111/1995

Given i Helsingfors den 31 januari 1995

Förordning om övervakning av förvaltningen av konkursbon

På föredragning av justitieministern stadgas med stöd av 17 § lagen den 31 januari 1995 om övervakning av förvaltningen av konkursbon (109/95):

1 §

Konkursombudsmannen har en byrå. Vid byrån finns inom ramen för statsbudgeten tjänstemän som är föredragande samt annan personal.

2 §

Behörighetsvillkor för konkursombudsmannen är juris kandidatexamen och god förtrogenhet med konkurs- och företagssaneringsärenden.

Behörighetsvillkor för en tjänst vid konkursombudsmannens byrå är sådan skicklighet och förmåga som ett framgångsrikt handhavande av tjänsten förutsätter.

3 §

Konkursombudsmannen utnämns av republikens president på framställning av statsrådet utan att tjänsten har förklarats ledig.

4 §

Tjänstemännen och den övriga personalen vid konkursombudsmannens byrå utnämns eller anställs av konkursombudsmannen, som även beslutar om tjänstledighet för tjänstemännen.

5 §

Konkursombudsmannen avgör ärendena på föredragning. I arbetsordningen kan likväl bestämmas om ärenden som konkursombudsmannen avgör utan föredragning.

6 §

Närmare bestämmelser om behandlingen av ärenden och om övrig organisering av verksamheten ges i arbetsordningen för konkursombudsmannens byrå.

7 §

Delegationen för konkursärenden bistår konkursombudsmannen organ. Delegationens uppgift är att följa de förfaringssätt som tillämpas i förvaltningen av konkursbon samt att ta initiativ till och avge förslag om utvecklande av konkursförfarandet, god boförvaltningssed och övervakningen av konkursbon samt att avge utlåtanden och rekommendationer i dessa frågor.

Delegationen för konkursärenden består av en ordförande och en vice ordförande samt högst sju andra medlemmar som utses av justitieministeriet för tre år i sänder. För var och en av dem skall dessutom förordnas en personlig suppleant. Delegationens medlemmar och deras suppleanter skall vara förtrogna med konkursärenden. Justitieministeriet, domstolarna, advokaterna, centrala offentligrättsliga och privaträttsliga borgenärsgrupper samt näringsidkare skall vara företrädda i delegationen.

Delegationen sammankallas av ordföranden eller vice ordföranden. Konkursombudsmannen skall kallas till delegationens möte, och konkursombudsmannen eller en tjänsteman som han har förordnat har rätt att närvara och yttra sig vid mötet.

På delegationen tillämpas i övrigt vad som föreskrivs om kommittéer.

8 §

Boförvaltaren skall utan särskild begäran utan dröjsmål tillställa konkursombudsmannen

1) en kopia av borgenärssammanträdets protokoll, samt

2) en anmälan om att gäldenärsföretagets affärsverksamhet eller förmögenhet eller en del av dem har överlåtits som en funktionell helhet.

I en anmälan enligt 1 mom. 2 punkten skall nämnas huruvida mottagaren står i ett i 71 a § 2 mom. konkursstadgan avsett nära förhållande till gäldenären, ägaren till gäldenärsföretaget eller borgenären.

Särskild anmälan behöver inte lämnas, om motsvarande uppgifter framgår av borgenärssammanträdets protokoll.

9 §

I ett beslut som konkursombudsmannen fattat med stöd av lagen om övervakning av förvaltningen av konkursbon (109/95) får ändring inte sökas genom besvär.

10 §

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1995.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Tjänsterna vid konkursombudsmannens byrå besätts första gången utan att de förklaras lediga.

Helsingfors den 31 januari 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Anneli Jäätteenmäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.