654/1993

Given i Helsingfors den 12 juli 1993

Lag om ändring av lagen om bil- och motorcykelskatt

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 14 november 1967 om bil- och motorcykelskatt (482/67) 3 § 2 mom.,

sådant det lyder i lag av den 31 maj 1990 (478/90),

ändras 3 § 1 mom., 5 a §, 6 § 1 mom., 6 b § 1 mom., 7 § 1 mom., 8 § 1 mom., 12-13 a §§, 14 § 1 mom., 17 § 5 mom., 18 § 3 mom. samt 20 och 23 §§,

sådana de lyder, 3 § 1 mom. i lag av den 28 juni 1991 (986/91), 5 a §, 7 § 1 mom., 8 § 1 mom. och 12 § i lag av den 17 november 1989 (986/89), 6 § 1 mom. i lag av den 16 april 1993 (344/93), 6 b § 1 mom. och 13 § i nämnda lag av den 31 maj 1990, 13 a § ändrat genom lag av den 18 juni 1980 (444/80) och nämnda lag av den 17 november 1989, 14 § 1 mom. i lag av den 12 maj 1978 (350/78), 17 § 5 mom. i lag av den 5 maj 1969 (284/69), 18 § 3 mom. i lag av den 7 april 1989 (317/89) och 20 § i lag av den 5 december 1969 (746/69), samt

fogas till 6 b §, sådan den lyder i nämnda lag av den 31 maj 1990, ett nytt 4 mom. som följer:

3 §

I bilskatt skall betalas beloppet av bilens beskattningsvärde, höjt med 2 procent och minskat med 4 600 mark. Skattens belopp skall likväl alltid vara minst 50 procent av bilens beskattningsvärde. Skatten på en annan bil än en som nämns i 4 c § och som har tagits i bruk utomlands är dock alltid minst lika stor som skatten på en motsvarande ny bil.


5 a §

För en personbil som är försedd med en ottomotor med låga halter av utsläpp dras 4 500 mark av från det tullvärde eller från de tillverkningskostnader som skall räknas till beskattningsvärdet. Avdraget beviljas endast för en bil som inte har tagits i bruk utomlands.

6 §

Fria från bilskatt är brandbil, ambulans, invalidtaxi, veterinärbil och lastbil samt likbil som används enbart för transport av lik och blomsteruppsättningar som hör till begravningsverksamheten och bil som har byggts enbart för tävlingsändamål och endast används inom ett avstängt område och som inte registreras. Fri från bilskatt är också en husbil vars egenmassa är minst 1 800 kilogram och en buss vars egenmassa är minst 1 800 kilogram. För en servicebil vars egenmassa är minst 1 800 kilogram är skatten 35 procent av beskattningsvärdet.


6 b §

För en paketbil som är avsedd enbart för varutransport är skatten 35 procent av beskattningsvärdet, om skillnaden mellan dess totalmassa och dess egenmassa är minst 600 kilogram och om fordonets lastutrymme uppfyller något av följande villkor:

1) volymen av dess enhetliga lastutrymme, uträknat enligt 2 mom., är minst 3 kubikmeter,

2) längden av dess öppna lastutrymme, bestämt enligt 3 mom., är minst 1,85 meter eller

3) dess täckta lastutrymme har en inre höjd av minst 1,30 meter och en inre längd av minst 0,80 meter och längden av dess öppna lastutrymme, bestämt enligt 3 mom., är minst 1,50 meter.


När volymen av en paketbils lastutrymme bestäms beaktas inte sådana konstruktioner och sådan utrustning för fästande eller förvaring av last eller för användning av arbetsredskap som har installerats efter tillverkningen av fordonet. Konstruktionerna och utrustningen skall vara så installerade att fordonet kan mätas och användas utan dem. På samma villkor kan ett fordons utrustning, tilläggskonstruktion eller i bilen installerat arbetsredskap lämnas oinräknat i fordonets egenmassa. Det som stadgas här gäller dock inte konstruktion eller utrustning vars installering påkallar ny besiktning av fordonet. Ett skydd som har installerats för skydd av konstruktionerna i ett öppet lastutrymme och som så tätt som möjligt följer väggarna och bottnen i lastutrymmet, eller någon annan täckning av ett öppet lastutrymme än ett tak som är tillverkat av styvt material eller en i ett öppet lastutrymme installerad, låsbar mindre verktygsback beaktas inte heller när fordonet mäts.

7 §

För en bil som vid första registreringen registreras för beställningstrafik enligt 2 § 3 punkten lagen om tillståndspliktig persontrafik på väg (343/91) och som ägaren i huvudsak använder i sådan trafik debiteras bilskatt endast till det belopp med vilket skatten överstiger 57 000 mark.


8 §

Har konstruktionen eller användningssyftet i fråga om ett fordon som enligt denna lag är skattefritt eller berättigar till nedsatt skatt ändrats så att fordonet eller dess användningssyfte inte längre uppfyller villkoren för skattefrihet eller nedsatt skatt, är den som ägde fordonet då konstruktionen eller användningssyftet ändrades skyldig att inom en månad göra anmälan om detta till Bilregistercentralens enhet för fordonsförvaltningen. Anmälan skall göras också i alla de fall då fordonet har beskattats lindrigare än vad som stadgas i 3 § 1 mom., 6 b § eller annanstans i denna lag, om förutsättningarna för skattefrihet eller nedsatt skatt på grund av ändringen av konstruktionen eller användningssyftet helt eller delvis upphör att gälla. Anmälan skall också göras om fordon som avses i 7, 13 a och 17 §§.


12 §

Anmäls ett fordon för vilket skatt inte skall betalas enligt denna lag eller för vilket nedsatt skatt skall betalas eller borde fordonet anmälas för registrering såsom annat fordon än ett som är skattefritt enligt denna lag eller som ett fordon som beskattas lägre än enligt den skattesats som anges i 3 § 1 mom., skall skatten av Bilregistercentralens enhet för fordonsförvaltningen debiteras den som är anmälningsskyldig enligt 8 § 1 mom. Om konstruktionen eller användningssyftet har ändrats före den första registreringen, påförs skatten den som vid den första registreringen har antecknats som fordonets ägare.

Om ett fordon som berättigar till nedsatt skatt enligt 7 § 1 mom. eller 13 a § anmäls eller borde anmälas till fordonsregistret för annan användning än sådan som berättigar till nedsatt skatt enligt de nämnda lagrummen, skall bilskatten av Bilregistercentralens enhet för fordonsförvaltningen så som stadgas i 7 § 1 mom. debiteras den ägare som har använt fordonet eller hans rättsinnehavare.

Vad 1 och 2 mom. stadgar om debitering av skatt skall iakttas också annars då ett fordon som inte längre motsvarar förutsättningarna för skattefrihet, skatteåterbäring eller skattenedsättning används i trafik. Som skattenedsättning betraktas härvid tidigare beskattning av fordonet enligt en lindrigare skattesats, oberoende av på vilken grund detta har skett. Om ett fordon senast inom en månad från det fordonets ägare som har rätt att få befrielse från skatt, att använda ett fordon som omfattas av nedsatt skatt eller att få skatteåterbäring, registreras i en sådan persons ägo som har rätt till nämnda förmåner, verkställs debiteringen dock inte. Det som stadgas ovan i denna pragraf tillämpas också på förvärvaren.

Innan skatten debiteras skall Bilregistercentralens enhet för fordonsförvaltningen ge den betalningsskyldige tillfälle att ge utredning i saken. Om den betalningsskyldige inte inom en utsatt skälig tid har gett utredningen, skall Bilregistercentralens enhet för fordonsförvaltningen debitera skatten.

13 §

I de fall som avses i 12 § är den skatt som skall debiteras för en skattefri bil och för en bil för vilken skatten har nedsatts eller återburits det belopp som vid förtullning eller leverans hade bort uppbäras i full skatt för bilen, minskat med den skatt som redan har betalts för den. För en bil, för vilken skatten har sänkts med stöd av 7 eller 13 a §, är skatten det belopp som inte har bestämts eller debiterats, ökat med en femtedel.

Den skatt som skall debiteras för en bil för vilken skatten har nedsatts med stöd av 7, 13 a eller 17 § samt för ambulans minskas med en trettiosjättedel för varje hel månad som bilen har varit registrerad. Från skatten för en i 6 § 1 mom. avsedd räddningsbil, invalidtaxi, veterinärbil och likbil avdras en fyrtioåttondedel för varje hel månad som bilen har funnits i registret.

Har konstruktionen eller användningssyftet eller innehavaren hos ett annat skattefritt fordon eller ett som har beskattats enligt lägre skattesats än fordon som avses i 2 mom. ändrats så som stadgas ovan, skall skatt dock alltid debiteras till fullt belopp minskat med den skatt som redan hart betalts för bilen. På samma sätt förfars om ett i 6 § 1 eller 2 mom. nämnt fordon som har byggts enbart för tävlingsändamål anmäls eller borde anmälas till registret. Det som stadgas här tillämpas också om bilen till typen har ändrats från att ha varit högre beskattad till att vara lägre beskattad och på nytt till att vara högre beskattad. Härvid beaktas vid debiteringen såsom betald skatt endast det belopp som skulle ha uppburits för fordonet vid tillämpning av skattegrunderna enligt den lindrigare skattesatsen.

13 a §

Har en bil, som är fri från skatt eller beskattad enligt den lindrigare skattesats som anges i 3 § 1 mom., före den första registreringen till typen ändrats till personbil och vid den första registreringen registrerats för användning i beställningstrafik som avses i 2 § 3 mom. lagen om tillståndspliktig persontrafik på väg (343/91) och använder den som i registret antecknats som bilens ägare bilen huvudsakligen i sådan trafik, skall Bilregistercentralens enhet för fordonsförvaltningen på ansökan av bilens ägare i samband med debiteringen enligt 12 § 1 mom. såsom avdrag beakta ett belopp som motsvarar den skatt som inte har debiterats enligt 7 § 1 mom., minskat med den omsättningsskatt som med beaktande av 7 § dessutom skulle ha uppburits, om bilen hade importerats eller levererats som skattepliktig. Vid debiteringen beaktas den skatt som uppburits i samband med importen och den skattesänkning som beviljats med stöd av 7 §.

Ansökan som avses i 1 mom. skall göras hos Bilregistercentralens enhet för fordonsförvaltningen inom en månad från det att sökanden har blivit registrerad såsom bilens ägare, vid äventyr att Bilregistercentralens enhet för fordonsförvaltningen i annat fall har rätt att debitera bilskatten i dess helhet så som 12 och 13 §§ stadgar.

14 §

Då Bilregistercentralens enhet för fordonsförvaltningen debiterar bil- och motorcykelskatt, skall på debetsedeln utom uppgifter om den betalningsskyldige antecknas vilken skatt debetsedeln avser, beloppet av den skatt som skall betalas samt betalningssättet och -tiden.


17 §

Bilregistercentralens enhet för fordonsförvaltningen skall efter att ha mottagit en anmälan enligt 4 mom. påföra fordonets överlåtare skatten, varvid 12, 13 och 14 §§ skall iakttas i tillämpliga delar.

18 §

Skattestyrelsen kan av särskilda skäl på ansökan och på de villkor som finansministeriet bestämmer bevilja uppskov med betalningen av skatt som Bilregistercentralens enhet för fordonsförvaltningen eller länsskatteverket har debiterat. Finansministeriet kan överta avgörandet av ett uppskovsärende. Ministeriet bestämmer då uppskovsvillkoren i sitt beslut på ansökan.


20 §

Ändring i beslut som Bilregistercentralens enhet för fordonsförvaltningen har meddelat med stöd av denna lag söks hos omsättningsskatterätten med iakttagande av vad som är stadgat om ändringssökande i förvaltningsärenden. I beslut som Bilregistercentralens enhet för fordonsförvaltningen har meddelat med stöd av denna lag får ändring sökas också för bevakande av statens intresse. Statens talan förs då av skattestyrelsen. Skattetagarens intresse i omsättningsskatterätten bevakas av statsombudet så som därom stadgas särskilt.

23 §

Underlåter någon att i en angelägenhet som avses i denna lag lämna in registerutdrag för ett fordon till Bilregistercentralen, Bilregistercentralens enhet för fordonsförvaltningen, den som verkställer besiktning eller polismyndighet, kan vederbörande länsstyrelsen vid vite ålägga honom att fullgöra sin skyldighet, så som därom stadgas särskilt.


Denna lag träder i kraft den 15 juli 1993.

Stadgandena i 3 och 5 a §§, 6 § 1 mom. och 6 b § 1 mom. och 13 a § 1 mom. tillämpas på fordon som överlåts från tullkontroll eller levereras den 3 maj 1993 eller därefter. Lagens 6 b § 4 mom. tillämpas på fordon som har överlåtits från tullkontroll eller levererats den 15 juni 1990 eller därefter. Stadgandena i 7 § tillämpas på fordon som överlåts från tullkontroll eller levereras den 15 juli 1993. Lagens 8 § 1 mom. samt 12 och 13 §§ tillämpas på sådana ändringar av ett fordons konstruktion eller användningssyfte som sker den 15 juli 1993 eller därefter.

RP 42/93
StaUB 28/93

Helsingfors den 12 juli 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Mauri Pekkarinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.