1579/1993

Given i Helsingfors den 30 december 1993

Lag om ändring av 2 § lagen om rehabiliteringspenning

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 27 mars 1991 om rehabiliteringspenning (611/91) 2 § 5 mom., sådant det lyder i lag av den 30 december 1991 (1709/91) och upphävs 2 § 2 mom., som följer:

2 §
Förmåner

Om vid tillämpningen av denna lag särskilt skall avgöras om en person skall anses vara bosatt i Finland, avgör folkpensionsanstalten frågan enligt stadgandena i lagen om tillämpning av lagstiftningen om bosättningsbaserad social trygghet (1573/93). I folkpensionsanstaltens beslut får ändring sökas enligt vad som stadgas i 13 § nämnda lag.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994. Utbetalningen av rehabiliteringspenning, som enligt den lag som gäller när denna lag träder i kraft betalas till en person som när lagen träder i kraft vistas utomlands, fortsätter oberoende av lagens ikraftträdande under den tid som nämns i folkpensionsanstaltens beslut.

RP 287/93
ShUB 57/93

Helsingfors den 30 december 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.