1321/1993

Given i Helsingfors den 22 december 1993

Lag om ändring av lagen om främjande av växtförädlingsverksamheten

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 8 december 1977 om främjande av växtförädlingsverksamheten (896/77) 6 § och 7 § 1 och 2 mom.,

av dessa lagrum 6 § och 7 § 2 mom. sådana de lyder i lag av den 29 december 1988 (1305/88), samt

fogas till 2 §, sådan den lyder ändrad genom sistnämda lag, ett nytt 3 mom. som följer:

2 §

Växtförädlingsavgift behöver inte betalas för sådan frövara som producerats av en växtsort till vilken sortförädlaren fått växtförädlarrätt enligt lagen om växtförädlarrätt (789/92). Om sortförädlaren skriftligen meddelar växtsortsnämnden att han avstår från att bära upp de avgifter som grundar sig på hans växtförädlarrätt, skall växtförädlingsavgift dock betalas.

6 §

I statsbudgeten skall för främjande av växtförädlingsverksamheten årligen tas in ett anslag som skall motsvara minst det belopp som under året i fråga beräknas inflyta i växtförädlingsavgifter som med stöd av denna lag betalas för annan frövara än frövara av Växtförädlingsanstaltens sorter.

7 §

Av det anslag som nämns i 6 § 1 mom. betalas till andra växtförädlare än Växtförädlingsanstalten i växtförädlingsstöd ett belopp som motsvarar beloppet av de avgifter som burits upp för de växtsorter som förädlaren utvecklat. Växtförädlingsstöd kan även betalas till en utländsk växtförädlare under förutsättning att finska växtförädlare på basis av ömsesidighet har rätt att få motsvarande stöd i den utländska växtförädlarens hemland.

Den del av det ovan nämnda anslaget som inte används enligt 1 mom., används till främjande av den inhemska växtförädlingsverksamheten och till forskning i anslutning därtill.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994.

RP 203/93
JsUB 25/93

Helsingfors den 22 december 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Jord- och skogsbruksminister
Martti Pura

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.