368/1993

Given i Helsingfors den 16 april 1993

Förordning om ändring av förordningen om konstindustriella högskoleexamina

På föredragning av undervisningsministern

ändras i förordningen den 1 december 1978 om konstindustriella högskoleexamina (948/78) 3 § 3 mom., mellanrubriken före 17 § och 18 §,

av dessa lagrum 3 § 3 mom. sådant det lyder i förordning av den 24 augusti 1990 (729/90) och 18 § sådan den lyder delvis ändrad genom förordning av den 26 juni 1992 (596/92), samt

fogas till förordningen en ny 18 a § som följer:

3 §

De utbildningsprogram som vid konstindustriella högskolan leder till konstkandidatexamen är utbildningsprogrammet för filmkonst, utbildningsprogrammet för grafisk design, utbildningsprogrammet för keramik- och glaskonst, utbildningsprogrammet för teckningsundervisning, utbildningsprogrammet för hemslöjd och konstindustri, utbildningsprogrammet för scenografi, utbildningsprogrammet för inredningsarkitektur och möbeldesign, utbildningsprogrammet för textilkonst, utbildningsprogrammet för industridesign, utbildningsprogrammet för beklädnadsdesign och dräktkonst, utbildningsprogrammet för fotografikonst och det delvis engelskspråkiga utbildningsprogrammet för designledning som benämns Design Leadership.


Stadganden om lärarutbildning
17 §

18 §

I utbildningsprogrammet för teckningsundervisning ingår 35 studieveckor pedagogiska studier för ämneslärare, om vilka gäller vad som stadgas i förordningen om pedagogiska examina och studier (530/78).

De pedagogiska studierna för ämneslärare anordnas av konstindustriella högskolan tillsammans med lärarutbildningsenheten vid något universitet på det sätt som avtalas mellan dessa högskolor. Vid Lapplands universitet anordnas dessa studier av konstfakulteten tillsammans med fakulteten för pedagogiska vetenskaper på det sätt som bestäms i examensstadgan.

18 a §

Som pedagogiska studier inom lärarutbildningen anordnar konstindustriella högskolan även minst 35 studieveckor omfattande pedagogiska studier för konstnärer. Syftet med dessa studier är att ge pedagogiska färdigheter inom konstområdet för undervisningsuppgifter vid olika läroanstalter.


Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1993.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 16 april 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Undervisningsminister
Riitta Uosukainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.