1320/1994

Given i Helsingfors den 22 december 1994

Lag om ändring av lagen om arbetsmarknadsstöd

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 15 §, 25 § 1 och 2 mom., 34 § 1 mom., 36 § 3 mom. och 39 § lagen den 30 december 1993 om arbetsmarknadsstöd (1542/93), som följer:

15 §
Begränsningar av arbetsmarknadsstödet

Om förutsättningarna för erhållande av arbetsmarknadsstöd gäller dessutom vad 5 och 5 a §§ lagen om utkomstskydd för arbetslösa stadgar om arbetslöshetsdagpenning, om inte något annat följer av 2 kap.

25 §
Betalning av arbetsmarknadsstöd utan behovsprövning

Något behov av ekonomiskt stöd förutsätts inte under de 180 första dagarna då vederbörandes rätt till arbetslöshetsdagpenning har upphört på grund av begränsningen i 26 § 1 mom. lagen om utkomstskydd för arbetslösa. För den som uppfyller arbetsvillkoret enligt 13, 16 eller 16 a § lagen om utkomstskydd för arbetslösa och har fått arbetslöshetsdagpenning enligt 26 § 1 mom. lagen om utkomstskydd för arbetslösa till maximalt belopp, börjar de 180 dagarna räknas från början när han uppfyller villkoren för arbetsmarknadsstöd.

Något behov av ekonomiskt stöd förutsätts inte heller av personer över 55 år som när de blir arbetslösa uppfyller arbetsvillkoret enligt 13 § 2 eller 3 mom., 16 § 2-5 mom. eller 16 a § 2-5 mom. lagen om utkomstskydd för arbetslösa.


34 §
Arbetskraftspolitiskt utlåtande

Arbetskraftsbyrån eller arbetskraftskommissionen skall ge folkpensionsanstaltens lokalbyrå utlåtande om de förutsättningar för arbetsmarknadsstöd blivit uppfyllda som stadgas i 13-22 §§, 25 § 3 mom. och 26 § 2 mom. eller inte. Utlåtande skall ges om de förutsättningar som stadgas i 15 § endast om på arbetsmarknadsstödet tillämpas vad 5 § 1 mom. 3 och 10 punkten samt 2 och 6 mom. och 5 a § lagen om utkomstskydd för arbetslösa stadgar om arbetslöshetsdagpenning.


36 §
Indrivning av arbetsmarknadsstöd i vissa fall

Har en person grundlöst fått arbetslöshetsdagpenning enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa eller förmåner enligt lagen om arbetskraftspolitisk vuxenutbildning för samma tid för vilken han retroaktivt beviljas arbetsmarknadsstöd, får folkpensionsanstaltens lokalbyrå eller arbetslöshetskassan driva in den för denna tid grundlöst utbetalda arbetslöshetsdagpenningen eller förmånen enligt lagen om arbetskraftspolitisk vuxenutbildning från det retroaktivt utbetalda arbetsmarknadsstödet. På motsvarande sätt får lokalbyrån driva in grundlöst utbetalt arbetsmarknadsstöd från sådan dan arbetslöshetsdagpenning eller förmån enligt lagen om arbetskraftspolitisk vuxenutbildning som betalas ut retroaktivt.

39 §
Tillämpning av lagen om utkomstskydd för arbetslösa

Om något annat inte följer av denna lag skall på arbetsmarknadsstöd tillämpas vad 6 §, 28 § 4 och 6 mom., 29 , 32, 36, 36 a och 39 §§, 42 § 2-5 mom., 43 a, 43 b och 43 c §§ och 44 § 3 mom. lagen om utkomstskydd för arbets-lösa stadgar om arbetslöshetsdagpenning och ärenden som gäller utkomstskydd för arbetslösa.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995. Lagens 25 § 2 mom. tillämpas på en person som har blivit arbetslös efter att lagen har trätt i kraft, varvid arbete och företagsverksamhet efter den 1 januari 1994 också får beaktas vid bedömningen av om det arbetsvillkor som avses i momentet är uppfyllt.

RP 267/94
ShUB 33/94

Helsingfors den 22 december 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.