395/1993

Given i Helsingfors den 30 april 1993

Lag om ändring av 2 och 3 §§ lagen om funktionärskollektivavtal för privata statsunderstödda institutioner

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 2 och 3 §§ lagen den 23 februari 1979 om funktionärskollektivavtal för privata statsunderstödda institutioner (238/79),

av dessa lagrum 2 § sådan den lyder delvis ändrad genom lag av den 3 augusti 1992 (731/92), som följer:

2 §

Såsom statsunderstödda institutioner enligt 1 § betraktas de privata samfund och anstalter som med stöd av lag har rätt att få bidrag av staten för sina avlöningsutgifter. Lagens tillämpningsområde omfattar dock inte de samfund och anstalter som får kalkylerad statsandel.

Lagen tillämpas inte på registrerade partier och deras medlemsföreningar, inte heller på de privata samfund eller anstalter som av staten uppbär understöd uteslutande av tippningsvinstmedel, penninglotterimedel eller Penningautomatföreningens avkastning.

3 §

När en statsunderstödd institution upphör att höra till tillämpningsområdet för denna lag skall den likväl vara bunden av funktionärskollektivavtalet till utgången av avtalsperioden.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993.

Om en statsunderstödd institution innan denna lag träder i kraft har omfattats av lagen om funktionärskollektivavtal för privata statsunderstödda institutioner och enligt denna lag upphör att höra till tillämpningsområdet för lagen skall den likväl vara bunden av funktionärskollektivavtalet till utgången av avtalsperioden.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 377/92
FvUB 7/93

Helsingfors den 30 april 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Finansminister
Iiro Viinanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.