365/1993

Given i Helsingfors den 16 april 1993

Förordning om ändring av förordningen om pedagogiska examina och studier

Sedan konsistoriet vid Helsingfors universitet för Helsingfors universitets vidkommande avgivit sitt utlåtande och på föredragning av undervisningsministern

upphävs i förordningen den 29 juni 1978 om pedagogiska examina och studier (530/78) 15 § 3 och 4 mom., 29 § 2 mom. och 31 §,

av dessa lagrum 15 § 4 mom. sådant det lyder i förordning av den 9 december 1983 (932/83), samt

ändras 1 § 2 mom. 2 punkten, 2 § 1 mom., 6 § 1 mom., 7 § 1 mom., 10 § 3 mom., 17 § 2 punkten, 20 § 2 mom., 21 § 2 mom., 28 §, 33 §, 34 § 2 mom. och 40 § 4 mom.,

av dessa lagrum 1 § 2 mom. 2 punkten sådan den lyder i förordning av den 15 juni 1990 (564/90), 2 § 1 mom. sådant det lyder i nämnda förordning av den 9 december 1983 och 7 § 1 mom. sådant det lyder i förordning av den 18 december 1987 (1092/87), som följer:

1 §

Pedagogiska studier är


2) den svenskspråkiga lärarutbildning för yrkesläroanstalterna som anordnas vid Åbo Akademis pedagogiska fakultet och om vilken stadgas särskilt,


2 §

Pedagogiska examina kan avläggas samt pedagogiska studier för ämneslärare, fristående pedagogiska studier och kompletterande studier på det pedagogiska området bedrivas vid Helsingfors universitets pedagogiska fakultet, Joensuu universitets fakultet för pedagogiska vetenskaper, Jyväskylä universitets fakultet för pedagogiska vetenskaper, Lapplands universitets fakultet för pedagogiska vetenskaper, Uleåborgs universitets fakultet för pedagogiska vetenskaper, Tammerfors universitets pedagogiska fakultet och Åbo universitets fakultet för pedagogiska vetenskaper samt vid Åbo Akade-mis pedagogiska fakultet och samhälls- och vårdvetenskapliga fakultet, vilka samtliga i denna förordning benämns lärarutbildningsenheter.


6 §

Ett utbildningsprogram omfattar 160 studieveckor eller, om det gäller utbildningen för ämneslärare i musik, 180 studieveckor. Utbildningen ordnas så att examen kan avläggas på fem år eller inom utbildningen för ämneslärare i musik på fem och ett halvt år.


7 §

Ett utbildningsprogram består av allmänna studier, ämnesstudier och fördjupade studier. De allmänna studierna omfattar 10 studieveckor.


10 §

Vad som stadgas i 1 mom. gäller inte till en lärarutbildningsenhet antagna studerande som har fått sin skolbildning på något annat språk än finska eller svenska eller fått sin skolbildning utomlands. Om de språkkunskaper som krävs av sådana studerande bestämmer lärarutbildningsenheten särskilt. Språkstudier skall antecknas i examensbetyget.

17 §

Utbildningsprogram som leder till pedagogie kandidatexamen är


2) utbildningsprogram som i yrkeshänseende baseras på uppgifterna för ämneslärare i grundskola och gymnasium med huslig ekonomi, tekniskt arbete, textilslöjd eller musik som undervisningsämne samt på andra uppgifter som förutsätter kännedom om dessa ämnen; samt


20 §

Utbildningsprogrammet omfattar för ämneslärare avsedda pedagogiska studier, om vilka gäller vad som stadgas i 28-33 §§.


21 §

Av två undervisningsämnen omfattar studierna i det ämne som avses i 17 § 2 punkten minst 55 studieveckor och i det andra ämnet minst 35 studieveckor. Studierna i ett undervisningsämne omfattar i musik ca 100 studieveckor och i övriga ämnen minst 65 studieveckor.

28 §

Inom ramen för de pedagogiska studierna för ämneslärare ges de studerande de pedagogiska färdigheter som utgör en förutsättning för att de självständigt skall kunna sköta en lektors uppgifter i grundskolan och gymnasiet samt de uppgifter som hör till lärare i andra läroanstalter.

Studierna omfattar 35 studieveckor.

Studierna kan vara inriktade särskilt på en lärares uppgifter i grundskolan eller gymnasiet och vid yrkesläroanstalter eller inom vuxenutbildningen.

33 §

De pedagogiska studierna för ämneslärare planeras och organiseras så att de kan inrymmas i varje utbildningsalternativ eller inriktningsalternativ för utbildning av ämneslärare.

34 §

Studierna för de studerande som avses i 1 mom. planeras och ordnas av lärarutbildningsenheten så att de kan slutföras under två terminer. Den studerandes tidigare studier och lärarerfarenhet kan ersätta en del av studierna på det sätt lärarutbildningsenheten bestämmer. Om den studerande arbetat minst fem år som lärare i huvudsyssla, ersätter denna lärarerfarenhet en del omfattande 15 studieveckor av de pedagogiska studierna för ämneslärare.


40 §

Lärarutbildningsenheten kan på ansökan utfärda ett intyg som motsvarar en studieprestation som ingår i kompetensvillkoren för en lärartjänst eller lärarbefattning till den som på annat sätt än via de studier som kompetensvillkoren förutsätter skaffat sig de kunskaper och färdigheter som motsvarar stadgad studieprestation. Vid behov kan lärarutbildningsenheten för utfärdande av intyget kräva att den sökande slutför kompletterande studier.


Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1993.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 16 april 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Undervisningsminister
Riitta Uosukainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.