1258/1995

Given i Helsingfors den 3 november 1995

Förordning om ändring av förordningen om jord- och skogsbruksministeriet

På föredragning av jord- och skogsbruksministern

ändras i förordningen den 29 december 1994 om jord- och skogsbruksministeriet (1516/94) 2 och 5 §§, 6 § 3-6 punkten och 7 § 3 mom. samt

fogas till 6 § en ny 7 punkt som följer:

Ministeriets organisation
2 §

Vid jord- och skogsbruksministeriet finns en jordbruksavdelning, en skogsavdelning, en fiske- och viltavdelning, en veterinär- och livsmedelsavdelning samt en avdelning för landsbygd och naturtillgångar. Vid ministeriet kan finnas andra verksamhetsenheter enligt vad som bestäms i ministeriets arbetsordning.

Ministeriets tjänstemän
5 §

Vid ministeriet finns en kanslichef. Vid ministeriet finns dessutom en överdirektör, avdelningschefer, konsultativa tjänstemän samt annan personal i tjänsteförhållande och i arbetsavtalsförhållande.

Chef för en avdelning är en avdelningschef.

Avdelningscheferna har titeln överdirektör, biträdande avdelningscheferna för veterinär- och livsmedelsavdelningen har titeln veterinärråd, biträdande avdelningschefen för jordbruksavdelningen har titeln lantbruksråd och biträdande avdelningscheferna för skogsavdelningen har titeln forstråd.

Behörighetsvillkor för tjänsterna
6 §

Behörighetsvillkor är:


3) för en avdelningschef för tjänsten lämplig högre högskoleexamen, ledarerfarenhet samt god förtrogenhet med uppgifter som hör till avdelningens verksamhetsområde och förtrogenhet med administrativa uppgifter,

4) för en biträdande avdelningschef, ett fiskeriråd, ett lantmäteriråd, ett lantbruksråd, ett forstråd, ett jaktråd, ett byggnadsråd, ett inspektionsråd, ett vattenförvaltningsråd, en vattenförvaltningsdirektör, en miljödirektör, ekonomidirektören och datachefen för tjänsten lämplig högre högskoleexamen och god förtrogenhet med de uppgifter som hör till tjänsten,

5) för ett handelsråd för tjänsten lämplig högskoleexamen och god förtrogenhet med de uppgifter som hör till tjänsten,

6) för ett regeringsråd och för en regeringssekreterare juris kandidatexamen och god förtrogenhet med administrativa uppgierer, samt

7) för ett lagstiftningsråd juris kandidat-examen och god förtrogenhet med lagberedningsuppgifter.

Besättande av tjänster
7 §

En konsultativ tjänsteman, ett fiskeriråd, ett lagstiftningsråd, ett lantmäteriråd, ett lantbruksråd, ett forstråd, ett jaktråd, ettbyggnadsråd, ett inspektionsråd, ett vattenförvaltningsråd, ett handelsråd, en vattenförvaltningsdirektör, en miljödirektör, ekonomidirektören och datachefen utnämns av statsrådet.Denna förordning träder i kraft den 1 december 1995.

Helsingfors den 3 november 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.