1442/1993

Given i Helsingfors den 22 december 1993

Förordning om ändring av lotsningsförordningen

På föredragning av trafikministern

fogas till lotsningsförordningen av den 5 december 1957 (393/57) ett nytt 2 a kap. som följer:

2 a kap.

Tankfartygs anmälningsskyldighet

28 a §

Olje-, gas- och kemikalietankfartyg med ett bruttodräktighetstal av minst 1 600, skall innan de anlöper finsk hamn göra anmälan till Åbo sjötrafikcentral på det sätt om vilket sjöfartsstyrelsen närmare föreskriver.

Anmälan skall innehålla uppgifter om fartygets namn, signalbokstäver, nationalitet, längd, djupgående, destinationshamn och beräknad ankomsttid samt allmänna uppgifter om lastens art och mängd.

28 b §

Den i 28 a § avsedda anmälan skall innehålla uppgifter om sådana omständigheter som kan försämra fartygets normala manöversäkerhet, påverka trafiksäkerheten eller utgöra fara för den marina miljön och närliggande områden. Uppkommer en sådan situation när fartyget rör sig på finskt territorialvatten på väg till eller från hamn, skall anmälan göras omedelbart till Åbo sjötrafikcentral eller närmaste lotsstation.

28 c §

Fartyget skall fylla i ett av sjöfartsstyrelsen fastställt inspektionsformulär för tankfartyg och hålla den tillgänglig till upplysning för lotsen och sjöfartsdistriktets sjöfartsinspektör, om denne så begär.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1994.

Helsingfors den 22 december 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Trafikminister
Ole Norrback

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.