1508/1993

Given i Helsingfors den 18 juni 1993

Lag om ändring av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i avtalet mellan EFTA-staterna om upprättande av en övervakningsmyndighet och en domstol samt om tillämpningen av avtalet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 1 § lagen den 11 december 1992 om godkännande av vissa bestämmelser i avtalet mellan EFTA-staterna om upprättande av en övervakningsmyndighet och en domstol samt om tillämpningen av avtalet och

fogas till lagen en ny 8 a § som följer:

1 §

Bestämmelserna i det i Oporto den 2 maj 1992 mellan Republiken Finland, Republiken Island, Furstendömet Liechtenstein, Konungariket Norge, Schweiziska Edsförbundet, Konungariket Sverige och Republiken Österrike ingångna avtalet mellan EFTA-staterna om upprättande av en övervakningsmyndighet och en domstol (avtalet) samt protokollen till det är, om de hör till området för lagstiftningen, i kraft så justerade som därom har överenskommits i det justeringsprotokoll som nämns i 2 mom.

Bestämmelserna i det i Bryssel den 17 mars 1993 mellan Republiken Finland, Republiken Island, Furstendömet Liechtenstein, Konungariket Norge, Konungariket Sverige och Republiken Österrike ingånga protokollet med justeringar av avtalet mellan EFTA-staterna om upprättande av en övervakningsmyndighet och en domstol är, om de hör till området för lagstiftningen, i kraft så som därom har överenskommits.

8 a §

Stadganden eller bestämmelser om ikraftträdande eller verkställighet av avtalet tillämpas inte på Schweiziska Edsförbundet.

Om tillämpningen av denna lag på Furstendömet Liechtenstein stadgas särskilt genom förordning.


Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning.

RP 38/93
UtUB 12/93

Helsingfors den 18 juni 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Pertti Salolainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.