672/1995

Given i Helsingfors den 21 april 1995

Lag om ändring av 33 § lagen om hushållsarbetstagares arbetsförhållande

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 33 § lagen den 16 december 1977 om hushållsarbetstagares arbetsförhållande (951/77) som följer:

33 §
Straffstadganden

En arbetsgivare eller företrädare för denne som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 4 eller 6-11 § skall för överträdelse av lagen om hushållsarbetstagares arbetsförhållande dömas till böter. Ansvarsfördelningen mellan arbetsgivaren och dennes företrädare bestäms enligt de grunder som stadgas i 47 kap. 7 § strafflagen.

Om straff för brott mot 29 § stadgas i 47 kap. 1 § strafflagen.

Om straff för försummelse eller missbruk i fråga om en sådan arbetstidsförteckning som nämns i 31 § 2 mom. samt för en sådan ovan i 1 mom. nämnd överträdelse som har skett trots en arbetarskyddsmyndighets uppmaning, order eller förbud, stadgas i 47 kap. 2 § strafflagen.

Allmän åklagare får inte väcka åtal för en överträdelse som nämns i 1 mom., om inte målsäganden eller en arbetarskyddsmyndighet anmäler den för åtal.


Denna lag träder i kraft den 1 september 1995.

RP 94/93
LaUB 22/94
RP 94/93

Helsingfors den 21 april 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Sauli Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.