1292/1994

Utfärdat i Helsingfors den 21 december 1994

Jord- och skogsbruksministeriets beslut om när lantmäteriverkets prestationer skall vara avgiftsbelagda och grunderna för avgifterna samt storleken av de avgifter som uppbärs för prestationerna

Jord- och skogsbruksministeriet har med stöd av 8 § lagen den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/92) samt 5 § 3 och 4 mom. lagen den 18 juli 1980 om köpeskillingsregister och köpeskillingsstatistik över fastigheter (552/80), sådana sistnämnda lagrum lyder i lag av den 28 november 1994 (1030/94), beslutat:

1 §

Avgiftsfria offentligrättsliga prestationer är beslut och andra expeditioner

1) som gäller förvaltningsklagan,

2) i ärenden som gäller offentliga avgifter,

3) i ärenden som gäller myndighetens interna förvaltning eller den förvaltning som lyder under denna,

4) till sakägare i ärenden där denne enligt lag har befriats från skyldighet att betala avgift för myndighetens åtgärder eller expeditioner, samt

5) då en ändringsansökan avvisas eller förfaller, eller om ärendet utan att de materiella frågorna ens delvis avgjorts återförvisas till en lägre myndighet.

Till ovan nämnda avgiftsfria prestationer hör dessutom ett utdrag eller en kopia som utan särskild begäran skall ges sakägaren av en expedition eller annan handling som förvaras hos myndigheten.

2 §

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer för vilka lantmäteri verket fastställer en avgift på basis av självkostnadsvärdet är

1) godkännande av baskartan för byggnads- eller strandplaner,

2) antecknande av en expropriationsenhet som lägenhet i fastighetsregistret enligt 226 § förordningen om skifte (407/52),

3) ändring av lägenhetens namn samt

4) ändring av lägenhetens natur.

3 §

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer för vilka lantmäteriverket fastställer en avgift enligt prestationens självkostnadsvärde sänkt med 60 procent är:

1) ändring av en bys namn,

2) ändring i byindelningen,

3) införlivande av en lägenhet eller en expropriationsenhet med statens skogsmark,

4) införlivande av en lägenhet med en expropriationsenhet eller en samfälld skog,

5) sammanslagning av expropriationsenheter på ansökan av ägaren samt

6) sammanslagning av lägenheter eller lägenhetsandelar.

Nämnda avgiftsbelagda prestationer för vilka lantmäteriverket fastställer en avgift enligt prestationens självkostnadsvärde sänkt med 40 procent är:

1) avslående av ansökan i ärenden som avses i 1-6 punkten och 2 § samt

2) avslående av förrättningsansökan.

4 §

För de offentligrättsliga prestationer uppbärs följande fasta avgifter:

1) överlåtande av uppgifter ur köpeskillingsregistret över fastigheter till myndigheter medstöd av lag eller förordning, per fastighetsöverlåtelse 3 mk

2) beslut av lantmäteriverket beträffande andra besvär än grundbesvär som gäller offentlig avgift 300 mk

Utöver den avgift som nämns i 1 mom. 1 punkten ovan debiteras kostnaderna för överlåtandet av uppgifter ur köpeskillingsregistret.

5 §

Övriga avgiftsbelagda prestationer som lantmäteriverket prissätter enligt företagsekonomiska grunder är

1) fixpunktsmaterial,

2) flyg- och satellitbildmaterial samt utgivningstillstånd som gäller detta,

3) terrängkartmaterial och atlaser samt överlåtande av nyttjanderätter som gäller dessa,

4) service som hör till samanvändningen av geografisk information,

5) överlåtande av programvaror och nyttjanderätter som gäller dem,

6) andra än i 4 § 1 mom. 1 punkten avsedda prestationer som anknyter sig till köpeskilligsregistret över fastigheter,

7) utbildningstjänster,

8) konsulttjänster och utredningar,

9) intyg,

10) utdrag och kopior,

11) sändande och postning av handlingar och övrigt material,

12) andra än i 1-11 punkten nämnda, till fackområdet hörande prestationer som utförs på beställning,

13) publikationer samt

14) andra prestationer som är jämförbara med de som nämns ovan.

6 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1995 och genom detsamma upphävs jord- och skogsbruksministeriets beslut den 23 december 1992 om när lantmäteriverkets prestationer skall vara avgiftsbelagda, grunderna för avgifterna och storleken av de avgifter som uppbärs för prestationerna (1478/92).

Åtgärder som verkställigheten av beslutet förutsätter får vidtas innan det träder i kraft.

Helsingfors den 21 december 1994

Jord- och skogsbruksminister
Mikko Pesälä

Lantmäteriråd
Raimo Vajavaara

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.