1135/1993

Given i Helsingfors den 10 december 1993

Lag om regional utveckling

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §
Mål

Syftet med denna lag är att främja utvecklingen av landets regioner genom deras egna initiativ och att balansera den regionala utvecklingen.

För att målet skall nås

1) tryggas utvecklingen av levnadsförhållandena för regionernas befolkning och tillgången till service som är viktig för den,

2) tryggas den infrastruktur som behövs för den regionala utvecklingen,

3) förnyas regionernas produktionsstruktur, förbättras företagens verksamhetsbetingelser och främjas uppkomsten av nya arbetsplatser, samt

4) stärks i övrigt grunden för regionernas ekonomi och befolkningens kunnande.

Då åtgärder vidtas så som avses i 2 mom. för uppnående av målet för lagen skall det i mån av möjlighet beaktas att detta sker på ett sätt som stöder en hållbar utveckling av miljön.

2 §
Regionalt utvecklingsansvar

Kommunerna och staten har så som stadgas i denna lag regionalt utvecklingsansvar.

Regional utvecklingsmyndighet är den samkommun (förbund på landskapsnivå) som sköter landskapets intressebevakning och regionplanläggning inom det område som nämns i 18 § 3 mom. byggnadslagen. Inom övriga områden är länsstyrelsen regional utvecklingsmyndighet.

De statliga myndigheterna skall i sitt beslutsfattande och sin verksamhet beakta målet för denna lag och bedöma sina åtgärders regionala verkningar.

3 §
Den regionala utvecklingsmyndighetens uppgifter

Den regionala utvecklingsmyndigheten sköter inom sitt verksamhetsområde den allmänna regionalpolitiska planeringen, beredningen av de regionutvecklingsprogram som nämns i 4 § 2 mom. och uppföljningen av fullföljandet av dem samt samordningen av de regionala utvecklingsåtgärder som ankommer på regionalförvaltningsmyndigheterna.

Planer och program bereds i samarbete med statliga och kommunala myndigheter samt med företag och organisationer som är verksamma inom regionen.

Inom det område där ett förbund på landskapsnivå fungerar som regional utvecklingsmyndighet svarar förbundet i stället för länsstyrelsen för den allmänna utvecklingen av området. Samtidigt är det förbundets uppgift att främja mellankommunalt samarbete och annat samarbete mellan kommunerna.

Den regionala utvecklingsmyndigheten sköter internationella ärenden och kontakter som har samband med myndighetens uppgifter.

4 §
Regionala utvecklingsprogram

För att nå målet för denna lag skall regionernas utvecklingsåtgärder inriktas med hjälp av tidsbundna målprogram, om vilkas mål, beredning och uppföljning stadgas närmare genom förordning. Statsrådet beslutar om målprogrammen och om sammanjämkning av dem.

Innehållet i målprogrammen definieras i regionutvecklingsprogram som utarbetas under ledning av den regionala utvecklingsmyndigheten inom dess verksamhetsområde och för en programperiod. Den regionala utvecklingsmyndigheten godkänner regionutvecklingsprogrammen.

5 §
Programavtal

På grundval av regionutvecklingsprogrammet gör de statliga och kommunala myndigheter samt sammanslutningar som deltar i finansieringen av programmet under ledning av den regionala utvecklingsmyndigheten upp programavtal som innehåller de största projekten som genomförs inom olika regioner och tidtabellen för dem samt andra utvecklingsåtgärder. I programavtalen kommer parterna överens om sina fmansieringsandelar i anslutning till de åtgärder som ingår i regionutvecklingsprogrammen.

Den regionala utvecklingsmyndigheten samordnar tillsammans med de statliga distriktsförvaltningsmyndigheterna de statliga finansieringsandelar som fastställts i programavtalen. Statens myndigheter avtalar om sin finansieringsandel inom ramen för de anslag som anvisats för ändamålet i statsbudgeten.

Programavtalen justeras vid behov på initiativ av den regionala utvecklingsmyndigheten eller någon annan myndighet som deltar i finansieringen.

6 §
Regionutvecklingspengar

I statsbudgeten anges för de olika förvaltningsområdena de anslag som kan användas till att främja uppnåendet av de regionala utvecklingsmålen och fullföljandet av de regionutvecklingsprogram som uppgörs för att nå dessa mål (regionutvecklingspengar) . Beslut om användningen av regionutvecklingspengarna fattas av de statliga myndigheter som anvisas anslagen i statsbudgeten. Användningen av regionutvecklingsanslagen inom regionen samordnas och styrs i programavtalen. Regionutvecklingspengar anvisas för projekt som gäller utveckling av näringsverksamheten och som ingår i regionutvecklingsprogrammen samt för offentliga investeringar och för tryggande av service som är viktig för befolkningen. [ Den märkta texten har rättat (1993), Originaltexten lydde: Regionutvecklingspengar anvisas för projekt som gäller utveckling av näringsverksamheten för offentliga investeringar och för tryggande av service som är viktig för befolkningen. ]

I syfte att uppnå en regions utvecklingsmål beviljas understöd närmast för utveckling av regionens näringsverksamhet genom egna initiativ (landskapsutvecklingspengar) . I statsbudgeten upptas årligen ett behövligt anslag för detta ändamål. Inrikesministeriet fattar beslut om hur anslaget skall fördelas mellan regionerna. Den regionala utvecklingsmyndigheten fattar beslut om hur anslaget skall användas inom dess område. Inrikesministeriet kan använda en del av anslaget för utvecklingsprojekt som gäller flera än en region eller som är av vikt för hela landet. Närmare stadganden om beviljande, utbetalning och övervakning av landskapsutvecklingspengar utfärdas genom förordning.

Statsrådet beslutar årligen om de allmänna grunderna för inriktningen av de olika förvaltningsområdenas regionutvecklingspengar.

7 §
Områdesindelningar

För inriktningen och graderingen av de regionalpolitiska stödåtgärderna utses ett utvecklingsområde och ett strukturomvandlingsområde. Som grund för områdesindelningarna används indelningen i ekonomiska regioner, vilka närmast baserar sig på pendlingen och det interkommunala samarbetet. Indelningen i ekonomiska regioner fastställs av inrikesministeriet.

Statsrådet kan utse landets svagast utvecklade områden till utvecklingsområde på basis av deras utvecklingsnivå och utvecklingsbehov. Utvecklingsområdet indelas i stödområde I, II och III enligt ekonomisk region. Om bestämnings- och indelningsgrunderna stadgas genom förordning.

Statsrådet kan efter att ha hört den skärgårdsdelegation som avses i 14 § lagen om främjande av skärgårdens utveckling (494/81) förordna att en kommun som med stöd av 9 § i den nämnda lagen har förklarats såsom skärgårdskommun och en sådan skärgårdsdel i en annan kommun på vilken statsrådet beslutat att stadgandena om skärgårdskommun skall tillämpas samt en sådan ö eller ögrupp som har fast bosättning, men är utan vägförbindelse, skall höra till utvecklingsområdets I eller II stödområde.

En ekonomisk region eller kommun där en ökning av arbetslösheten till följd av en kraftig förändring i industrins eller servicesektorns produktionsstruktur har medfört eller hotar att medföra betydande problem kan genom statsrådets beslut för högst tre års tid utses till strukturomvandlingsområde.

8 §
Maximiandelarna för regionala stöd

Om de andelar offentligt investeringsstöd som maximalt beviljas företag inom utvecklingsområdet eller ett strukturomvandlingsområde stadgas i lagen om företagsstöd (1136/93).

Maximiandelen för landskapsutvecklingspengar som beviljas andra än företag är 70 procent av de totala kostnaderna för ett projekt. Av särskilt vägande skäl kan dessa maximiandelar överskridas i fråga om ett enskilt projekt.

9 §
Samarbete mellan myndigheterna

Den statliga regionförvaltningsmyndigheten skall be om utlåtande av den regionala utvecklingsmyndigheten om planer som är av betydelse för utvecklingen av dess verksamhetsområde och om sina beslut samt om finansieringen av dem. Utlåtandet samt den regionala utvecklingsmyndighetens planer angående områdets utveckling skall beaktas i beslutsfattandet och i den övriga verksamheten. Om den statliga regionförvaltningsmyndigheten ämnar avvika från den regionala utvecklingsmyndighetens utlåtande eller plan skall den motivera avvikelsen efter det att den före detta har förhandlat med den regionala utvecklingsmyndigheten.

Ministerierna skall förhandla med inrikesministeriet om åtgärder som beretts av de centrala förvaltningsmyndigheterna och affärsverken inom respektive ministeriums förvaltningsområde och som i betydande grad påverkar den regionala utvecklingen.

Inrikesministeriet svarar i samarbete med andra ministerier för samordningen, sammanställningen och bedömningen av utvecklingsprogrammen och den regionala utvecklingsplaneringen. Vid beredningen av planer och beslut som påverkar den regionala utvecklingen samarbetar ministeriet med de regionala utvecklingsmyndigheterna.

10 §
Regionutvecklingsdelegationen

I samband med inrikesministeriet finns en regionutvecklingsdelegation som genom att ge utlåtanden skall delta i beredningen av de beslut som avses i denna lag, följa den internationella utvecklingen i fråga om regional utveckling samt följa hur lagens mål uppnås.

Närmare stadganden om delegationen utfärdas genom förordning.

11 §
Statsandelar

För handhavande av de uppgifter som med stöd av denna lag överförs från staten till förbund på landskapsnivå beviljas de kommuner inom vilkas område ett förbund på landskapsnivå är regional utvecklingsmyndighet statsandel så som stadgas i lagen om Statsandelar till kommunerna (688/92).

12 §
Närmare sladganden

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning.

13 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994. Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 10 december 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Inrikesminister
Mauri Pekkarinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.