557/1995

Given i Helsingfors den 12 april 1995

Lag om kommunens fastighetsingenjör

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

I en kommun vars område omfattar stadsplaneområden skall det finnas en fastighetsingenjör. Även i andra kommuner kan det finnas en fastighetsingenjör.

Fastighetsingenjören kan sköta sin uppgift som bisyssla. Två eller flera kommuner kan ha en gemensam fastighetsingenjör.

En kommun och en behörig verksamhetsenhet vid lantmäteriverket kan komma överens om att en anställd vid verksamhetsenheten, som uppfyller behörighetsvillkoren för fastighetsingenjören, med sitt samtycke kan utses att vid sidan av sin egen befattning sköta uppgifter som ankommer på kommunens fastighetsingenjör. Kommunen kan också anförtro skötseln av fastighetsingenjörens uppgifter åt en annan kommuns fastighetsingenjör, om kommunerna ingår avtal om detta.

2 §

Fastighetsingenjören utses av kommunen. Fastighetsingenjören bör stå i tjänsteförhållande. Behörighetsvillkor för en fastighetsingenjör är för tjänsten lämplig diplomingenjörsexamen som avlagts enligt utbildningsprogrammet för lantmäteri.

3 §

Om fastighetsingenjörens uppgifter gäller vad därom stadgas eller bestäms i fastighetsbildningslagen (554/95), fastighetsregisterlagen (392/85) och byggnadslagen (370/58) samt med stöd av nämnda lagar.

4 §

Vid förhinder för fastighetsingenjören att utföra en uppgift som ankommer på honom kan byggnadsnämnden anförtro uppgiften åt en annan kommuns fastighetsingenjör, om ifrågavarande fastighetsingenjör och kommun ger sitt samtycke till detta.

5 §

Angående ersättningar som skall betalas till kommunen för ett uppdrag eller en åtgärd som fastighetsingenjören utfört stadgas särskilt.

6 §

Lantmäteriverkets centralförvaltning styr skötseln av fastighetsingenjörens uppgifter enligt denna lag och har rätt att i detta syfte meddela behövliga tekniska anvisningar om fastighetsbildning.

7 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

Den som är utsedd till fastighetsingenjör när denna lag träder i kraft betraktas som fastighetsingenjör enligt denna lag och fortsätter att sköta uppgifterna som fastighetsingenjör, utan särskilda åtgärder.

Vad som i 1 § stadgas om kommunens skyldighet att utse en fastighetsingenjör gäller inte en kommun inom vars stadsplaneområde med stöd av 293 § fastighetsbildningslagen stadgandena om bildande av tomter och allmänna områden inte tillämpas vid bildandet av fastigheter.

RP 227/94
JsUB 45/94

Helsingfors den 12 april 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Jord- och skogsbruksminister
Mikko Pesälä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.