383/1993

Utfärdat i Helsingfors den 21 april 1993

Skattestyrelsens beslut om tidpunkten för verkställande av förskottsinnehållning

Skattestyrelsen har med stöd av 10 § 4 och 5 mom. lagen om förskottsuppbörd, sådant 4 mom. lyder i lag av den 7 april 1989 (315/89) och 5 mom. sådant det lyder i lag av den 30 december 1992 (1549/92), bestämt:

1 §

Förskottsinnehållning verkställs på annan prestation än prestation i penningar per löneperiod genom att lägga prestationen till löneperiodens penninglön.

Är den i 1 mom. avsedda prestationen tillfällig, verkställs förskottsinnehållningen under samma kalenderår så, att prestationen läggs antingen till penninglönen för löneperioden som närmast följer efter prestationen eller fördelas jämnt på penninglönerna för resterande löneperioder som följer på prestationen.

Uppgår den i 1 och 2 mom. avsedda prestationen högst till 1 000 mark per år, kan förskottsinnehållningen verkställas avvikande från 1 och 2 mom. en gång om året senast vid den sista löneutbetalningen under samma kalenderår.

2 §

På den ränteförmån som uppkommer av ett i 67 § inkomstskattelagen avsett lån som fåtts på grundval av ett arbetsförhållande och på förmån som uppkommer av försäkringsavgiften för en i 68 § avsedd liv- och personförsäkring, verkställs förskottsinnehållningen minst en gång om året senast vid den sista löneutbetalningen under samma kalenderår.

3 §

Om arbetsförhållandet utgår under loppet av kalenderåret, verkställs förskottsinnehållningen på prestationer som avses i 1 och 2 § senast i samband med arbetsförhållandets sista löneutbetalning.

4 §

På en skattepliktig resekostnadsersättning som betalas på grund av en arbetsresa verkställs förskottsinnehållningen efter att resan företagits senast i samband med löneutbetalningen för löneperioden som närmast följer efter resekostnadernas ersättande, likväl senast i samband med den sista löneutbetalningen eller betalningen av resekostnadsersättningar under samma kalenderår.

Om den i 1 mom. avsedda prestationen betalas under följande kalenderår, verkställs förskottsinnehållningen senast i samband med löneutbetalningen för löneperioden som närmast följer efter resekostnadernas ersättande.

5 §

Detta beslut träder i kraft den 1 maj 1993 och genom det upphävs skattestyrelsens beslut av den 11 januari 1990 (84/90).

Helsingfors den 21 april 1993

Generaldirektör
Jukka Tammi

Överinspektör
Marja Liisa Manner

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.