1156/1995

Given i Helsingfors den 13 oktober 1995

Förordning om ändring av förordningen om fångvårdsväsendet

På föredragning av justitieministern

upphävs i förordningen den 14 februari 1986 om fångvårdsväsendet (134/86) 4 a och 7-9 §§,

av dessa lagrum 4 a § sådan den lyder i förordning av den 20 december 1991 (1529/91) och 7 § sådan den lyder i förordning av den 13 februari 1987 (135/87),

ändras 2 § 1 mom. samt 3 a, 3 b, 4 och 5 §§,

av dessa lagrum 2 § 1 mom. sådant det lyder i nämnda förordning av den 13 februari 1987, 3 a § sådan den lyder ändrad genom sistnämnda förordning samt genom förordningar av den 28 augusti 1992, den 11 december 1992 och den 28 november 1994 (819 och 1240/92 samt 1052/94), 3 b § sådan den lyder i nämnda förordning av den 28 november 1994, 4 § sådan den lyder i nämnda förordning av den 20 december 1991 och 5 § sådan den lyder ändrad genom förordning av den 13 oktober 1989 (905/89) och genom nämnda förordning av den 11 december 1992, samt

fogas till förordningen en ny 6 § i stället för den 6 § som upphävts genom nämnda förordning av den 20 december 1991 som följer:

2 §

För fångvården finns vid justitieministeriet en fångvårdsavdelning, vars chef är överdirektören för fångvårdsväsendet. Fångvårdsavdelningens uppgift är att leda, övervaka och utveckla fångvården samt fångvårdsavdelningen underställda inrättningars verksamhet.


3 a §

Överdirektören avgör

1) ärenden som gäller de allmänna föreskrifter som reglerar fångvårdsväsendets verksamhet, arbetsordningen för en direktör vid en anstalt och andra eventuella bestämmelser om arbetsordningarna inom fångvårdsväsendet,

2) fråga om inrättande och indragning av fängelseavdelningar och arbetskolonier,

3) ärenden som gäller utnämning, upphävande av tjänsteförhållande och givande av varning, vilka ankommer på justitieministeriets fångvårdsavdelning, samt

4) övriga ärenden som gäller fångvårdsväsendet, verkställighet av straff, rannsakningsfängelse och fångforsling samt kriminalvårdsarbete, om inte dessa skall avgöras av en annan myndighet eller tjänsteman eller ärendet med stöd av 3 § 1 mom. skall avgöras av justitieministern.

Överdirektören avgör även ärenden som gäller avlöning för fångvårdsavdelningens tjänstemän, om det stadgas att de skall avgöras av justitieministeriet.

Överdirektören kan i enskilda fall förbehålla sig beslutanderätten i ärenden som annars skall avgöras av en tjänsteman vid avdelningen.

3 b §

De ärenden som avses i 3 a § 1 mom. 3 och 4 punkten kan i stället för av överdirektören avgöras av en annan tjänsteman vid avdelningen enligt vad som föreskrivs i arbetsordningen för ministeriet.

4 §

Utan föredragning avgörs de ärenden som gäller

1) placering av fångar i en straffanstalt i enlighet med fastställda placeringsanvisningar, om ministern inte har överfört beslutanderätten på fängelsedirektören,

2) befordran av frihetsstraff eller samhällstjänststraff för verkställighet,

3) förordnande av en övervakare för en ung förbrytare som dömts till villkorligt straff, upphävande av övervakning av en villkorligt dömd ung förbrytare, godkännande av en tjänstgöringsplats för samhällstjänst och överflyttning av övervakningen av en villkorligt frigiven fånge, samt

4) hälsovård för en enskild fånge.

5 §

Närmare föreskrifter om beslutanderätten för tjänstemännen vid avdelningen meddelas i arbetsordningen för ministeriet.

6 §

Kompletterande föreskrifter om avdelningens interna organisation och personalens uppgifter meddelas i arbetsordningen för avdelningen.


Denna förordning träder i kraft den 20 oktober 1995.

Helsingfors den 13 oktober 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Sauli Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.