1169/1995

Given i Helsingfors den 13 oktober 1995

Förordning om ändring av gasanordningsförordningen

På föredragning av handels- och industriministern ändras 13 och 14 §§ gasanordningsförordningen av den 22 december 1993 (1434/93), av dessa lagrum 14 § 1 mom. sådant det lyder i förordning av den 2 september 1994 (804/94), som följer:

13 §
Tillsynsmyndighet

Säkerhetsteknikcentralen övervakar att denna förordning iakttas.

Säkerhetsteknikcentralen publicerar en förteckning över de standarder som gäller gasanordningar och tillbehör och som avses i 5 §.

14 §
Begränsningar och tvångsmedel

Om en normalt använd gasanordning försedd med CE-märkning kan orsaka person- eller egendomsskador, kan säkerhetsteknikcentralen förbjuda att gasanordningen marknadsförs eller begränsa utsläppandet på marknaden tills det har utretts att anordningen överensstämmer med bestämmelserna.

Om utredningen visar att gasanordningen inte uppfyller kraven i denna förordning, har säkerhetsteknikcentralen rätt att förbjuda att gasanordningen släpps ut på marknaden samt att förplikta tillverkaren eller den befullmäktigade representanten att vidta åtgärder för att återkalla gasanordningar som redan har släppts ut på marknaden eller för att få dem att överensstämma med denna förordning.


Denna förordning träder i kraft den 1 november 1995.

Helsingfors den 13 oktober 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Handels- och industriminister
Antti Kalliomäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.