1019/1994

Utfärdat i Helsingfors den 3 november 1994

Skattestyrelsens beslut om begränsning av bostadssamfunds deklarationsskyldighet

Skattestyrelsen har med stöd av 33 § 5 mom. och 35 § 5 mom. beskattningslagen den 12 december 1958 (482/58), sådana de lyder i lag av den 30 april 1982 (313/82), bestämt:

1 §

Bostadsaktiebolag befrias från att avge skattedeklarationen som avses i 39 § 1 mom. beskattningslagen under förutsättningar, om vilka stadgas senare. Skattedeklarationen skall dock avges, om detta påyrkas enligt 33 § 2 mom. beskattningslagen.

Med bostadssamfund avses bostads- eller fastighetsaktiebolag, varje aktie av vilken ensam eller tillsammans med andra aktier berättigar till besittningen av en lägenhet som är avsedd endast för stadigvarande boende eller utrymme i anslutning till boende i byggnaden som samfundet ägt.

Också ett bostadsandelslag är ett bostadssamfund.

2 §

Förutsättningen för deklarationsfriheten är att

1) det är frågan om annat än bostadssamfundets första skatteår,

2) bostadssamfundet har under skatteåret erhållit endast inkomster av vederlag, fondprestationer, bruksavgifter, övriga ringa ersättningar i anslutning till fastigheten eller ringa ränteinkomster och

3) bostadssamfundets beskattningsbara inkomst understiger 200 mark efter avdragandet av fastställda förluster.

Förutsättningen för deklarationsfriheten är också, att till skattedeklarationen som avges för ett senare skatteår bifogas en avskrift av resultaträkningen och balansräkningen för de räkenskapsperioder, för vilka skattedeklarationen inte har givits och som avkastat vinst efter avgivandet av föregående skattedeklaration.

3 §

Detta beslut träder i kraft den 15 december 1994. Beslutet tillämpas första gången på beskattningen för året 1994.

Helsingfors den 3 november 1994

Generaldirektör
Jukka Tammi

Överinspektör
Anneli Kukkonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.