1380/1994

Utfärdat i Helsingfors den 21 december 1994

Statsrådets beslut om asbestarbete

Statsrådet har vid föredragning från arbetsministeriet med stöd av 47 § lagen den 28 juni 1958 om skydd i arbete (299/58) sådan den lyder i lag av den 29 januari 1993 (144/93), beslutat:

1 §
Syfte

Syftet med detta beslut är att minska och förebygga exponering för asbest i arbetet och de hälsorisker som föranleds av exponeringen. I beslutet fastställs gränsvärden och andra specifika krav.

2 §
Tillämpningsområde

Detta beslut tillämpas på arbete som orsakar eller kan orsaka exponering för asbest eller andra fibrösa silikatmineraler, vilkas inverkan på människors hälsa till sin omfattning och beskaffenhet motsvarar verkningarna av asbest.

Om förbud som gäller asbest och asbesthaltiga produkter bestäms i statsrådets beslut om förbud mot tillverkning, import, försäljning och ibruktagande av asbest och asbesthaltiga produkter (852/92).

Asbesthaltigt avfall skall hanteras i enlighet med avfallslagen (1072/93).

3 §
Allmänna bestämmelser

Vid asbestrivningsarbete och annat byggande skall arbetsgivaren, planeraren, byggherren eller någon annan som leder eller övervakar verksamheten på ett gemensamt byggnadsarbetsställe samt en ensamföretagare som mot ersättning utför arbete på ett gemensamt byggnadsarbetsställe tillsammans och var och en för sig tillse att asbestarbetet medför fara inte för dem som arbetar på byggnadsstället eller för någon annan som befinner sig inom arbetets verkningsområde.

En ensamföretagare som mot ersättning utför arbete på ett gemensamt byggnadsarbetsställe skall iaktta vad som i detta beslut och i närmare föreskrifter som meddelas med stöd av det bestäms om asbestrivningsarbete, arbetstagarens behörighet, maskiner, anordningar och redskap som används vid arbetet, arbetsmetoder samt hantering och förvaring av asbest.

En byggherre eller någon annan som leder eller övervakar ett byggnadsprojekt skall innan rivningsarbeten på byggnader eller konstruktioner inleds säkerställa att de konstruktioner som skall rivas inte innehåller asbest eller tillse att rivningsarbetet utförs som asbestrivningsarbete.

En arbetstagare skall enligt den handledning han fått och enligt arbetsgivarens anvisningar dra försorg om sin egen säkerhet och hälsa, och om hans arbete inverkar på andra arbetstagare även om deras säkerhet och hälsa.

Arbetsgivaren och arbetstagarna skall samarbeta för upprätthållatt och förbättra av arbetarskyddet på arbetsplatsen. Arbetsgivaren skall sörja för att arbetstagarna i tillräckligt god tid får behövlig information om sådant som inverkar på säkerheten och hälsan på arbetsplatsen och att dessa frågor på ett behörigt sätt och i tillräckligt god tid behandlas mellan arbetsgivaren och arbetstagarna eller en företrädare för dem.

4 §
Definitioner

Med asbest avses i detta beslut följande fibrösa silikatmineraler:

- Aktinolit CAS Nr 77536-66-4

- Amosit CAS Nr 12172-73-5

- Antofyllit CAS Nr 77536-67-5

- Krysotil CAS Nr 12001-29-5

- Krokidolit CAS Nr 12001-28-4

- Tremolit CAS Nr 77536-68-6

Fibrösa silikatmineraler som påminner om asbest i fråga om hälsoverkningarna är:

- Erionit CAS Nr 12150-42-8

En partikel anses vara fibrös om dess längd i förhållande till diametern är 3:1 eller mera.

Då asbesthalten i luften på arbetsplatsen jämförs med gränsvärdena i detta beslut beaktas endast inandningsbara fibrösa asbestpartiklar med en längd om 5 æm eller mera och en diameter om 3 æm eller mindre.

5 §
Bedömning av exponering

Arbetsgivaren skall bedöma risken för exponering för asbestdamm så att arten och graden av arbetstagarnas exponering fastställs. Bedömningen skall göras på nytt ifall det finns motiverade skäl att anta att den är felaktig eller om i arbetet skett betydande förändringar i fråga om exponeringen.

Som grund för bedömningen skall arbetsgivaren utreda om asbest förekommer i de råmaterial, produkter eller arbetsredskap som användes i arbetet eller om i arbetsmiljön i övrigt förekommer asbest och i vilken mån asbestdamm kan frigöras i luften på arbetsplatsen.

Om den bedömning som avses i 1 mom. visar att koncentrationen av asbestfibrer i luften på arbetsplatsen i medeltal är lägre än 0,1 fibrer per kubikcentimeter under en referensperiod på åtta timmar, tillämpas inte 7-9, 13 och 15 §§.

6 §
Reducering av exponeringen

Arbetstagarnas exponering för damm från asbest i arbetet skall minimeras och bör alltid underskrida det gränsvärde som fastställs i 10 §. För reducering av exponeringen skall följande åtgärder vidtas:

1) den asbest som används i varje enskilt fall begränsas till minsta möjliga mängd,

2) antalet arbetstagare som exponeras eller kan bli exponerade för asbestdamm skall vara så lågt som möjligt,

3) arbetsmetoderna utformas så att spridning av asbestdamm i luften undviks och då detta inte rimligen är möjligt, elimineras dammet så nära källan som möjligt,

4) spridning av asbest från arbetsplatsen via arbetstagarna eller i deras kläder eller på annat sätt förhindras,

5) maskiner, apparater för behandling av luften, personlig skyddsutrustning och övriga anordningar som tillräckligt bra förhindrar exponering används, deras skick övervakas regelbundet och deras funktion granskas vid behov,

6) skadade anordningar repareras eller byts ut innan användningen fortsätts,

7) asbest som råmaterial skall förvaras och transporteras i lämpliga förpackningar,

8) man bör se till att alla byggnader och anordningar där asbest hanteras skall kunna rengöras och underhållas regelbundet och effektivt; samt

9) avfall skall avlägsnas från arbetsplatsen så snabbt och effektivt som möjligt i slutna förpackningar med etiketter som anger att förpackningen innehåller asbest.

Punkt 9 i 1 mom. Tillämpas inte på gruvor.

7 §
Anmälan till arbetarskyddsmyndigheten om verksamhet som innebär exponering för asbest

Innan arbetsgivaren inleder annan sådan verksamhet som avses i 2 § än asbestrivningsarbete skall han skriftligen lämna in en anmälan om verksamheten till arbetarskyddsmyndigheten. Anmälan skall ske senast en månad innan verksamheten inleds. Med myndighetens medgivande kan denna tid vara kortare.

Om sådan verksamhet som avses i 1 mom. inletts innan detta beslut träder i kraft skall anmälan om verksamheten lämnas inom två månader efter att detta beslut trätt i kraft.

Om anmälan inte kan lämnas innan verksamheten inleds skall den lämnes så snart som möjligt.

Avamälan skall framgå åtminstone

1) uppgifter om arbetsplatsen,

2) typer och kvantiteter av asbest som används,

3) verksamhetens art, samt

4) hanterade produkter som innehåller asbest.

Om uppgifterna om verksamheten ändras väsentligt i fråga om exponering för asbest eller övervakning av arbetarskyddet, skall arbetsgivaren lämna in en ny anmälan.

8 §
Avgränsning av exponeringsområdet och skyddskläder

Arbetsgivaren skall vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att

1) exponeringsområdet är klart avgränsat och försett med varningsskyltar,

2) exponeringsområdet inte är tillgängligt för andra personer än dem för vilka det på grund av arbetet är nödvändigt, samt att

3) exponeringsområdet omfattas av förbud att äta, dricka och röka.

För arbetstagarna skall reserveras ett utrymme där de kan äta och dricka utan att utsättas för asbestdamm.

Arbetsgivaren skall förse arbetstagaren med lämpliga arbets- och skyddskläder samt övervaka att de används, kontrolleras och rengörs på ändamålsenligt sätt. Arbetstagaren skall omsorgsfullt och enligt givna anvisningar använda och sköta de arbets- och skyddskläder som tilldelats honom.

Arbets- och skyddskläderna skall lämnas på arbetsplatsen efter arbetet. Om arbetsgivaren inte själv ser till att dessa kläder förstörs eller rengörs, kan de tvättas hos en sådan utomstående inrättning som har utrustning för sådan rengöring. Härvid skall kläderna transporteras till tvättinrättningen i slutna behållare.

För arbetstagarens gångkläder skall reserveras förvaringsplatser som är åtskilda från de platser där skyddskläderna förvaras.

Arbetsgivaren skall reservera ändamålsenliga tvätt- och toalettutrymmen för arbetstagarna samt, om det är fråga om verksamhet som ger upphov till damm, duschar.

9 §
Kontroll av exponering för asbest

Arbetsgivaren skall genom planmässiga och regelbundna mätningar av asbesthalten i luften på arbetsplatsen kontrollera att gränsvärdet enligt 10 § iakttas.

Asbesthalten i luften på arbetsplatsen skall i allmänhet mätas minst var tredje månad, dock alltid varje gång tekniska förändringar som har betydelse för exponeringen genomförs.

Mätningar som utförs en gång per år är tillräckliga om ingen betydande förändring i förhållandena på arbetsplatsen har skett och om resultaten av de två föregående mätningarna inte har överskridit halva gränsvärdet enligt 10 §.

Mätningarna skall genomföras så att proverna representerar arbetstagarnas personliga exponering för asbestdamm.

Om exponeringen för asbestdamm för enskilda personer är tillräckligt likartad kan proverna tas gruppvis.

Provtagningen skall utföras av tillräckligt kvalificerade personer.

Proverna skall analyseras av laboratorier som har utrustning och kompetens att identifiera och analysera asbest.

Varaktigheten på provtagningen skall vara sådan att en exponering kan fastställas för en period på 8 timmar genom mätningar eller tidsavvägda beräkningar. Varaktigheten på provtagningen skall också vara sådan att filtrens partikelbelastning följer den metod som används.

Arbetsministeriet meddelar närmare föreskrifter om mätningar av asbesthalten i luften på arbetsplatsen.

10 §
Gränsvärdet för asbesthalten

Gränsvärdet för asbesthalten i luften på arbetsplatsen är 0,3 fibrer per kubikcentimeter uppmätt och beräknat i förhållande till en referensperiod på åtta timmar.

Asbesthalten i en arbetstagares andningsluft får inte överstiga det gränsvärde som nämns i 1 mom.

11 §
Åtgärder när asbesthalten i luften på arbetsplatsen överskrider gränsvärdet enligt 10 §

Om asbesthalten i luften på arbetsplatsen överskrider gränsvärdet enligt 10 § skall orsakerna till att gränsvärdet överskridits utredas och lämpliga åtgärder omedelbart vidtas för att minimera asbesthalten i luften.

Inom det område som en mätning som överskrider gränsvärdet enligt 10 § representerar får inte utföras annat arbete än vad som är nödvändigt för reducering av asbesthalten på arbetsplatsen. Dessa arbeten får inte utföras utan ändamålsenliga och tillräckligt effektiva andningsskydd och annan personlig skyddsutrustning.

För kontroll av effekten av de åtgärder som avses i 2 mom. skall asbesthalten i luften på arbetsplatsen utan dröjsmål mätas på nytt efter att åtgärderna för avhjälpande av situationen vidtagits.

12 §
Åtgärder då det kan förutsägas att asbesthalten i luften på arbetsplatsen överskrider gränsvärdet enligt 10 §

I fråga om arbeten där det kan förutsägas att asbesthalten överskrider gränsvärdet enligt 10 § och åtgärder med avseende på arbetet och arbetsmiljön inte är praktiskt möjliga, skall arbetsgivaren vidta andra åtgärder för att garantera arbetstagarnas säkerhet.

Särskilt i detta avseende skall arbetsgivaren förse arbetstagarna med lämpliga och tillräckligt effektiva andningsskydd och övrig personlig skyddsutrustning. Arbetstagarna skall använda dessa skydd vid arbetet i fråga.

Arbetsgivaren skall ange det område inom vilket vistelse förutsätter att de skydd som nämns i 2 mom. används. Arbetsgivaren skall sätta upp varningsskyltar som anger att asbesthalten i luften i området kan överskrida gränsvärdet enligt 10 §.

13 §
Hälsokontroll för personer som exponerats för asbest

Angående hälsokontroll för arbetstagare som är sysselsatta i arbete där de utsätts för asbestdamm gäller vad som i lagen om företagshälsovård (743/78) eller med stöd av den stadgas och bestäms om hälsoundersökningar för arbetstagare i arbete som medför särskild risk för insjuknande.

En arbetstagare som på grund av sitt hälsotillstånd inte är lämpad för asbestarbete skall inte anlitas vid sådant arbete.

Förnyad behandling av den i mom. 1 avsedda bedömningen av hälsotillståndet kan begäras av arbetstagaren eller arbetsgivaren, om det finns grundad anledning därtill.

14 §
Undervisning och anvisningar

Arbetsgivaren skall ge arbetstagarna och deras representanter tillräcklig undervisning och handledning rörande asbestarbete, särskilt med beaktande av följande omständigheter:

1) hälsoriskerna vid exponering för asbestdamm,

2) de gränsvärden som fastställts för asbesthalten i luften och kraven gällande kvalitetskontroll av luften på arbetsplatsen och arbetstagarnas andningsluft,

3) hygienen i samband med asbestarbete,

4) de särskilda risker rökning medför i samband med exponering för asbest,

5) skyddsåtgärder som skall vidtas beträffande bärande och användning av skyddsutrustning och skyddskläder, samt

6) speciella skyddsåtgärder avsedda att minimera exponeringen för asbest.

15 §
Informationsskyldighet

Arbetsgivaren skall informera arbetstagarna eller deras representanter om

1) de handlingar som anknyter till anmälningsförfarandet enligt 7 §,

2) resultaten av mätningar och bedömningar av asbesthalten i luften på arbetsplatsen och av arbetstagarnas exponering för asbestdamm och vad dessa resultat innebär,

3) mätningsresultat som överskrider gränsvärdet enligt 10 § och om orsakerna till överskridningen, så snart som möjligt, samt

4) åtgärder som vidtagits i nödlägen, så snart som möjligt.

Arbetstagarna skall ges information och råd om kontroll av hälsotillståndet efter att exponeringen upphört.

16 §
Villkor för bemyndigande att utföra rivning och sanering av asbesthaltiga konstruktioner

Rivning av byggnader och konstruktioner som innehåller asbest, avlägsnande av asbest från byggnader och konstruktioner, inkapsling och övertäckning av asbesthaltiga konstruktioner, asbeststädning eller ihopsamlande och beredning av asbesthaltigt avfall som skall avlägsnas från arbetsplatsen (asbestrivningsarbete) får endast utföras av sådana arbetsgivare eller ensamföretagare som arbetarskyddsbyrån i ett arbetarskyddsdistrikt bemyndigat att utföra sådant arbete.

Arbetsministeriet kan vid behov förordna en arbetarskyddsbyrå i ett arbetarskyddsdistrikt att bevilja riksomfattande bemyndiganden.

Arbetarskyddsbyrån skall bemyndiga sökanden om följande villkor uppfylls:

1) arbetarskyddsbyrån har konstaterat att sökanden är kompetent att utföra sådant arbete som avses i 1 mom. i enlighet med detta beslut och andra bestämmelser om dylikt arbete,

2) arbetsledarna och arbetstagarna eller ensamföretagaren har fått sådan utbildning för asbestrivningsarbeten som avses i 17 §,

3) arbetsledarna och arbetstagarna eller ensamföretagaren har undergått en sådan undersökning av hälsotillståndet som avses i arbetarskyddsstyrelsens beslut om läkarundersökningar i asbestarbete och de av läkare i fråga om hälsotillståndet konstaterats vara lämpade för sådant arbete som avses i 1 mom., samt

4) sökanden har tillgång till lämpliga anordningar och övrig utrustning.

Sökanden skall tillställa arbetarskyddsbyrån de handlingar som är nödvändiga för behandlingen av ansökan om bemyndigande.

Arbetarskyddsbyrån skall fatta beslut om bemyndigande inom nittio dagar efter att ansökan inkommit till arbetarskyddsbyrån.

Arbetsministeriet kan på framställning av arbetarskyddsbyrån i det behöriga arbetarskyddsdistriktet återkalla ett bemyndigande om den bemyndigade bryter mot villkoren i bemyndigandet eller mot lagar, förordningar eller myndigheternas föreskrifter om förebyggande av de risker som asbestdamm medför eller ifall den verksamhet som kräver bemyndigande konstateras vara avslutad eller de stadganden eller bestämmelser som gäller villkoren för bemyndigandet väsentligt ändras.

Bemyndigandet gäller i hela landet.

Ett bemyndigande som avses i 1 mom. behövs inte i sådant arbete utomhus där tak- eller väggplattor av asbestcement avlägsnas hela eller i arbete där den totala arbetstid som behövs för rivningsarbetet inte överskrider ett timverke.

17 §
Utbildning

Utbildningen för asbestrivningsarbete skall omfatta avsnitt asbestens om egenskaper, dess inverkningar på hälsan, behövliga skyddsåtgärder samt rivningsteknik. Dessutom skall i utbildningen ingå grundliga praktiska rivningsarbetsövningar.

Om godkännande av utbildningen bestämmer arbetsministeriet särskilt.

18 §
Asbestkartläggning

Innan asbestrivningsarbete inleds skall byggherren eller någon annan som leder eller övervakar byggnadsprojektet

1) lokalisera asbesten i rivningsobjektet,

2) utreda typer och kvantiteter av asbest och av material som innehåller asbest, samt

3) utreda hur mycket damm den asbest och de material som innehåller asbest som ingår i konstruktionen ger upphov till vid hantering och rivning.

Byggherren eller någon annan som leder eller övervakar byggnadsprojektet skall se till att resultaten av asbestkartläggningen antecknas i den handling som avses i 7 § statsrådets be-slut om säkerheten vid byggnadsarbeten (629/94).

19 §
Arbetsplan för asbestrivningsarbete

En arbetsgivare eller en ensamföretagare som inleder asbestrivningsarbeten skall innan arbetet påbörjas göra upp en arbetsplan.

I planen skall anges de åtgärder som behövs för att säkerställa säkerheten och hälsan för arbetstagarna och övriga personer inom arbetets verkningsområde:

1) förhindrande av exponering av arbetstagare som utför rivningsarbete,

2) förhindrande av exponering av övriga personer inom arbetets verkningsområde,

3) förhindrande av att asbestdamm sprider sig i arbetsmiljön,

4) rengöring av arbetsplatsen från asbestavfall och asbestdamm, samt

5) hantering av asbestavfall på arbetsplatsen.

Planen skall dessutom innehålla uppgifter om

1) arbetets art, när det inleddes och hur länge det sannolikt kommer att fortgå,

2) platsen där arbetet utförs,

3) datum för asbestkartläggningen, vem som utför kartläggningen och vem som innehar de handlingar som hör till kartläggningen,

4) de metoder som tillämpas vid rivning av asbest eller asbesthaltigt material,

5) den utrustning som används för skydd och sanering av arbetstagarna och karaktäristika för utrustningen,

6) den utrustning som används för att förhindra att asbestdamm sprider sig i arbetsmiljön och karaktäristika för utrustningen, samt

7) namnet på den avstjälpningsplats dit avfallet förs.

Arbetsgivaren skall senast sju dagar innan arbetet inleds lämna in arbetsplanen till den arbetarskyddsmyndighet som kontrollerar arbetsplatsen. Med myndigheternas medgivande kan tidsfristen förkortas.

Om det inte är möjligt att innan arbetet inleds lämna in arbetsplanen till arbetarskyddsmyndigheten, skall arbetsplanen eller åtminstone en anmälan om arbetet göras till arbetarskyddsmyndigheten så snart det är möjligt.

20 §
Utförande av asbestrivningsarbete

Rivningen av byggnader och konstruktioner skall utföras så att asbest och asbesthaltiga material i den mån det är möjligt avlägsnas som asbestrivningsarbete innan konstruktionerna rivs i övrigt.

Asbestrivningsarbetet skall utföras enligt en sådan arbetsplan som avses i 19 §.

Asbestrivningsarbete får ledas och utföras endast av personer som fått sådan utbildning som avses i 17 § och som i fråga om hälsotillståndet är lämpade för asbestrivningsarbete.

Arbetsministeriet meddelar närmare föreskrifter om utförande av asbestrivningsarbete.

21 §
Samarbete

Utöver vad som särskilt stadgas om samarbete och information mellan arbetsgivare och arbetstagare skall för asbestarbetets del följande saker behandlas i form av samarbete:

1) bedömning av exponering i enlighet med 5 § 1 mom.,

2) provtagning för uppföljningsmätningar gällande exponering för asbest före provtagningen,

3) åtgärder som skall vidtas då det kan förutsägas att asbesthalten i luften på arbetsplatsen överskrider gränsvärdet enligt 10 §, innan sådana åtgärder vidtas, samt

4) arbetsplan för asbestrivningsarbete.

22 §
Närmare föreskrifter

Arbetsministeriet utfärdar vid behov närmare föreskrifter om verkställigheten av detta beslut.

23 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 april 1995.

Genom detta beslut upphävs statsrådets beslut av den 26 november 1987 (886/87) jämte ändringar. Arbetarskyddsstyrelsens beslut som utfärdats med stöd av det upphävda beslutet förblir dock fortsättningsvis i kraft tills de särskilt upphävs.

Åtgärder som verkställigheten av detta beslut förutsätter får vidtas innan beslutet träder i kraft.

Bilaga XVIII till EES-avtalet: rådets direktiv 83/477/EEG ändr. 91/382/EEG

Helsingfors den 21 december 1994

Arbetsminister
Ilkka Kanerva

Överinspektör
Matti Kajantie

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.