497/1994

Given i Helsingfors den 10 juni 1994

Förordning om ändring av förordningen om körtillstånd för förare av fordon som transporterar farliga ämnen

På föredragning av trafikministern

ändras 1 § 1 mom. 1-3 punkten och 2 mom., 3 § 3 mom., 7 § 1 och 3 mom. samt 8 och 10 §§, i förordningen den 19 april 1991 om körtillstånd för förare av fordon som transporterar farliga ämnen (724/91), av dessa lagrum 1 § 1 mom. 3 punkten sådan den lyder i förordning av den 8 januari 1993 samt 8 och 10 §§ sådana de lyder delvis ändrade genom sistnämnda förordning, samt

fogas till 1 § ett nytt 6 mom. och till 20 § nya 4-8 mom. som följer:

1 §
Krav på körtillstånd

Förare av motorfordon eller motorfordon med släpvagn (nedan transportenhet) som transporterar sådana farliga ämnen på väg som avses i 2 § 1 mom. lagen om transport av farliga ämnen på väg (510/74) skall utom körkort ha intyg som berättigar till transport av farliga ämnen (nedan TFÄ-körtillstånd), om de transporterar

1) farliga ämnen i tankfordon, i en transportenhets tankar eller tankcontainrar vilkas sammanlagda volym överstiger 3 m3 och/eller fordonets största tillåtna totalmassa överstiger 3,5 ton;

2) andra farliga ämnen än explosiva varor i större mängder än de mängder som avses i marginalnummer 10 011 (nedan begränsade kvantiteter) i bilaga B till trafikministeriets beslut om transport av farliga ämnen på väg (147/92), i fordon vars största tillåtna totalmassa överstiger 3,5 ton, eller

3) explosiva varor i större mängder än begränsade kvantiteter, oberoende av fordonets största tillåtna totalmassa.

Körtillstånd krävs inte för sådana transporter inom hamnområden som har direkt anknytning till lastning och lossning av fartyg, för sådana transporter av tomma, icke rengjorda kärl, förpackningar och behållare som har anknyt till servicetransporter eller för transporter av farliga ämnen som lantbrukaren själv utför och som är avsedda för lantbrukares egen användning.


Finland erkänner körtillstånd som beviljats av de övriga ADR-staterna och Europeiska unionens medlemsstater.

3 §
Utbildare

Utbildningstillstånd kan beviljas för internationella transporter eller för inrikes transporter, och det kan begränsas till att gälla grundkurser, kurser för tanktransporter eller kompletteringskurser.


7 §
Sökande och beviljande av körtillstånd

Körtillstånd och ändring av körtillstånd skall sökas skriftligen hos den övervakare av utbildning för körtillstånd inom vars verksamhetsområde utbildningen har mottagits eller inom vars verksamhetsområde sökanden har sin hemort.


TFÄ- och ADR-körtillstånd beviljas med en giltighetstid av högst fem år från den dag det beviljades eller från den dag då det senast förnyades.

8 §
Innehållet i körtillstånd

På basis av grundkurs och prov beviljas körtillstånd för styckegodstransporter som avses i 1 § 1 mom. 2 och 3 punkten.

På basis av grundkurs och kurs för tanktransporter samt på basis av prov beviljas körtillstånd för styckegodstransporter och tanktransporter i alla transportklasser.

10 §
Förnyande av körtillstånd

Giltighetstiden för ett TFÄ- och ADR-körtillstånd kan förlängas med fem år, om sökanden uppfyller villkoren för beviljande av körtillstånd och tidigast under det år som föregår giltighetstidens utgång har deltagit i en kompletteringskurs om minst åtta timmar och har blivit godkänd i provet.

20 §
Ikraftträdelse- och övergångsstadganden

På basis av giltigt körtillstånd som berättigar till styckegodstransporter av explosiva varor eller andra styckegodstransporter och som beviljats innan denna förordning trätt i kraft samt på basis av kompletteringskurs som avses i denna förordning och godkänt körtillståndsprov beviljas körtillstånd för transporter som avses i 1 § 1 mom. 2 och 3 punkten.

På basis av giltigt körtillstånd som berättigar till styckegodstransporter av explosiva varor eller andra styckegodstransporter och som beviljats innan denna förordning trätt i kraft samt på basis av kompletteringskurs och kurs för tanktransporter som avses i denna förordning samt godkänt körtillståndsprov beviljas körtillstånd för alla styckegods och tanktransporter.

På basis av giltigt körtillstånd som berättigar till tanktransporter eller transporter av över ett tusen kilo explosiva varor av klass 1 a och 1 b och som godkänts innan denna förordning trätt i kraft samt på basis av kompletteringskurs som avses i denna förordning samt godkänt körtillståndsprov beviljas körtillstånd för alla styckegods- och tanktransporter.

Om innehavaren av ett körtillstånd som berättigar till styckegodstransporter och som beviljats innan denna förordning trätt i kraft har genomgått både styckegodskurs och styckegodskurs angående explosiva varor och genomgår i denna förordning avsedd kurs för tanktransporter samt blir godkänd i körtillståndsprov, beviljas han körtillstånd för alla styckegods- och tanktransporter.

Om omfattningen och giltigheten av utbildningsrätten i utbildningstillstånd som avses i 3 § och som har beviljats innan denna förordning trätt i kraft beslutar fordonsförvaltningen.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1995.

Den som innan denna förordning träder i kraft inte har beviljats körtillstånd och som har blivit godkänd i körtillståndsprov och därtill anslutna genomgångna kurser innan denna förordning träder i kraft bibehåller sin behörighet för körtillstånd enligt de stadganden som gäller när denna förordning träder i kraft.

Helsingfors den 10 juni 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Seppo Kääriäinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.