsen enligt vad som stadgas genom förordning. För en internationell ansökan om nyttighetsmodell som görs i Finland skall sökanden erlägga fastställda avgifter.

Om inte något annat stadgas i 45 b-45 f §§, tillämpas på behandlingen av en internationell ansökan om nyttighetsmodell som omfattar Finland i tillämpliga delar vad 3 kap. patentlagen stadgar om behandlingen av en internationell patentansökan.

45 b §

En internationell ansökan om nyttighetsmodell, för vilken den mottagande myndigheten har fastställt en internationell ingivningsdag, har här i landet samma verkan som en finsk ansökan om nyttighetsmodell som gjorts nämnda dag. Det som stadgas i 2 § 2 mom. andra meningen skall dock gälla en internationell ansökan endast om denna fullföljts enligt 45 d §.

45 c §

En internationell ansökan om nyttighetsmodell skall anses återkallad för Finlands del i de fall som åsyftas i artikel 24 stycke 1 underpunkterna i och ii i konventionen om patentsamarbete.

45 d §

Vill sökanden fullfölja en internationell ansökan om nyttighetsmodell för Finlands del, skall han inom 20 månader från den internationella ingivningsdagen eller, om prioritet yrkas, den dag från vilken prioriteten begärs, till registreringsmyndigheten ge in en översättning av den internationella ansökan till finska eller svenska eller, om ansökan är avfattad på finska eller svenska, en kopia av ansökan. Sökanden skall inom samma tid betala fastställd registreringsavgift till registreringsmyndigheten.

Har sökanden begärt att den internationella ansökan om nyttighetsmodell underkastas internationell förberedande patenterbarhetsprövning och har han inom 19 månader från den i 1 mom. angivna dagen i överensstämmelse med konventionen om patentsamarbete och tillämpningsföreskrifterna till den meddelat att han avser att använda resultatet av denna prövning vid ansökan om nyttighetsmodellrätt som omfattar Finland, skall han vidta i 1 mom. angivna åtgärder inom 30 månader från nämnda dag.

Har sökanden betalt fastställd avgift inom den tid som anges i 1 eller 2 mom., kan han ge in den översättning eller kopia som krävs inom en ytterligare frist om två månader, förutsatt att en fastställd tilläggsavgift erläggs inom den frist som anges i 1 eller 2 mom.

Fyller inte ansökan i de fall som nämns i 1 och 2 mom. förutsättningarna enligt denna lag, kan sökanden inom två månader från de tidsfrister som nämns i 1 och 2 mom. anpassa sin ansökan till tillämpningsföreskrifternas bestämmelser till konventionen om patentsamarbete om ansökans form och innehåll. Iakttar sökanden inte stadgandena i denna paragraf, skall ansökan anses återkallad för Finlands del.

45 e §

Återkallar sökanden en begäran om internationell förberedande patenterbarhetsprövning eller en förklaring att han avser att använda resultatet av sådan prövning vid ansökan om nyttighetsmodellrätt som omfattar Finland, skall den internationella ansökan om nyttighetsmodell anses återkallad för Finlands del. Ansökan anses dock inte återkallad, om återkallandet har skett före utgången av den frist som stadgas i 45 d § 1 mom. och sökanden har fullföljt ansökan inom den frist som stadgas i 45 d § 1, 3 eller 4 mom.

45 f §

Har en internationell ansökan fullföljts enligt 45 d §, skall i fråga om ansökan och behandlingen av den tillämpas stadgandena i 2 och 5 kap., om inte något annat stadgas i denna paragraf eller i 34-38 §§ patentlagen. Ansökan kan endast på framställning av sökanden upptas till prövning före utgången av den frist som anges i 45 d § 1 och 2 mom.

Den i 10 § stadgade skyldigheten för sökanden att ha ett här bosatt ombud inträder först då ansökan kan upptas till prövning. När 18 månader har förflutit sedan ansökan har gjorts eller, om prioritet har begärts, sedan prioritetsdagen, och sökanden har fyllt sina skyldigheter enligt 45 d § att ge in en översättning av ansökan eller, när ansökan har gjorts på finska eller svenska, sökanden har lämnat in en kopia av ansökan till registreringsmyndigheten, är de handlingar som gäller ansökan offentliga redan innan sökanden har fullföljt ansökan.

48 §

Om uppfinningar som är av betydelse för landets försvar stadgas särskilt.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

Denna lag tillämpas på ansökningar som görs sedan lagen har trätt i kraft.

RP 47/95
EkUB 14/95
RSv 46/95

Helsingfors den 8 december 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Handels- och industriminister
Antti Kalliomäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.