1509/1993

Given i Helsingfors den 22 december 1993

Förordning om ikraftträdande av avtalet mellan EFTA-staterna om upprättande av en övervakningsmyndighet och en domstol och protokollet med justeringar av avtalet samt om ikraftträdande av lagen och lagen om ändring av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i avtalet och om tillämpningen av avtalet

På föredragning av utrikesministern stadgas:

1 §

Det i Oporto den 2 maj 1992 mellan Republiken Finland, Republiken Island, Furstendömet Liechtenstein, Konungariket Norge, Schweiziska Edsförbundet, Konungariket Sverige och Republiken Österrike ingångna avtalet mellan EFTA-staterna om upprättande av en övervakningsmyndighet och en domstol jämte protokoll skall, sedan vissa bestämmelser i dem har godkänts genom en lag av den 11 december 1992 (1507/93), som även Ålands lagting för sin del har gett sitt bifall till, och sedan republikens president ratificerat avtalet den 11 december 1992 och ratifikationsinstrumentet har deponerats hos Sveriges regering den 18 december 1992, träda i kraft den 1 januari 1994 så som därom har överenskommits.

2 §

Det i Bryssel den 17 mars 1993 mellan Republiken Finland, Republiken Island, Furstendömet Liechtenstein, Konungariket Norge, Konungariket Sverige och Republiken Österrike ingångna protokollet med justeringar av avtalet mellan EFTA-staterna om upprättande av en övervakningsmyndighet och en domstol skall, sedan vissa bestämmelser i det har godkänts genom en lag av den 18 juni 1993 (1508/93), som även Ålands lagting för sin del har gett sitt bifall till, och sedan republikens president ratificerat det den 18 juni 1993 och ratifikationsinstrumentet har deponerats hos Sveriges regering den 23 juni 1993, träda i kraft den 1 januari 1994 så som därom har överenskommits.

3 §

Justitieministeriet är kontaktmyndighet i ärenden som avses i artikel 17 andra och fjärde stycket samt artikel 26 i protokoll 5 till avtalet.

4 §

Lagen den 11 december 1992 om godkännande av vissa bestämmelser i avtalet mellan EFTA-staterna om upprättande av en övervakningsmyndighet och en domstol samt om tillämpningen av avtalet (1507/93) och lagen den 18 juni 1993 om ändring av den (1508/93) samt denna förordning träder i kraft den 1 januari 1994.

Helsingfors den 22 december 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Utrikesminister
Heikki Haavisto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.