660/1994

Given i Nådendal den 15 juli 1994

Förordning om vuxengymnasier

På föredragning av undervisningsministern stadgas med stöd av lagen den 3 juni 1994 om vuxengymnasier (439/94):

1 kap.

Inrättande och förvaltning

1 §

En ansökan om att inrätta ett vuxengymnasium skall innehålla utredning om att det finns förutsättningar för att inrätta gymnasiet samt uppgift om den kommun där gymnasiet finns och undervisningsspråket.

Med ett vuxengymnasium avses nedan ett vuxengymnasium med en kommun eller en samkommun som huvudman, om inte något annat följer av 22 eller 23 §.

2 §

Ett vuxengymnasium har en eller flera biträdande rektorer.

2 kap.

Arbetstid

3 §

Läsåret vid ett vuxengymnasium skall ha minst 140 arbetsdagar.

Skolarbetet inleds i september och avslutas den dag i maj som huvudmannen bestämmer.

Undervisning kan vid behov meddelas också under annan tid än den som nämns i 2 mom.

4 §

Längden på de lektioner som används till undervisning enligt arbetsordningen är 40 minuter. På grunder som hänför sig till undervisningen kan längden på lektionerna ändras, dock utan att det sammanlagda antalet timmar för en kurs ändras.

3 kap.

Undervisning

5 §

Undervisningen vid ett vuxengymnasium är offentlig. Av grundad anledning kan rektor dock inskränka tillträdet till att åhöra undervisningen.

6 §

Arbetsplanen skall innehålla bestämmelser om det allmänna ordnandet av undervisningen, de uppgifter som anvisas rektor och lärarna samt om den övriga verksamheten vid läroanstalten.

7 §

Omfattningen av en kurs vid vuxengymnasiet är genomsnitt 28 timmar. Dessutom kan studerandena ges stödundervisning och handledning i samband med studierna.

Rektor eller en lärare som han utser kan bevilja en studerande tillstånd att slutföra en lärokurs eller en del av den utan att delta i undervisningen.

8 §

Läroplanen för gymnasieundervisningen och grundskoleundervisningen vid ett vuxengymnasium skall som ämnen gemensamma för alla omfatta modersmålet, det andra inhemska språket, ett eller flera främmande språk, matematik, religion och livsåskådningskunskap. Religion och livsåskådningskunskap är alternativa ämnen. Vidare skall till läroplanen för gymnasieundervisningen som gemensamma ämnen, och till läroplanen för grundskolan som valfria ämnen höra fysik, kemi, biologi, geografi, historia och samhällslära. I gymnasiet hör till läroplanen dessutom filosofi som ett för alla gemensamt ämne.

Till läroplanen vid ett vuxengymnasium skall som valfritt ämne höra ett eller flera främmande språk, och till den kan även höra andra ämnen och ämneshelheter som hör till uppgiften för vuxengymnasiet. Vidare skall till läröplanen för gymnasieundervisningen som valfritt ämne höra psykologi.

Såsom undervisning i modersmålet kan studerande med samiska som modersmål undervisas i samiska och studerande med främmande hemspråk i detta språk, och de kan undervisas i finska eller svenska som det andra inhemska språket eller som främmande språk. I stället för det andra inhemska språket kan dessa studerande få modersmålsundervisning också i finska eller svenska.

9 §

De studerandes kunskaper och färdigheter bedöms av läraren i respektive ämne vid avslutningen av varje kurs. Vitsorden anges med siffrorna 4-10. Vitsordet 4 visar svaga, vitsordet 5 försvarliga, 6 och 7 nöjaktiga, 8 goda samt 9 och 10 berömliga kunskaper och färdigheter. I läroplanen kan bestämmas att bedömningen av en studerande kan göras på något annat sätt än med siffror.

En studerande skall ges tillfälle att i fristående förhör slutföra en kurs, i vilken han har fått ett svagt vitsord eller i övrigt blivit underkänd.

10 §

De studerande som i vuxengymnasiet har slutfört grundskolans eller gymnasiets hela lärokurs ges ett avgångsbetyg.

Innan avgångsbetyget för gymnasiet utfärdas, skall de studerande ges tillfälle att delta i muntliga förhör i gymnasiets olika läroämnen. Vid behov kan i förhöret ingå skriftliga uppgifter.

Vitsorden i avgångsbetyget för gymnasiet skall bestämmas med beaktande av de kurser som de studerande har slutfört och de i 2 mom. nämnda vitsorden vid förhören. Vid bedömningen används motsvarande vitsord som vid bedömningen av kurser enligt 9 §. Utbildningsstyrelsen kan bestämma att bedömningen delvis skall ske på något annat sätt än vad som stadgas ovan. Om vitsorden beslutar den studerandes lärare.

11 §

Studerande som avgår från vuxengymnasiet innan de har slutfört grundskolans eller gymnasiets hela årskurs ges ett intyg över slutförda studier.

12 §

Om ett beslut om bedömning av en studerande uppenbart är felaktigt, kan länsstyrelsen antingen förplikta läraren eller lärarna att göra en ny bedömning eller bestämma vilket vitsord som skall ges den studerande.

13 §

Innan ett beslut som avses i 13 § 4 mom. lagen om vuxengymnasier (439/94) fattas skall det utredas om den studerande i studentexamen skall befrias från ämnet i fråga.

14 §

Om examen som avläggs vid ett vuxengymnasium gäller i tillämpliga delar vad som med stöd av gymnasielagen (477/83) stadgas och bestäms om studentexamen.

4 kap.

Studerande

15 §

Som studerande vid vuxengymnasiet kan intas personer som fyllt 18 år, om inte skolans rektor av vägande skäl medger undantag från åldersgränsen.

En förutsättning för att en studerande skall intas för att slutföra gymnasiets lärokurs är att han har slutfört grundskolans lärokurs eller motsvarande tidigare lärokurs.

Som studerande för att genomgå gymnasiets lärokurs kan med avvikelse från vad som stadgas i 2 mom. också den intas som samtidigt fullgör studier som hör till grundskolans lärokurs och den som inte har slutfört i 2 mom. nämnd lärokurs på grund av vistelse utomlands eller av andra särskilda skäl, om han anses kunna tillgodogöra sig undervisningen med framgång. För intagning av studerande som avses i detta mom. kan förhör ordnas.

16 §

Rektor tar in studerande till vuxengymnasiet.

17 §

En studerande som utan att ha anmält godtagbart skäl har varit frånvarande från minst hälften av läsåret anses ha avgått från vuxengymnasiet.

18 §

Om en studerande i vuxengymnasiet underlåter att iaktta ordningen i skolan eller uppför sig olämpligt och avstängning för viss tid enligt 18 § lagen om vuxengymnasier inte anses vara ändamålsenlig, kan rektor tilldela honom en skriftlig varning.

19 §

Innan en studerande avstängs för viss tid eller tilldelas en skriftlig varning, skall han höras och den handling eller försummelse som straffet grundar sig på preciseras och en behövlig utredning skaffas.

20 §

Under den tid åtal mot en studerande är anhängigt vid allmän domstol får av en och samma orsak disciplinärt förfarande mot honom inte inledas eller fortsättas.

Om en domstol har befriat en studerande från åtal, får av en och samma orsak disciplinärt förfarande mot honom inte inledas eller fortsättas i annat fall än då det är fråga om omständigheter som inte bör anses såsom brott, men som kan föranleda disciplinärt straff.

Om domstolen har dömt en studerande till straff, får disciplinärt straff inte påföras honom av samma orsak. Studeranden kan dock avstängas för viss tid, om detta är motiverat med hänsyn till brott som studeranden har begått eller därtill anknutna omständigheter.

Om en studerande på grund av brott är föremål för undersökning, kan han avstängas från skolgång.

5 kap.

Tjänster, tjänsteinnehavare och timlärare

21 §

Om tjänsterna, tjänsteinnehavarna och timlärarna vid ett vuxengymnasium gäller i tillämpliga delar vad som stadgas i 73, 74, 80, 80 a, 81, 82, 89, 97 a, 98, 98 a och 128 §§ gymnasieförordningen (719/84).

Om behörigheten för en lektor vid ett vuxengymnasium gäller ytterligare i tillämpliga delar vad som i 76 och 78 §§ gymnasieförordningen stadgas om behörigheten för en yngre lektor vid gymnasiet.

Av innehavaren av en tjänst som rektor eller lärare krävs att han tillräckligt behärskar undervisningsspråket.

6 kap.

Vuxenlinjer vid kommunala och privata gymnasier samt privata vuxengymnasier

22 §

Om vuxenlinjer vid kommunala gymnasier gäller i tillämpliga delar vad som i 1-21 och 24-30 §§ stadgas om vuxengymnasium.

Om vuxenlinjer vid privata gymnasier gäller i tillämpliga delar vad som stadgas i 23 §.

23 §

Om privata vuxengymnasier gäller i tillämpliga delar vad som stadgas i 1 § 1 mom., 2-21 och 24-30 §§. Om privata vuxengymnasier gäller i tillämpliga delar dessutom vad som stadgas i 5, 11, 14, 15, 17, 19, 20, 22-26, 29 § 1 mom. samt 34-36 och 40-43 §§ förordningen om skola som ersätter grundskolan och om privat gymnasium (720/84). De uppgifter som stadgats för det kollegiala organet enligt 2 § lagen om kommunernas undervisningsförvaltning (706/92) sköts dock av direktionen för ett privat vuxengymnasium.

Vid ett privat vuxengymnasium kan finnas en rektorsbefattning och lärarbefattningar. Lärarbefattningar kan vara lektorsbefattningarna vid ett vuxengymnasium.

Vid behov kan timlärare anställas vid ett privat vuxengymnasium.

7 kap.

Ändringssökande

24 §

Ärenden som gäller studerande enligt 29 § 2 mom. lagen om vuxengymnasier är

1) intagning av studerande,

2) avhållande av studerande från skolgång och avstängning för viss tid samt

3) annan än tillfällig befrielse av studerande från undervisning i ett visst ämne.

Besvär får inte anföras över länsstyrelsens beslut i ärenden enligt denna paragraf eller 12 §.

25 §

Besvär får inte anföras över beslut som gäller

1) ordnande av en studerandes studier på det sätt som stadgas i 13 § 4 mom. lagen om vuxengymnasier och 7 § 2 mom. i denna förordning,

2) bedömning av en studerande,

3) godkännande av studier slutförda vid någon annan läroanstalt som genomgången kurs,

4) beviljande av tillstånd för en studerandes frånvaro och

5) disciplinär tillrättavisning av en studerande, med undantag av avstängning för viss tid.

8 kap.

Vissa stadganden

26 §

Ett vuxengymnasium skall ha ett behövligt antal grupphandledare.

27 §

Rektor kan som undervisningspraktikanter vid vuxengymnasiet anställa personer som studerar till lärare. Praktikanterna får inte utan särskilda skäl meddela undervisning utom när en lärare är närvarande. För dem kan dock inrättas grupper som undervisas särskilt under lärarövervakning.

28 §

Vid försök som behövs för att generellt utveckla vuxengymnasiet kan med tillstånd av undervisningsministeriet avvikelse göras från stadgandena i lagen on vuxengymnasier och i denna förordning.

9 kap.

Ikraftträdelsestadganden

29 §

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1994.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Genom denna förordning upphävs förordningen den 12 oktober 1984 om kvällsgymnasier (721/84) jämte ändringar.

30 §

På sådana elever vid kommunala och privata kvällsgymnasier och gymnasiers kvällslinjer som har inlett sina studier innan denna förordning träder i kraft kan tillämpas då gällande stadganden och bestämmelser.

Nådendal den 15 juli 1994

Republikens President
Martti Ahtisaari

Undervisningsminister
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.