352/1993

Given i Helsingfors den 16 april 1993

Lag om upphävande av lagen om bostadsstyrelsen

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Genom denna lag upphävs lagen den 29 april 1966 om bostadsstyrelsen (251/66) jämte ändringar samt de stadganden och bestämmelser som utfärdats med stöd av den.

2 §

På miljöministeriet överförs de uppgifter i anslutning till den allmänna styrningen av statens långivningsverksamhet och annan stödverksamhet för boende, val av invånare, samförvaltning i hyreshus och kommunernas bostadsprogram som har ankommit på bostadsstyrelsen enligt

1) lagen om bostadsproduktion (247/66) och motsvarande tidigare lagar,

2) lagen om grundförbättring av bostäder (34/79),

3) lagen om räntestöd för hyresbostadslån (867/80),

4) lagen om inlösen av hyresbostäder (82/82),

5) lagen om utvecklande av bostadsförhållandena (919/85),

6) lagen om samförvaltning i hyreshus (649/90) och

7) lagen om bostadsrättsbostäder (650/90)

samt enligt stadganden och bestämmelser som har utfärdats med stöd av dem.

Miljöministeriet svarar för bostadsstyrelsens förbindelser i fråga om boendeforskning.

3 §

På statskontoret överförs de ärenden i anslutning till utbetalning av statliga lån och räntegottgörelser samt skötseln av lånen i övrigt, överlåtelse av hyreshus och hyresbostäder samt deras ekonomi liksom även anmälningar i fråga om användnings- och överlåtelsebegränsningar som har ankommit på bostadsstyrelsen enligt de lagar som nämns i 2 § samt enligt

1) lagen om lån och räntestöd för vissa värmeanläggningsprojekt (83/82),

2) lagen om räntestöd åt kommuner för anskaffning av bostadsområden (65/72),

3) lagen om förbättrande av zigenarbefolkningens bostadsförhållanden (713/75) och

4) lagen om räntestöd till dem som har bostadsskulder och är i ekonomiska svårigheter (408/92)

samt enligt stadganden och bestämmelser som har utfärdats med stöd av dem.

4 §

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag får vid behov utfärdas genom förordning.

5 §

Denna lag träder i kraft den 1 december 1993.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft. Miljöministeriet beslutar härvid om de angelägenheter som rör bostadsstyrelsens tjänster och som avses i 6 och 7 §§ statstjänstemannalagen, med undantag av de tjänster som skall specificeras i statsbudgeten.

Uppgifter som avses i 2 och 3 §§ kan överföras innan denna lag trätt i kraft, vid en tidpunkt som närmare bestäms genom förordning.

RP 342/92
MiUB 3/93

Helsingfors den 16 april 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Pirjo Rusanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.