1514/1994

Given i Helsingfors den 29 december 1994

Lag om ändring av lagen om förfarandet vid skötseln av stöduppgifter i fråga om landsbygdsnäringar

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 18 december 1992 om förfarandet vid skötseln av stöduppgifter i fråga om landsbygdsnäringar (1336/92) 1 §, 8 § 4 mom. och 12 § som följer:

1 §
Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas när sådana myndigheter som avses i 2 § betalar understöd, ersättningar, premier och andra understöd av statens och Europeiska unionens medel, om inte något annat stadgas. Denna lag tillämpas dock på stöd som beviljas för byggande och andra investeringar endast om så stadgas eller bestäms i lag eller med stöd därav.

8 §
Övervakning

Kontrollcentralen för växtproduktion, anstalten för veterinärmedicin och livsmedel och andra inrättningar som lyder under jord- och skogsbruksministeriet kan anlitas vid övervakning enligt denna lag, enligt vad som stadgas närmare genom förordning.


12 §
Avgifter för beslut

För myndigheters expeditioner som gäller stöd enligt denna lag uppbärs en avgift enligt vad som stadgas eller bestäms särskilt om uppbärande av avgifter. Den kommunala landsbygdsnäringsmyndighetens och, i det fall att det inte är fråga om besvär över ett beslut som meddelats av denna myndighet, landsbygdsnäringsdistriktets expeditioner är avgiftsfria.


Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning.

RP 139/94
JsUB 32/94

Helsingfors den 29 december 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Jord- och skogsbruksminister
Mikko Pesälä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.