1297/1994

Given i Helsingfors den 16 december 1994

Lag om stöd för nedläggning av växthusproduktion och äppelodling

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

Allmänna stadganden
1 §

Med stöd av denna lag kan nedläggningsstöd till ett belopp av högst 80 miljoner mark beviljas personer som under 1995-1998 upphör med växthusproduktion eller äppelodling.

För verkställigheten av denna lag svarar lantbruksföretagarnas pensionsanstalt. Nämnda anstalt kallas i denna lag pensionsanstalten. Verkställigheten av nedläggningsstödet övervakas av jord- och skogsbruksministeriet såsom högsta myndighet.

2 §

Med växthusproduktion avses i denna lag odling av tomat, gurka, sallat och prydnadsväxter i växthus som uppförts på betongsockel, betongpelare eller på annat därmed jämförbart sätt.

Med växthusföretagare avses en person som bedriver växthusproduktion genom att själv delta i arbetet.

Med växthusföretag avses en av ett eller flera växthus bestående enhet vilken förvaltas som en helhet.

Med äppelodlare avses en person som bedriver äppelodling genom att själv delta i arbetet.

Villkor
3 §

Ett nedläggningsstöd förutsätter att följande villkor uppfyllts under minst tio år omedelbart före avträdelsen:

1) kommersiell växthusproduktion har bedrivits i växthusföretaget på en yta som omfattar minst 500 m2 och

2) växthusföretagaren har varit försäkrad för denna verksamhet såsom företagare enligt lagen om pension för företagare (468/69) eller såsom lantbruksföretagare enligt lagen om pension för lantbruksföretagare (467/69).

4 §

Ett nedläggningsstöd förutsätter att växthusföretagets växthus förstörs eller varaktigt tas ur odlingsbruk på annat därmed jämförbart sätt.

Efter de åtgärder som avses i 1 mom. skall de områden som tagits ur växthusproduktionen anpassas till omgivningen med beaktande av landskapsvårdssynpunkter.

Fastän växthusföretagaren äger bara en del av växthusföretaget är ett villkor för nedläggningsstöd att nedläggningsåtgärderna gäller hela växthusföretaget.

5 §

En växthusföretagare har inte rätt till nedläggningsstöd enligt denna lag, om han eller någon annan person på grundval av samma avträdelse har blivit beviljad generationsväxlingspension med stöd av lagen om generationsväxlingspension för lantbruksföretagare (1317/90), avträdelseersättning med stöd av lagen om avträdelseersättning för lantbruksföretagare (1330/92) eller avträdelsestöd med stöd av lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare (1293/94).

Nedläggningsförbindelse
6 §

Växthusföretagaren skall ge en förbindelse där han förpliktar sig att, om nedläggningsstöd beviljas, varaktigt upphör med att för egen eller gemensam räkning bedriva i denna lag avsedd växthusproduktion. Utan hinder av förbindelsen har växthusföretagaren rätt att bedriva växthusproduktion för odling av växthusprodukter som behövs i det egna hushållet.

Äppelodlare
7 §

En äppelodlare har rätt till nedläggningsstöd om han har bedrivit kommersiell äppelodling på minst 0,5 hektar under minst tio år omedelbart före avträdelsen. Då arealen beräknas beaktas endast sådana områden där antalet äppelträd är minst 400 per hektar. Beträffande de andra villkoren för nedläggningsstöd samt nedläggningsförbindelsen gäller i övrigt i tillämpliga delar vad denna lag stadgar om växthusföretagare. Jord- och skogsbruksministeriet får meddela närmare anvisningar om på vilket sätt man bör upphöra med äppelodlingen.

Nedläggningsstödets belopp
8 §

Nedläggningsstödets belopp beräknas per företag i form av en engångsersättning och dess storlek per växthusföretag eller äppelodling får vara högst 500 000 mark.

För ett växthusföretags del består nedläggningsstödet av en konstant grundersättning som är 100 000 mark och ett nedläggningstillägg som är 100 mark per kvadratmeter växthus som tas ur produktionen.

För en äppelodlings del är nedläggningsstödet 300 mark per ar som tas ur produktionen.

Jord- och skogsbruksministeriet ger närmare anvisningar om bestämmandet av de områden som tas ur produktionen. Jord- och skogsbruksministeriet kan dessutom av särskilda skäl bestämma att nedläggningsstödets belopp skall beräknas på ett sätt som avviker från 2 och 3 mom.

Ansökan om och betalning av nedläggningsstöd
9 §

När nedläggningsstöd söks skall en i 6 § avsedd förbindelse lämnas till pensionsanstalten. Om sökande av stöd stadgas närmare genom förordning.

10 §

Nedläggningsstödet betalas efter det växthusproduktionen och äppelodlingen har upphört så som avses i 4 och 7 §§.

Om inte annat krävts delas nedläggningsstödet jämnt mellan de personer som sökt och är berättigade till nedläggningsstöd från ett och samma företag.

Betalningen av nedläggningsstödet kan på sökandens begäran periodiseras på högst fem år. Därtill kan jord- och skogsbruksministeriet bestämma att betalningen av nedläggningsstödet skall periodiseras även i andra fall.

Utan hinder av 1 mom. kan för utförande av åtgärder som avses i 4 § en behövlig del av nedläggningsstödet betalas i förskott, om det annars inte är möjligt att utföra nämnda åtgärder.

Återkrav av nedläggningsstöd
11 §

Nedläggningsstödet återkrävs om den i 6 § avsedda förbindelsen inte har iakttagits.

Om försummelsen av förbindelsen enligt 1 mom. måste anses vara ringa eller om vägande skälighetssynpunkter annars talar för det, kan nedläggningsstödet återkrävas endast delvis. Av något särskilt skäl kan det beslutas att nedläggningsstödet inte alls skall återkrävas.

På nedläggningstöd som återkrävs skall betalas en årlig ränta om tio procent räknat från pensionsanstaltens beslut.

Den som fått nedläggningsstöd har rätt att av pensionsanstalten få ett bindande förhandsbesked om en åtgärd, som han eller ägaren till det växthusföretag eller den äppelodling som varit föremål för nedläggningen planerar, medför att nedläggningsstödet återkrävs enligt denna paragraf eller inte.

Sökande av ändring
12 §

I beslut som pensionsanstalten har meddelat med stöd av denna lag får ändring sökas hos den i 20 § lagen om pension för arbetstagare (395/61) angivna pensionsnämnden så som stadgas i lagen om pension för arbetstagare. De ledamöter i pensionsnämnden som förordnats av social- och hälsovårdsministeriet med stöd av 18 § 1 mom. lagen om pension för lantbruksföretagare företräder såväl dem som försäkrats enligt lagen om pension för företagare som dem som försäkrats enligt lagen om pension för lantbruksföretagare även vid tillämpningen av denna lag.

Ändring i pensionsnämndens beslut med stöd av denna lag samt undanröjande av pensionsanstaltens och pensionsnämndens beslut får sökas hos försäkringsdomstolen så som stadgas i lagen om pension för arbetstagare. Vid behandlingen av ärenden på vilka denna lag skall tillämpas tjänstgör i försäkringsdomstolen såsom i lagen om denna domstol nämnda lekmannaledamöter de företrädare som statsrådet med stöd av 18 § 2 mom. lagen om pension för lantbruksföretagare har förordnat.

Särskilda stadganden
13 §

De kostnader för nedläggningsstöd och förvaltning som denna lag åsamkar betalas av statens medel.

Social- och hälsovårdsministeriet fastställer på framställning av pensionsanstalten grunderna för beräknandet av de i 1 mom. avsedda förvaltningskostnaderna.

Staten skall i enlighet med vad som närmare stadgas genom förordning varje år i förskott betala ett belopp som motsvarar vad staten enligt 1 mom. uppskattas vara skyldig att betala.

14 §

Om inte något annat följer av denna lag, gäller för nedläggningsstödet i tillämpliga delar dessutom 16 §, 17 a §, 18 § 2 och 3 mom., 19 b § 1 och 2 mom., 19 d, 20, 21 och 21 a-21 e §§ lagen om pension för arbetstagare samt 16, 17 och 18 §§ och 19 § 5 mom. lagen om pension för lantbruksföretagare.

Pensionsanstalten har rätt att av pensionsskyddscentralen och av pensionsanstalter som idkar verksamhet enligt lagen om pension för företagare avgiftsfritt få uppgifter som inverkar på avgörandet av ärenden som behandlas med stöd av denna lag.

15 §

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning.

Ikraftträdande
16 §

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 163/94
JsUB 14/94

Helsingfors den 16 december 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Jord- och skogsbruksminister
Mikko Pesälä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.