677/1993

Utfärdat i Helsingfors den 8 juli 1993

Statsrådets beslut om begränsning av användning och import av fullständigt halogenerade klorfluorkolväteföreningar, 1,1,1-trikloretan och tetraklormetan

Statsrådet har vid föredragning från miljöministeriet med stöd av 9 a § luftvårdslagen av den 25 januari 1982 (67/82) och med stöd av 22 § 2 mom. avfallshanteringslagen av den 31 augusti 1978 (673/78), sådana dessa lagrum lyder, det förstnämnda i lag av den 14 augusti 1989 (749/89) och det sistnämnda i lag av den 13 januari 1989 (48/89), beslutat:

1 §
Tillämpningsområde

Detta beslut tillämpas på de i bilagan nämnda fullständigt halogenerade klorfluorkolväteföreningarna (CFC-föreningarna), de partiellt halogenerade klorfluorkolväteföreningarna (HCFC-föreningarna) samt på 1,1,1-trikloretan och tetraklormetan (koltetraklorid).

De i bilagan nämnda föreningarna samt 1,1,1-trikloretan och tetraklormetan får användas för analys- och forskningsändamål.

2 §
CFC-föreningar

Användningen av CFC-föreningar är förbjuden från den 1 januari 1995 för andra ändamål än tillverkning av de plaster och produkter som innehåller plast vilka avses i statsrådets beslut om förbud mot användning av fullständigt halogenerade klorfluorkolväteföreningar i vissa produkter (508/91). Vid tillverkning av fjärrvärmerör och fogisoleringar för sådana är användningen dock förbjuden från den 1 januari 1994.

CFC-föreningar får inte användas som värmeöverföringsmedel i apparatur som tillverkas efter den 31 januari 1994.

CFC-föreningar får inte användas i lösningsmedel efter den 1 januari 1994, dock så att deras användning i tvätterier är förbjudet från den 1 januari 1995.

CFC-föreningar får inte användas i steriliseringsgas från den 1 januari 1995.

Import av produkter och apparater som avses i 1 och 2 mom. och som innehåller CFC-föreningar är förbjudet från den 1 januari 1995. Import av fjärrvärmerör som innehåller CFC-föreningar är dock förbjudet från den 1 januari 1994. Reservdelar till fordon som är tillverkade av plast och innehåller CFC-föreningar får dock importeras, om motsvarande produkter som inte innehåller CFC-föreningar inte finns att tillgå.

3 §
1,1,1-trikloretan

Användning av 1,1,1-trikloretan samt import av preparat och produkter som innehåller 1,1,1-trikloretan är förbjudet från den 1 januari 1995.

4 §
Tetraklormetan

Användning av tetraklormetan är förbjudet från den 1 augusti 1993.

5 §
CFC-, HCFC-, 1,1,1-trikloretan- och tetraklormetanavfall

CFC-föreningar och HCFC-föreningar,1,1,1-trikloretan och tetraklormetan som tas ur bruk samt CFC-föreningar och HCFC-föreningar som ingår som värmeöverföringsmedel i annan kylutrustning än sådan som används i hushållen skall, när kylutrustningen tas ur bruk, tas till vara och levereras för behandling som problemavfall så som föreskrivs i lagen om avfallshantering.

6 §
Import av kemiska föreningar

Import av 1,1,1-trikloretan och tetraklormetan och sådana i bilagan nämnda CFC-föreningar som inte nämns i statsrådets beslut om begränsning av importen av fullständigt halogenerade klorfluorkolväteföreningar samt bromfluorkolväteföreningar och bromfluorkolväteföreningar (962/89) är förbjudet från den 10 augusti 1993 från stater som inte har förbundit sig att tillämpa övervakning av dessa föreningar enligt Montrealprotokollet om ämnen som bryter ned ozonskiktet.

7 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 augusti 1993

Helsingfors den 8 juli 1993

Miljöminister
Sirpa Pietikäinen

Överinspektör
Antero Honkasalo

Fullständigt halogenerade klorfluorkolväteföreningar eller CFC-föreningar:

CFC-11 CFCl3
CFC-12 CF2Cl2
CFC-13 CF3Cl
CFC-111 C2FCl5
CFC-112 C2F2Cl4
CFC-113 C2F3Cl3
CFC-114 C2F4Cl2
CFC-115 C2F5Cl
CFC-211 C3FCl7
CFC-212 C3F2Cl6
CFC-213 C3F3Cl5
CFC-214 C3F4Cl4
CFC-215 C3F5Cl3
CFC-216 C3F6Cl2
CFC-217 C3F7Cl

Partiellt halogenerade klorfluorkolväteföreningar eller HCFC-föreningar:

HCFC-21 CHFCl2
HCFC-22 CHF2Cl
HCFC-31 CH2FCl
HCFC-121 C2HFCl4
HCFC-122 C2HF2Cl3
HCFC-123 C2HF3Cl2
HCFC-124 C2HF4Cl
HCFC-131 C2H2FCl3
HCFC-132 C2H2F2Cl2
HCFC-133 C2H2F3Cl
HCFC-141 C2H3FCl2
HCFC-142 C2H3F2Cl
HCFC-151 C2H4FCl
HCFC-221 C3HFCl6
HCFC-222 C3HF2Cl5
HCFC-223 C3HF3Cl4
HCFC-224 C3HF4Cl3
HCFC-225 C3HF5Cl2
HCFC-226 C3HF6Cl
HCFC-231 C3H2FCl5
HCFC-232 C3H2F2Cl4
HCFC-233 C3H2F3Cl3
HCFC-234 C3H2F4Cl2
HCFC-235 C3H2F5Cl
HCFC-241 C3H3FCl4
HCFC-242 C3H3F2Cl3
HCFC-243 C3H3F3Cl2
HCFC-244 C3H3F4Cl
HCFC-251 C3H4FCl3
HCFC-252 C3H4F2Cl2
HCFC-253 C3H4F3Cl
HCFC-261 C3H5FCl2
HCFC-262 C3H5F2Cl
HCFC-271 C3H6FCl

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.