1520/1993

Given i Helsingfors den 30 december 1993

Lag om accis på livsmedelsprodukter

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §
Lagens syfte

Accis på livsmedelsprodukter skall betalas för livsmedelsprodukter enligt vad som stadgas i denna lag.

2 §
Produkter

Med livsmedelsprodukter avses produkter som nämns i den accistabell som utgör bilaga till denna lag.

3 §
Accisskyldighet

Skyldig att betala accis är var och en som i förvärvssyfte tillverkar eller importerar livsmedelsprodukter.

4 §
Grunder för fastställande av accis och prisskillnad

Accis skall betalas enligt den bifogade accistabellen.

Jord- och skogsbruksministeriet, nedan ministeriet, fastställer de koefficienter som tillämpas när prisskillnaderna för de produkter som anges i accistabellen bestäms utgående från de prisskillnader för basprodukter (råvaror } som avses i 2 § lagen om importavgifter (1519/93).

För dessa produkter fastställer ministeriet acciser som är lika stora som prisskillnaderna för motsvarande produkter. Ministeriet skall ändra koefficienterna, om produktens genomsnittliga råvaruinnehåll har ändrats.

5 §
Ändring av accisen

Har den enligt 4 § 2 mom. beräknade prisskillnaden för en produkt som nämns i accistabellen under de två första månaderna och de tio första dagarna av den tredje månaden av en tremånadersperiod, räknat från den 1 februari, den 1 maj, den 1 augusti eller den 1 november, i genomsnitt varit större eller mindre än den prisskillnad som ligger till grund för accisen, skall ministeriet i motsvarande mån ändra accisen räknat från ingången av den kalendermånad som följer på jämförelseperioden. Ministeriet skall ändra accisen även vid andra tidpunkter, om de priser som ligger till grund för accisen har förändrats väsentligt.

6 §
Industriförmåner

Accisfria är

1) fruktos, sorbitol och mannitol som används vid tillverkning av läkemedel enligt position 30.03 och 30.04 i tulltariffen, av preventivtabletter enligt position 30.06 eller av produkter enligt positionerna 33.04-33.07 och

2) kasein som används vid tillverkning av pappersindustrins och den övriga träförädlings industrins samt limindustrins produkter och av vaxdispersioner som används av pappers- och kartongindustrin, brödglans enligt positionerna 21.06 och 35.01, läkemedel enligt positionerna 30.03 och 30.04, preventivtabletter enligt position 30.06, produkter enligt positionerna 32.08-32.10 och 32.12 samt 33.04-33.07, golvutjämningsmedel enligt position 32.14 och rostskyddsmedel enligt position 38.23 eller produkter som avses i lagen om sötsaksaccis.

7 §
Befrielse från accis på produkter som används i industriell produktion

Ministeriet kan på ansökan bevilja befrielse från accis på produkter som används i industriell produktion, om likadana, ersättande eller annars motsvarande produkter inte tillverkas industriellt i Finland.

8 §
Accisfrihet för inhemska råvaror

Har en importerad produkt helt eller delvis tillverkats av inhemsk råvara, kan jord- och skogsbruksministeriet på ansökan avlyfta accisen eller sänka den till den del den skulle uppbäras för den inhemska råvaran. Avlyftandet eller sänkningen av accisen förutsätter att ingen prisskillnadsersättning för den inhemska råvaran har betalts vid export.

9 §
Prisskillnadsavdrag

En inhemsk tillverkare har rätt att, så som ministeriet bestämmer, i beskattningen som avdrag beakta ett prisskillnadsavdrag som motsvarar prisskillnaden för de råvaror som använts vid tillverkning av accisbelagda livsmedelsprodukter.

10 §
Internationella avtal

Har om grunderna för fastställande av accis eller om andra villkor genom ett internationellt avtal överenskommits något som avviker från stadgandena i denna lag, iakttas bestämmelserna i avtalet.

11 §
Skatteperiod

Med avvikelse från 6 § 1 mom. lagen om påförande av accis (558/74) är skatteperioden halvåret. Som grund för accisen och prisskillnadsavdraget används beloppet av accisen och prisskillnadsavdraget den 1 maj och den 1 november.

12 §
Ändring av lagen

Har en proposition med förslag till lag om ändring av denna lag avlåtits till riksdagen, har statsrådet rätt att bestämma att accis på produkterna skall uppbäras enligt propositionen.

Är den accis som betalts enligt 1 mom. högre än den accis som sedermera fastställs, skall distriktstullkammaren på ansökan återbära den överbetalda accisen till den accisskyldige.

13 §
Tillämpning av övriga stadganden

I fråga om fastställande, betalning och debitering av accis på livsmedelsprodukter som tillverkats i landet och sökande av ändring samt även i övrigt gäller, om inte något annat stadgas i denna lag, i tillämpliga delar vad som stadgas i lagen om påförande av accis och vad som stadgas eller bestäms med stöd av den.

I fråga om betalning av accis på importerade produkter, påförande av accis vid import av livsmedelsprodukter samt även i övrigt, gäller i tillämpliga delar, om inte något annat stadgas i denna lag, vad som stadgas eller bestäms om tull.

14 §
Publicering av beslut

De beslut som avses i 5 och 9 §§ skall publiceras i publikationen Tullstyrelsens meddelanden.

15 §
Närmare stadganden

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag kan utfärdas genom förordning.

16 §
Ikraftträdande och övergångsstadgande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994.

Den tillämpas på produkter som förs bort från tillverkningsplatsen eller utlämnas från tullkontroll den 1 mars 1994 och därefter. På produkter som under januari och februari 1994 förs bort från tillverkningsplatsen eller utlämnas från tullkontroll tillämpas dock de stadganden som gäller innan denna lag träder i kraft.

Genom denna lag upphävs lagen den 7 december 1979 om accis på livsmedelsprodukter (868/79) jämte ändringar.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 30 december 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Jord- och skogsbruksminister
Martti Pura

Bilaga

ACCISTABELL

Anmärkning

Med socker avses i denna lag sackaros, och därmed jämställs fruktos, glukos, sorbitol och mannitol samt stärkelsesocker, där mängden reducerande socker uttryckt i dextros av torrvikten är minst 60 procent.

HS-position Tilläggskod Accis mk/kg
ur 04.03 Kärnmjölk, fil, yoghurt, kefir och annan fermenterad eller syrad mjölk eller grädde, även koncentrerad, smaksatt eller innehållande socker eller annat sötningsmedel, frukt, nötter eller kakao:
- yoghurt:
10.10 - - smaksatt eller innehållande frukt, nötter eller kakao:
- - - i form av pulver, granulat eller annan fast form, mjölkfetthalt enligt viktprocent:
10 - - - - högst 1,5 % 13,47
20 - - - - mer än 1,5 men högst 27 % 20,62
30 - - - - mer än 27 % 21,68
- - - annan, mjölkfetthalt:
40 - - - - högst 3 % 1,75
50 - - - - mer än 3 men högst 6 % 2,68
60 - - - - mer än 6 % 3,75
- annan:
90.10 - - smaksatt eller innehållande frukt, nötter eller kakao:
- - - i form av pulver, granulat eller i annan fast form, mjölkfetthalt enligt viktprocent:
10 - - - - högst 1,5 % 13,47
20 - - - - mer än 1,5 men högst 27 % 20,62
30 - - - - mer än 27 % 21,68
- - - annan, mjölkfetthalt:
40 - - - - högst 3 % 1,75
50 - - - - mer än 3 men högst 6 % 2,68
60 - - - - mer än 6 % 3,75
ur 17.02 Annat socker, även kemiskt ren laktos, maltos, glukos och fruktos, i fast form; sirap och andra sockerlösningar utan tillsats av arom- eller färgämnen; konstgjord honung, även blandad med naturlig honung; sockerkulör:
50.00 10 - kemiskt ren fruktos, enligt torrvikt 3,99
18.06 Choklad och andra livsmedelsberedningar som innehåller kakao:
10.00 10 - kakaopulver, innehållande tillsatt socker eller annat sötningsmedel 2,90
20.00 - andra livsmedelsberedningar i plattor eller stänger som väger mer än 2 kg, i form av vätska, kräm, pulver, korn eller annan mängdprodukt, i kärl eller annan enskild förpackning vars nettovikt är mer än 2 kg:
- i form av vätska eller kräm:
10 - - - utan tillsats av mjölkprotein och/eller mjölkfett, med tillsats av minst 25 % kakaosmör 2,00
- - - andra; med tillsats av annat växtfett eller annan växtolja än kakaosmör i viktprocent:
20 - - - - innehållande högst 20 % 4,51
30 - - - - innehållande mer än 20 men högst 40 % 4,31
40 - - - - innehållande mer än 40 %. 5,09
- andra (än i form av vätska eller kräm):
50 - - - innehållande mindre än 8 % tillsatt fett 6,12
60 - - - innehållande minst 8 % men mindre än 20 % tillsatt fett 7,90
70 - - - innehållande minst 20 % tillsatt fett 18,56
- andra, i form av plattor eller stänger:
- - fyllda:
31.10 - - - plattor:
10 - - - - innehållande mer än 5 % mjölkfett 6,52
20 - - - - innehållande mer än 20 % annat växtfett eller annan växtolja än kakaosmör 4,31
30 - - - - utan tillsats av mjölkprotein och/eller mjölkfett, innehållande minst 25 % kakaosmör 2,00
40 - - - - andra 4,51
31.90 - - - andra:
10 - - - - innehållande mer än 5 % mjölkfett 6,52
20 - - - - innehållande mer än 20 % annat växtfett eller annan växtolja än kakaosmör 4,31
30 - - - - utan tillsats av mjölkprotein och/eller mjölkfett, innehållande minst 25 % kakaosmör 2,00
40 - - - - andra 4,51
32.00 - - icke fyllda:
10 - - - innehållande mer än 5 % mjölkfett 6,52
20 - - - innehållande mer än 20 % annat växtfett eller annan växtolja än kakaosmör 4,31
30 - - - utan tillsats av mjölkprotein och/eller mjölkfett, innehållande minst 25 % kakaosmör 2,00
40 - - - andra 4,51
- andra:
90.10 - - konfekt och andra sötsaker:
10 - - - innehållande mer än 5 % mjölkfett 6,52
20 - - - innehållande mer än 20 % annat växtfett eller annan växtolja än kakaosmör 4,31
30 - - - utan tillsats av mjölkprotein och/eller mjölkfett, innehållande minst 25 % kakaosmör 2,00
40 - - - andra 4,51
90.90 - - andra:
10 - - - utan tillsats av mjölkprodukter 1,45
20 - - - kakao-mjölkdryckspulver 7,39
- - - andra:
30 - - - - innehållande mindre än 8 % tillsatt fett 6,12
40 - - - - innehållande minst 8, men mindre än 20 % tillsatt fett 7,90
50 - - - - innehållande minst 20 % tillsatt fett 18,56
ur 19.01 Maltextrakt; livsmedelsberedningar av finmalet eller grovt mjöl, stärkelse eller maltextrakt, som inte innehåller kakaopulver eller som innehåller mindre ån 50 viktprocent kakaopulver, inte nämnda eller någon annanstans inbegripna livsmedelsberedningar av varor enligt positionerna 04.01-04.04, som inte innehåller kakaopulver eller som innehåller mindre än 10 viktprocent kakaopulver:
- beredningar avsedda för småbarn i detaljhandelsförpackningar:
10.10 - - livsmedelsberedningar tillverkade av produkter enligt positionerna 04.01-04.04:
- - - modersmjölksersättningar och mjölkersättningar för småbarn:
10 - - - - innehållande mindre än 2 viktprocent mjölkfett, enligt torrvikt 6,90
20 - - - - andra, enligt torrvikt 12,33
- - - andra:
30 - - - - utan tillsats av mjölkfett och innehållande mindre än 1,5 % mjölkfett, enligt torrvikt 7,68
40 - - - - innehållande minst 1,5, men mindre än 18 % mjölkfett, enligt torrvikt 12,80
50 - - - - innehållande minst 18 % mjölkfett, enligt torrvikt 20,62
10.90 - - andra:
10 - - - utan tillsats av mjölkprodukter 2,51
- - - andra:
20 - - - utan tillsats av mjölkfett och innehållande mindre än 3 % mjölkfett, enligt torrvikt 3,62
30 - - - innehållande minst 3 % mjölkfett, enligt torrvikt 7,43
- blandningar och degar för tillverkning av bakverk enligt position 19.05:
20.10 - - livsmedelsberedningar tillverkade av produkter enligt positionerna 04.01-04.04:
10 - - - utan tillsats av mjölkfett och innehållande mindre än 1,5 %
mjölkfett, enligt torrvikt 7,68
20 - - - innehållande minst 1,5, men mindre än 18 % mjölkfett, enligt torrvikt 12.80
- - - innehållande minst 18 % mjölkfett, enligt torrvikt 20,62
20.90 - - andra:
10 - - - matbrödsdeg 2.05
20 - - - annan deg 4,18
- - - andra:
30 - - - - utan tillsats av mjölkprodukter 2,51
- - - - andra:
40 - - - - - utan tillsats av mjölkfett och innehållande mindre än 3 % mjölkfett 3,62
50 - - - - - innehållande minst 3 % mjölkfett 7,43
- andra:
90.10 10 - - maltextrakt, enligt torrvikt 4,00
90.20 - - livsmedelsberedningar tillverkade av produkter enligt positionerna 04.01-04.04:
10 - - - utan tillsats av mjölkfett och innehållande mindre än 1,5 % mjölkfett, enligt torrvikt 7,68
20 - - - innehållande minst 1,5, men mindre än 18% mjölkfett, enligt torrvikt 12,80
30 - - - innehållande minst 18 % mjölkfett, enligt torrvikt 20,62
90.90 - - andra:
10 - - - maltextraktberedningar, enligt torrvikt 4,00
- - - andra:
20 - - - - utan tillsats av mjölkprodukter 2,51
- - - - andra:
30 - - - - - utan tillsats av mjölkfett och innehållande mindre än 3 % mjölkfett 3,62
40 - - - - - innehållande minst 3 % mjölkfett 7,43
ur 19.04 Livsmedelsberedningar framställda genom svallning eller röstning av spannmål eller spannmålsprodukter (t.ex. majsflingor); spannmål (annan än majs) i form av korn, förkokt eller på annat sätt beredd:
10.00 - livsmedelsberedningar framställda genom svallning eller röstning av spannmål eller spannmålsprodukter, dock inte produkter tillverkade av majs eller ris 2,53
ur 19.05 Matbröd, kakor och bakelser, kex och småbröd (biscuits) samt andra bakverk, även innehållande kakao:
20.00 10 - kryddkakor. 5,15
- söta kex och småbröd (sweet biscuits); våfflor och rån:
- - helt eller delvis överdragna med chocklad eller med andra beredningar som innehåller kakao:
30.11 10 - - - i förpackningar med en nettovikt av högst 85 g. 4,72
30.19 10 - - - andra. 4,72
30.90 - andra:
- - - kex och småbröd (sweet biscuits):
10 - - - - innehållande mindre än 15 % tillsatt fett 3,86
20 - - - - innehållande mer än 15, men mindre än 25 % tillsatt fett 4,32
30 - - - - innehållande minst 25 % tillsatt fett 5,67
- - - våfflor och rån:
40 - - - - fyllda och/eller överdragna 4,68
50 - - - - andra 3,72
40.00 - skorpor, rostat bröd och andra liknande rostade produkter: 3,15
- andra:
90.10 - - kakor och wienerbröd:
10 - - - utan tillsats av fett eller innehållande mindre än 10 % tillsatt fett 3,74
20 - - - innehållande minst 10, men mindre än 20 % tillsatt fett 4,67
30 - - - innehållande minst 20 % tillsatt fett 6,66
ur 20.07 Sylter, fruktgeléer, marmelader, frukt- eller nötmos och frukt- eller nötpastor beredda genom kokning, med tillsats av socker eller annat sötningsmedel:
ur 10.00 - homogeniserade beredningar:
10 - - med en sockerhalt av minst 25, men mindre än 40 % 1,09
20 - - med en sockerhalt av minst 40, men mindre än 60 % 1,82
30 - - med en sockerhalt av minst 60 % 2,54
- andra:
- - tillverkade av citrusfrukter:
ur 91.10 - - - sylter, frukgeléer och marmelader:
10 - - - med en sockerhalt av minst 25, men mindre än 40 % 1,09
20 - - - - med en sockerhalt av minst 40, men mindre än 60 % 1,82
30 - - - - med en sockerhalt av minst 60 % 2,54
ur 91.90 - - - andra:
10 - - - - med en sockerhalt av minst 25, men mindre än 40 % 1,09
20 - - - - med en sockerhalt av minst 40, men mindre än 60 % 1,82
30 - - - - med en sockerhalt av minst 60 % 2,54
- - andra:
ur 99.10 - - - sylter, frukgeléer och marmelader:
10 - - - - med en sockerhalt av minst 25, men mindre än 40 % 1,09
20 - - - - med en sockerhalt av minst 40, men mindre än 60 % 1,82
30 - - - - med en sockerhalt av minst 60 % 2,54
ur 99.30 - - - äppelmos och kastanjmos:
10 - - - - med en sockerhalt av minst 25, men mindre än 40 % 1,09
20 - - - - med en sockerhalt av minst 40, men mindre än 60 % 1,82
30 - - - - med en sockerhalt av minst 60 % 2,54
ur 99.90 - - - andra:
10 - - - - med en sockerhalt av minst 25, men mindre än 40 % 1,09
20 - - - - med en sockerhalt av minst 40, men mindre än 60 % 1,82
30 - - - - med en sockerhalt av minst 60 % 2,54
ur 20.08 Frukter, nötter och andra ätbara växtdelar, på annat sätt beredda eller konserverade innehållande tillsatt socker, annat sötningsmedel eller alkohol, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans:
- nötter, jordnötter och andra frön samt blandningar av dem:
- - andra (än jordnötter), också blandningar:
ur 19.20 - - - majs:
10 - - - - med en sockerhalt av minst 25, men mindre än 40 % 1,09
20 - - - - med en sockerhalt av minst 40, men mindre än 60 % 1,82
30 - - - - med en sockerhalt av minst 60 % 2,54
ur 19.30
- - - blandningar av nötter, jordnötter och andra frön:
10 - - - - med en sockerhalt av minst 25, men mindre än 40 % 1,09
20 - - - - med en sockerhalt av minst 40, men mindre än 60 % 1,82
30 - - - - med en sockerhalt av minst 60 % 2,54
ur 19.90 - - - andra:
10 - - - - med en sockerhalt av minst 25, men mindre än 40 % 1,09
20 - - - - med en sockerhalt av minst 40, men mindre än 60 % 1,82
30 - - - - med en sockerhalt av minst 60 % 2,54
ur 20.00 - ananas:
10 - - med en sockerhalt av minst 25, men mindre än 40 % 1,09
20 - - med en sockerhalt av minst 40, men mindre än 60 % 1,82
30 - - med en sockerhalt av minst 60 % 2,54
ur 30.00 - citrusfrukter:
10 - - med en sockerhalt av minst 25, men mindre än 40 % 1,09
20 - - med en sockerhalt av minst 40, men mindre än 60 % 1,82
30 - - med en sockerhalt av minst 60 % 2,54
ur 40.00 - päron:
10 - - med en sockerhalt av minst 25, men mindre än 40 % 1,09
20 - - med en sockerhalt av minst 40, men mindre än 60 % 1,82
30 - - med en sockerhalt av minst 60 % 2,54
ur 50.00 - aprikoser:
10 - - med en sockerhalt av minst 25, men mindre än 40 % 1,09
20 - - med en sockerhalt av minst 40, men mindre än 60 % 1,82
30 - - med en sockerhalt av minst 60 %. 2,54
ur 60.00 - körsbär:
10 - - med en sockerhalt av minst 25, men mindre än 40 % 1,09
20 - - med en sockerhalt av minst 40, men mindre än 60 % 1,82
30 - - med en sockerhalt av minst 60 % 2,54
ur 70.00 - persikor:
10 - - med en sockerhalt av minst 25, men mindre än 40 % 1,09
20 - - med en sockerhalt av minst 40, menmindre än 60 % 1,82
30 - - med en sockerhalt av minst 60 %. 2,54
ur 80.00 - jordgubbar:
10 - - med en sockerhalt av minst 25, men mindre än 40 % 1,09
20 - - med en sockerhalt av minst 40, men mindre än 60 % 1,82
30 - - med en sockerhalt av minst 60 % 2,54
- andra, också andra blandningar än blandningar enligt underposition 20.08.19:
ur 92.00 - blandningar:
10 - - - baserade på säd 2,53
- - - andra:
20 - - - med en sockerhalt av minst 25, men mindre än 40 % 1,09
30 - - - med en sockerhalt av minst 40, men mindre än 60 % 1,82
40 - - - med en sockerhalt av minst 60 % 2,54
- andra:
ur 99.20 - - - äppelpulp innehållande tillsatt socker eller annat sötningsmedel:
10 - - - - med en sockerhalt av minst 25, men mindre än 40 % 1,09
20 - - - - med en sockerhalt av minst 40, men mindre än 60 % 1,82
30 - - - med en sockerhalt av minst 60 % 2,54
ur 99.90 - - - andra:
10 - - - - med en sockerhalt av minst 25, men mindre än 40 %. 1,09
20 - - - - med en sockerhalt av minst 40, men mindre än 60 %. 1,82
30 - - - - med en sockerhalt av minst 60 % 2,54
ur 20.09 Fruktsaft (inbegripet druvmust) och köksväxtsaft, ojäst och utan tillsats av alkohol, även med tillsats av socker eller annat sötningsmedel:
- apelsinsaft:
ur 11.00 - fryst:
10 - - - med en sockerhalt av mer än 20, men mindre än 40 % 1,09
20 - - - med en sockerhalt av minst 40, men mindre än 60 % 1,82
30 - - - med en sockerhalt av minst 60 % 2,54
ur 19.00 - annan:
10 - - - med en sockerhalt av mer än 25, men mindre än 40 % 1,09
20 - - - med en sockerhalt av minst 40, men mindre än 60 % 1,82
30 - - - med en sockerhalt av minst 60 % 2,54
- grapefruktsaft:
ur 20.10 - fryst:
10 - - - med en sockerhalt av mer än 20, men mindre än 40 % 1,09
20 - - - med en sockerhalt av minst 40, men mindre än 60 % 1,82
30 - - - med en sockerhalt av minst 60 % 2,54
ur 20.90 - annan:
10 - - - med en sockerhalt av mer än 25, men mindre än 40 % 1,09
20 - - - med en sockerhalt av minst 40, men mindre än 60 % 1,82
30 - - - med en sockerhalt av minst 60 % 2,54
- saft av annan citrusfrukt:
ur 30.10 - fryst:
10 - - - med en sockerhalt av mer än 25, men mindre än 40 % 1,09
20 - - - med en sockerhalt av minst 40, men mindre än 60 % 1,82
30 - - - med en sockerhalt av minst 60 % 2,54
ur 30.90 - annan:
10 - - - med en sockerhalt av mer än 20, men mindre än 40 % 1,09
20 - - - med en sockerhalt av minst 40, men mindre än 60 % 1,82
30 - - - med en sockerhalt av minst 60 % 2,54
ur 40.00 - ananassaft:
10 - - med en sockerhalt av mer än 20, men mindre än 40 % 1,09
20 - - med en sockerhalt av minst 40, men mindre än 60 % 1,82
30 - - med en sockerhalt av minst 60 % 2,54
ur 50.00 - tomatsaft:
10 - - med en sockerhalt av mer än 20, men mindre än 40 % 1,09
20 - - med en sockerhalt av minst 40, men mindre än 60 % 1,82
30 - - med en sockerhalt av minst 60 % 2,54
ur 60.00 - druvsaft (inbegripet druvmust):
10 - - med en sockerhalt av mer än 20, men mindre än 40 % 1,09
20 - - med en sockerhalt av minst 40, men mindre än 60 % 1,82
30 - - med en sockerhalt av minst 60 % 2,54
ur 70.10 - äppelsaft, koncentrerad:
10 - - med en sockerhalt av mer än 20, men mindre än 40 % 1,09
20 - - med en sockerhalt av minst 40, men mindre än 60 % 1,82
30 - - med en sockerhalt av minst 60 % 2,54
ur 70.90 - äppelsaft, annan:
10 - - med en sockerhalt av mer än 20, men mindre än 40 % 1,09
20 - - med en sockerhalt av minst 40, men mindre än 60 % 1,82
30 - - med en sockerhalt av minst 60 % 2,54
- saft av annan frukt eller köksväxt:
ur 80.10 - saft av andra frukter:
10 - - - med en sockerhalt av mer än 20, men mindre än 40 % 1,09
20 - - - med en sockerhalt av minst 40, men mindre än 60 % 1,82
30 - - - med en sockerhalt av minst 60 % 2,54
ur 80.20 - saft av andra köksväxter:
10 - - - med en sockerhalt av mer än 20, men mindre än 40 % 1,09
20 - - - med en sockerhalt av minst 40, men mindre än 60 % 1,82
30 - - - med en sockerhalt av minst 60 % 2,54
- blandsafter av citrusfrukter:
ur 90.11 - frysta:
10 - - - med en sockerhalt av mer än 20, men mindre än 40 % 1,09
. 20 - - - med en sockerhalt av minst 40, men mindre än 60 % 1,82
30 - - - med en sockerhalt av minst 60 % 2,54
ur 90.19 - andra:
10 - - - med en sockerhalt av mer än 20, men mindre än 40 % 1,09
20 - - - med en sockerhalt av minst 40, men mindre än 60 % 1,82
30 - - - med en sockerhalt av minst 60 % 2,54
ur 90.20 - blandsafter av andra frukter:
10 - - - med en sockerhalt av mer än 20, men mindre än 40 % 1,09
20 - - - med en sockerhalt av minst 40, men mindre än 60 % 1,82
30 - - - med en sockerhalt av minst 60% 2,54
ur 90.30 - blandsafter av köksväxter:
10 - - - med en sockerhalt av mer än 25, men mindre än 40 % 1,09
20 - - - med en sockerhalt av minst 40, men mindre än 60 % 1,82
30 - - - med en sockerhalt av minst 60 % 2,54
ur 21.03 Såser samt beredningar for tillredning av dem; blandningar utgörande smaksättningspreparat; senapspulver och beredd senap; dock inte sojasås och tomatsås och andra tomatsåser:
ur 30.00 - senapspulver och beredd senap:
10 - - beredd senap, innehållande minst 5 viktprocent tillsatt socker 0,73
- andra:
ur 90.90 - - andra, (dock inte mango chutney i vätskeform):
- - - majonnäs:
10 - - - - innehållande mindre än 60 % tillsatt fett 3.91
20 - - - - annan 5,56
- - - andra:
30 - - - - innehållande mjölk eller mjölkprodukter 4,75
- - - - andra, innehållande tillsatt fett:
40 - - - - - innehållande högst 20 % fett 2,22
50 - - - - - innehållande mer än 20 % fett 3,56
ur 21.04 Soppor och buljonger samt beredningar för tillredning av dem:
- soppor och buljonger samt beredningar för tillredning av dem:
10.10 - - innehållande kött eller andra djurdelar:
10 - - - soppor innehållande minst 5 % mjölkfett 6,80
- - - andra:
20 - - - - innehållande mindre än 10 % kött eller djurdelar 2,55
30 - - - - andra 4,58
ur 21.06 Livsmedelsberedningar, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans :
ur 10.00 - proteinkoncentrat och texturerade proteinämnen:
10 - - baserade på mjölkprotein 20,21
20 - - andra, innehållande mjölkprotein 6,74
ur 90.10 - beredningar, icke alkoholhaltiga eller med en alkoholhalt av högst 0,5 volymprocent, av sådana slag som används vid beredning av drycker, innehållande tillsatt socker eller annat sötningsmedel:
10 - - - med en sockerhalt av mindre än 40 % 1,09
20 - - - med en sockerhalt av minst 40, men mindre än 60 % 1,82
30 - - - med en sockerhalt av minst 60, men mindre än 80 % 2,54
40 - - - med en sockerhalt av minst 80 %. 3,27
90.40 - fettemulsioner och liknande beredningar, innehållande mer än 15 viktprocent mjölkfett:
- - innehållande mer än 15, men högst 20 viktprocent mjölkfett:
10 - - - innehållande högst 40 g fett per 100 g färdig produkt 6,72
20 - - - innehållande mer än 40 g fett per 100 g färdig produkt 8,92
- - innehållande mer än 20, men högst 30 viktprocent mjölkfett:
30 - - - innehållande högst 40 g fett per 100 g färdig produkt 8,84
40 - - - innehållande mer än 40 g fett per 100 g färdig produkt 9,94
50 - - innehållande mer än 30, men högst 45 viktprocent mjölkfett 13,39
60 - - innehållande mer än 45 viktprocent mjölkfett 22,19
ur 90.90 - andra (dock inte ostfondue):
- - fettemulsioner och liknande beredningar innehållande mer än 15 viktprocent produkter enligt position 04.05 och innehållande högst 15 viktprocent mjölkfett:
10 - - - innehållande högst 40 g fett per 100 g färdig produkt 6,72
20 - - - innehållande mer än 40 g fett per 100 g färdig produkt 8,92
30 - - skorpmjölsbaserade blandningar 3,54
40 - - sweetfat. 4,02
50 - - fettemulsioner och liknande beredningar, av sådana slag som används vid tillverkning av bakverk, även i pulverform eller annan dylik form 2,64
60 - - glasyrer, i allmänhet innehållande rikliga mängder vegetabiliska oljor 5,09
70 - - innehållande kött, djurdelar eller blod 4,86
80 - - äggberedningar - - andra: 8,77
- - - innehållande mjölkprotein, laktos eller mjölkfett:
90 - - - - utan tillsats av mjölkfett och innehållande mindre än l,5 % mjölkfett, enligt torrvikt 7,68
91 - - - - innehållande minst 1,5, men mindre än 18 % mjölkfett, enligt torrvikt 12,80
92 - - - - innehållande minst 18 % mjölkfett, enligt torrvikt 20,62
ur 22.02 Vatten, inbegripet mineralvatten och kolsyrat vatten, med tillsats av socker eller annat sötningsmedel eller av aromämne, samt andra alkoholfria drycker med undantag av fruktsaft och köksväxtsaft enligt position 20.09:
- vatten, inbegripet mineralvatten och kolsyrat vatten, innehållande
tillsatt socker eller annat sötningsmedel eller smaksatt:
10.10 10 - - innehållande socker (sackaros eller invertsocker) 0,33
10.90 10 - - andra 0,33
- andra:
90.10 - - innehållande socker (sackaros eller invertsocker) och/eller mjölk eller mjölkfett:
- - - innehållande produkter enligt positionerna 04.01-04.04:
10 - - - - innehållande högst 0,2 viktprocent mjölkfett 1,38
20 - - - - innehållande mer än 0,2 men högst 2 viktprocent mjölkfett 1,60
30 - - - - innehållande mer än 2 viktprocent mjölkfett 3,04
40 - - - andra 0,33
90.90 10 - - andra (dock inte alkoholfritt öl) 0,33
ur 22.04 Vin av färska druvor, inbegripet vin som gjorts starkare genom tillsats av alkohol; druvmust, annan än druvmust enligt position 20.09:
- innehållande tillsatt socker:
10.90 10 - - mousserande vin, annat än vin som åtföljs av särskilt ursprungsbevis 0,33
- - annat vin; druvmust vars jäsning förhindrats eller avbrutits genom tillsats av alkohol:
- - - på kärl rymmande högst 2 l:
- - - - med en alkoholhalt av högst 14 volymprocent:
21.19 10 - - - - - annat än vin som åtföljs av särskilt ursprungsbevis 0,33
21.20 10 - - - - med en alkoholhalt av mer än 14 volymprocent 0,33
- - - annat:
29.10 10 - - - - med en alkoholhalt av högst 14 volymprocent 0,33
29.20 10 - - - - med en alkoholhalt av mer än 14 volymprocent 0,33
22.06 Andra jästa drycker (t.ex. cider, päronvin och mjöd); blandningar av jästa drycker samt blandningar av jästa drycker och alkoholfria drycker, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans:
00.10 10 - mousserande 1,09
- andra:
- - på kärl rymmande högst 2 l:
00.91 - - - med en alkoholhalt av högst 14 volym- procent:
- - - - cider och mjöd:
10 - - - - - med en alkoholhalt av högst 2,8 volymprocent 0,47
20 - - - - - med en alkoholhalt av mer än 2,8 volymprocent 0,65
30 - - - - andra 1,09
00.92 00 - - - med en alkoholhalt av mer än 14 volymprocent 1,45
- - andra:
00.98 - - - med en alkoholhalt av högst 14 volymprocent:
- - - - cider och mjöd:
10 - - - - - med en alkoholhalt av högst 2,8 volymprocent 0,47
20 - - - - - med en alkoholhalt av mer än 2,8 volymprocent 0,65
30 - - - - andra 1,09
00.99 10 - - - med en alkoholhalt av mer än 14 volymprocent 1,45
ur 22.08 Odenaturerad etylalkohol med en alkoholhalt av mindre ån 80 volymprocent; starka alkoholdrycker, likör och andra alkoholhaltiga drycker; alkoholhaltiga beredningar av sådana slag som används för framställning av drycker:
- likör, bitter, punsch och liknande drycker:
- - på kärl rymmande högst 2 l:
90.21 10 - - - innehållande ägg eller äggula och/eller socker (sackaros eller invertsocker): 9,06
ur 90.22 - - - andra:
10 - - - - gräddlikör 4,45
20 - - - - andra likörer och punsch 1,45
- - - - bitter och aperitifer, till vilka socker använts vid tillverkningen:
30 - - - - - innehållande minst 100, men mindre än 200 g/l socker 0,62
40 - - - - - innehållande minst 200 g/l socker 0,91
- - på andra kärl
90.23 10 - - - innehållande ägg eller äggula och/eller socker (sackaros eller invertsocker) 9,06
ur 90.29 - - - andra:
10 - - - - gräddlikör 4.45
20 - - - - annan likör och punsch 1,45
- - - - bitter och aperitifer till vilka socker använts vid tillverkningen:
30 - - - - - innehållande minst 100, men mindre än 200 g/l socker 0,62
40 - - - - - innehållande minst 200 g/l socker 0,91
- andra, innehållande tillsatt socker:
90.91 10 - - på kärl rymmande högst 21 0,11
90.99 10 - - på andra kärl 0,11
ur 29.05 Acykliska alkoholer samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av dessa:
43.00 10 - mannitol, enligt torrvikt 5,45
44.00 10 - D-glucitol (sorbitol), enligt torrvikt 4,36
ur 35.01 Kasein, kaseinater och andra kaseinderivat; kaseinlim:
10.00 10 - kasein, enligt torrvikt. 43,10
ur 38.23 Beredda bindemedel för gjutformar eller gjutkärnor; kemiska produkter samt preparat från kemiska industrier eller närstående industrier (inbegripet sådana som består av blandningar av naturprodukter), inte nämnda eller inbegripna någon annanstans; restprodukter från kemiska eller närstående industrier, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans:
60.00 10 - sorbitol, annan än sorbitol enligt position 29.05.44, enligt torrvikt. 4,36

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.