1021/1995

Given i Helsingfors den 21 augusti 1995

Lag om ändring av 4 och 4 a §§ lagen om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Sovjetunionen om en avtappningsstadga för Saimen och Vuoksen samt om tillämpning av överenskommelsen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 27 mars 1991 om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Sovjetunionen om en avtappningsstadga för Saimen och Vuoksen samt om tillämpning av överenskommelsen (1331/91) 4 a §, sådan den lyder i lag av den 25 mars 1994 (220/94), och

fogas till 4 §, sådan den lyder i lag av den 24 januari 1995 (78/95), ett nytt 2 mom. som följer:

4 §

Den som försummar sin bokföringsskyldighet enligt 1 mom. skall för försummelse av skyldigheten att föra bok över avtappningar dömas till böter.

4 a §

I fråga om tillsynen av att denna lag och avtappningsstadgan följs samt i fråga om tvångsmedel gäller vad vattenlagen stadgar om reglering av vattendrag, om inte något annat följer av överenskommelsen.

Om straff för miljöförstöring som begåtts i strid med avtappningsstadgan eller med föreskrifter som utfärdats med stöd av densamma stadgas i 48 kap. 1-4 §§ strafflagen.


Denna lag träder i kraft den 1 september 1995.

RP 42/95
LaUB 2/95

Helsingfors den 21 augusti 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Sauli Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.